Buradasınız

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY PERCEPTIONS ACHIEVEMENTS IN SPECIAL APTITUDE TESTS AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES IN RELATION TO THEIR MUSICAL TALENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Self-efficacy is the belief of the subject to learn something or perform a skill. Studies have revealed that compared with the students who doubt their skills and capacities, those who have self-efficacy belief are more ready and willing to learn, work harder, are more stable in overcoming difficulties and achieve at a higher success rate. In the music education, the perception of adequate self-efficacy is important in addition to the presence of subject’s musical skills. In this study, the relationship between self-efficacy perceptions of musical abilities, special aptitude test achievements and academic achievements of the students studying in the Music Teacher Department was examined. The research group was formed by 44 students in their first year at the Music Teacher Department of Marmara University. Data of the study were obtained by the Perception of Self-efficacy Scale for Music Ability, special aptitude test grades of the 2010-2011 academic year, and fall semester final grades. The survey results revealed that students’ self-efficacy perceptions of musical abilities are good; there is no significant relationship between the self-efficacy perceptions of musical ability with special aptitude test success, or the self-efficacy perception of musical ability with academic success. It was confirmed that there is a positive, significant relationship between the students’ special aptitude test success with academic success.
Abstract (Original Language): 
Özyeterlik, kişinin öğrenme ya da bir beceri sergileme yeterliliğine ilişkin inancıdır. Yapılan çalışmalarda, öğrenmedeki yetenek ve yeterliklerinden şüphe duyan öğrencilere kıyasla özyeterlik inancına sahip olan öğrencilerin, öğrenmeye daha hazır ve istekli oldukları, daha fazla çalıştıkları, zorlukları aşmada daha kararlı oldukları ve daha yüksek bir başarı düzeyine ulaştıkları ortaya konmuştur. Müzik eğitiminde de, bireyin müzik yeteneğinin var olmasının yanında, kendi yeteneğinin yeterliğine ilişkin algısı da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin müzik yeteneklerine ilişkin özyeterlik algıları, özel yetenek sınavı başarıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın birinci sınıfında öğrenim gören 44 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği, 2010-2011 öğretim yılı özel yetenek sınavı başarı notları ve güz yarıyılı dönem sonu sınavı başarı notları ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algılarının iyi düzeyde olduğunu, müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algısı ile özel yetenek sınavı başarısı arasında ve müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algısı ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin özel yetenek sınavı başarıları ile akademik başarıları arasında ise olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24–33.
Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz yeterlik algıları bilişüstü özdüzenleme stratejileri ve ÖSS sayısal puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Altınkurt, L. (2006). Üniversitelerdeki güzel sanatlar eğitim programları giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi (Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 227-238.
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili özyeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1–8.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37 (2).
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bembenutty, H. ve Karabenick, S. A. (1998). Individual differences in academic delay of gratification. Eastern Psychological Association Konferansı, Boston. http://www.eric.ed.gov adresinden 24 Ekim 2010 tarihinde indirilmiştir.
Bembenutty, H. ve Zimmerman, B. J. (2003). The relation of motivational beliefs and self-regulatory processes to homework completion and academic achievement. American Educational Research Association Kongresi, (s. 345-369), Chicago, IL, A.B.D.
Bıkmaz, F. H. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi. 161.
Booker, K. C. (2007). Perceptions of classroom belongingness among African American college students. College Student Journal, 41(1), 178–186.
Çaydere, Ö. Ö. ve Demirkaya, E. (2008). 6. sınıf öğrencilerinin müziksel zekâlarıyla akademik başarılarının ilişkisi (Bolu ili örneği). Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 73 -80.
Dalkıran, E. ve Şaktanlı, S. C. (2009). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin başarılarına etki eden değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 71- 76.
180
Ece, A. S. ve Sazak, N. (2006). Özel yetenek sınavlarında ÖSS Puanı ile yetenek puanları (işitme alanı, ses alanı, çalgı alanı) arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, (1), 133-144.
Farley, J. E. (2002). Contesting our everyday work lives: The retention ofminority and working class sociology undergraduates. The Sociological Quarterly, 43, 1–25.
Gloria, A. M. ve Ho, T. A. (2003). Environmental, social, and psychological experiences of Asian American undergraduates: Examining issues of academic persistence. Journal of Counseling and Development, 81, 93–105.
Hallam, S. (2006). Music psychology in education. Institude of Education University of London.
Hamurcu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlik inançları. Eğitim Araştırmaları, 24, 112-122.
Küçük, D. P. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının müzik yeteneğine yönelik özyeterlik algıları, akademik özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık 2010. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Lau, L. K. (2003). Institutional factors affecting student retention. Education 124, 126–136.
Morgil,İ., Seçken, N. ve Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 62-72.
Özmenteş, S. (2008). Çalgı eğitiminde özdüzenlemeli öğrenme taktikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (16), 157–175.
Özmenteş, S. ve Özmenteş, G. (2008a) Çalgı eğitiminde müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik ve kişisel özellikler arasındaki ilişkiler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 24.
Özmenteş, G. ve Özmenteş, S. (2008b). Müzik yeteneğine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. 1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 14-16 Mayıs 2008, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
Özoğlu, S. Ç. (1997). Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Basım). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 181.
Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in achievement settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
181
Schunk, D. H. ve Pajares, F. (1995). Self-Efficacy İn Education Revisited Empirical and Applied Evidence. In J. E. Maddux (Ed), Research On Sociocultural Influences On Motivation and Learning, Information Age Publishing, 115-138.
Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar- İlkeler- Yaklaşımlar. (1. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
Yağcı, U. (2009). Türkiye’deki Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik bölümleri öğrenci özel yetenek giriş sınavlarının müziksel işitme-algılama boyutunun değerlendirilmesi. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi. www.muzikegitimcileri.net adresinden 20 Temmuz 2011 tarihinde indirilmiştir.
Yayla, A. A. (2006). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Denizli Müzik Eğitimi Anabilim Dalları özel yetenek sınavlarında ÖSS ve ağırlıklı orta öğretim başarı puanlarının yerleştirme puanına etkisi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale: Pamukkale Üniversitesi. www.muzikegitimcileri.net adresinden 20 Temmuz 2011 tarihinde indirilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com