Buradasınız

CABRİ GEOMETRİ’YLE TANIŞTIRILAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATING PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ APPROACHES OF TEACHING WITH TECHNOLOGY IN THEIR FIRST ENCOUNTERS TO CABRI GEOMETRY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to examine the change and the development of pre-service mathematics teachers’ attitudes towards to the mathematics education with use of technology follow through an educational designing in which one of the dynamic geometry software, Cabri Geometry is used. The research design of this study is chosen as case study and the participants are 30 last year pre-service primary mathematics teachers attended 2008-2009 academic year in a university in Istanbul. This study consists of design, application and evaluation phases. In the design phase, some activities according to the principles of the mathematics education with use of technology are prepared. In the application phase, the software is presented to the participants, activities are applied and finally they are asked to prepare some activities. The data of the study is gathered from questionnaires, observations and document examination. In the evaluation phase, the data is interpreted qualitatively. The analysis of the data before the application shows that the approaches of the participants are positive towards the education with the use of technology but their level in this kind of education is very low. Furthermore, they claim that it is hard to use the technology in ordinary mathematic classes because of some reservations. After the application of educational designing with Cabri Geometry, their attitudes towards to the use of technology in mathematics education are changed positively and their reservations about the use of technology in classes are significantly decreased.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı dinamik geometri yazılımlarından Cabri Geometri ile yapılan bir öğretim tasarımının öğretmen adaylarının teknoloji ile matematik öğretimine yaklaşımlarındaki değişim ve gelişimi incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2008-2009 eğitim öğretim yılının bahar döneminde İstanbul’daki bir üniversitenin ilköğretim matematik öğretmenliği son sınıfta okuyan 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma tasarım, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Çalışmanın tasarım aşamasında teknoloji ile matematik öğretiminin ilkelerine uygun etkinlikler hazırlanmıştır. Uygulama aşamasında öğretmen adaylarına uygulanacak program tanıtılmış, hazırlanan etkinlikler uygulanmış ve en sonunda da kendilerinin etkinlik geliştirmeleri istenmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda veriler; anket, gözlem ve doküman incelemesinden oluşmaktadır. Değerlendirme aşamasında ise elde edilen veriler nitel olarak yorumlanmıştır. Uygulama öncesi veriler analiz edildiğinde, katılımcıların teknoloji destekli eğitime yaklaşımları genelde olumlu iken teknoloji destekli eğitim düzeylerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca teknoloji ile matematik eğitiminin sınıflarda uygulanmasının zor olduğunu bazı çekincelerle ifade etmişlerdir. Cabri Geometri ile hazırlanan ders tasarımının uygulanmasından sonra ise teknoloji ile matematik eğitimine tutumlarında olumlu yönde değişiklikler olmuş ve özellikle de sınıflarda uygulanabilirliği ile ilgili çekinceleri büyük oranda azalmıştır.

REFERENCES

References: 

Ahi, N. (1989). Eğitim ve öğretimde yeni enformasyon teknolojileri-bilgisayar destekli eğitim uygulaması. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Aktürk, N. (2007). Açılış Konuşması. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, (149).
Baki, A., (1996) Matematik öğretiminde bilgisayar her şey midir? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12:135- 143.
Gürol, M. (1999). Bilgisayar destekli öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesi. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2 (100-112). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Güven, B. (2002). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile keşfederek öğrenme. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Güven, B., Karataş İ. (2003). Dinamik geometri yazılımı cabrı ile geometri öğrenme: Öğrenci görüşleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (2).
Güven, B., Karataş, İ. (2005). Dinamik geometri yazılımı Cabri ile oluşturmacı öğrenme ortamı tasarımı: Bir model. İlköğretim Online, 4 (1), 67-72.
Marcinkiewicz, H.R. (1993). Computers and teachers: Factors influencing computer use in the classrom. Journal of Research Computing in Education, 26(2), 220-237.
MEB (2005). Orta Öğretim Matematik (9, 10, 11 ve 12) Sınıflar Dersi Öğretim Programı, Ankara.
Uslu, O. N. (1990). Yeni enformasyon teknolojileri ve bilgisayar destekli eğitim. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com