Buradasınız

ERGENLERDE AKRAN BASKISI, BENLİK SAYGISI VE ALKOL KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

THE RELATIONSHIP OF BETWEEN PEER PRESSURE SELF-ESTEEM AND ALCOHOL USE AMONG ADOLESCENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study investigates the relationships between peer pressure, self-esteem and alcohol use of high school students in Tuzla, Istanbul. In this study the scales of peer pressure and self-esteem were used for eleven grade students (n=129). The ratio of girls is 31% and the ratio of boys is 69%. According to the findings of the research, as the degree of peer pressure increases, the degree of self-esteem decreases. The ratio of students using alcohol is 64% and none-user is 36%. The students using alcohol have higher degree of peer pressure and lower degree of self-esteem.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, İstanbul Tuzla ilçesindeki lise öğrencileri arasındaki Akran Baskısı, Benlik Saygısı ve alkol kullanım arasındaki ilişki araştırmaktır Bu amaç doğrultusunda Tuzla’da 2010 yılının Ekim ve Kasım aylarında 129 lise 11. sınıf öğrencisine Akran Baskısı, Benlik Saygısı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %31’i kız öğrenci, %69’unu da erkek öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre akran baskı düzeyi arttıkça benlik saygısı düzeyinin azaldığı bulunmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin alkol alıp almadıklarına göre akran baskısı ve benlik saygısı düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada alkol almayan öğrenciler %64, alkol alan öğrenciler ise %36 olarak tespit edilmiştir. Alkol alan öğrencilerin akran baskısı düzeyi yüksek, benlik saygıları düşük çıkmıştır.
183
194

REFERENCES

References: 

Alisinanoğlu, Fatma.(2002). Gençlik dönemi özellikleri ve genç anne baba iletişimi, Ankara: Eğitim ve Bilim Dergisi :27-123,62.
Ausubel, DP. (2002). Theory and problems of adolescent development. London:Writers Clup Press.
B.R. Johnson, R.B. Tompkins ve D. Webb, (2008). Objective hope: Assessing the effectiveness of faith-based organizations: A review of the Literature, Manhattan:Baylor University Center for Civic Innovation,
Björkqvıst, K., Batman, A.ve Aman-Back S.(2004). Adolescents’ use of tobacco and alcohol correlations with habits of parents and friends. Psycholocical Reports, 95, 418-420.
Cohen DA., (1994). Richardson J, Lapree L: Parenting behaviors and the onset of smoking and alcohol use: a longitudinal study. Pediatrics. 94:368-75.
Çiğdemoğlu, S. (2006). Lise 1. sınıf öğrencilerinin akran baskısı, özsaygı ve dışadönüklük kişilik özelliklerinin okul türlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Çuhadaroğlu, F.(1986). Adölesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak, Ankara
Dacey, J.S. ve Travers, J.F. (1996), Human development-across the life span, New York: McGraw Hill Pup,.
Dönmez, A. (1985). Denetim odağı, kendine saygı ve üç değişken: Çevre büyüklüğü, yaş, aile ortamı, Eğitim ve Bilim, 55,10, Mayıs, 4-15.
Dubois, D.L. ve Tevendale, H.D. (1999). Self-esteem in childhood and adolescence: Vaccine or epiphenomenon? Applied & Preventive Psychology 8: 103-117.
Erdem, G., Eke, C., Ögel, K., Taner, S. (2006). Lise öğrencilerinde arkadaş özellikleri ve madde kullanımı, Bağımlılık Dergisi, 7,3,111-116.
Erdinç,İ. (1995). İzmir İli lise öğrencilerinde benlik imajı başarı ilişkisi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Flugni ve Eccles, (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents’ orientation toward peers. Developmental Psychology, 29, 622-632.
Fraenkel J.R., Wallen N.E (1993). How to design and evaluate research in education, New York, NY: McGraw-Hill. Chapters 1-2.
193
Gander, M.J.; Gardiner, H.W. (1998). Çocuk ve ergen gelişimi (B. Onur, Çev.). Ankara, İmge Kitabevi.
Herken H., Özkan İ., Çilli A.S, Bodur S. (2000) Öğrencilerde alkol kullanım sıklığı ve sosyal öğrenme ile ilişkisi. Düşünen Adam, 13(2): 87-91.
Horasan,E. (1994). Elazığ’da ortaokul üçüncü sınıf öğrencilerinin sigara içme durumu ve öğrencilerin sigara-sağlık ilişkisi konusundaki bilgileri. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Kapıkıran, N. A. ve Fiyakalı, C. (2005). Lise öğrencilerinde akran baskısı ve problem çözme. Pamukkale Üniversitesi Dergisi, 18, 1–7.
Kılıççı Y.(1999). “Kişilik gelişimini kolaylaştırma”. (Edt. Yıldız Kuzgun), İlköğretimde rehberlik, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Kıran, B. (2002). Akran baskısı düzeyi farklı olan öğrencilerin risk alma, sigara içme davranışı ve okul başarılarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Kırcan, S. (2006). Ergenlerde akran baskısı iç veya dış kontrol odağının madde kullanımı ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Knox, M., Jeanne, F., Robert, E., Ellen Green, B., (2000). Gender differences in adolescents’ possible selves. Youth & Society, Mar. 1,3, 287-310.
Kumpulainen, K., Rasanen, E., Henttonen, I., Almqvist, F., Kresanov, K., Linna, S.L., Piha, J., Puura, K. & Tamminen, T. (1998). Bullying and psychiatric symptoms among elemantary school-age children, Child Abuse and Neglect, 22, 7, 705-717.
Lempers, J.D. ve Clark-Lempers, D.S.(1993). A functional comparison of same sex and opposite-sex frienships during adolescence, Journal of Adolescence Research, 8, 89-108.
Oetting, E.R. and Beauvais, F. (1986). Peer cluster theory: Drugs and adolescent. Journal Counseling Development, 65, 17-22.
Ögel K., Tamar D., Evren C., ve ark. (1999). SAMAY-98 lise öğrencileri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı ve kullanım özellikleri. Yayınlanmamış rapor.
Ögel K., Tamer D., Evren C., ve Çakmak A. (2004). İstanbul’da lise gençleri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Klinik Psikiyatri 2000, 4:242-245.
Özyurt B., Dinç G., (2006). Manisa’da okul çağı çocuklarda alkol kullanım sıklığı ve alkol kullanımı ile ilişkili faktörler, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5, 61-71.
194
Palanci Y. (2004) Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim 6., 7., 8. sınıfları ile lise öğrencilerinde sigara-alkol-uyuşturucu kullanımı ve etkileyen faktörler. Yayınlanmamış doktora tezi. Dicle Üniversitesi. Diyarbakır
Pearl, R.,T. Brayn ve A. Herzong.(1998). Resisting or acquiescing to peer pressure to engage in misconduct: adolescents. expectations of probable consequences. Journal of Youth and Adolescence, 19(1), 43-45.
Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. New Jersey:Princeton University Press, USA,
Ryan, A.M. (2000). Peer groups as a context for the sociallization of adolescents’ motivation, engagement and achievement in school. Educational Psychologist, 35(2),101-112.
Santor, D. A., D. Messervey ve V. Kusumakar (2000). Measuring peer pressure, popularity, and conformity in adolescent boys and girls: Predicting school performance, sexual attitudes, and substance abuse, Journal of youth and adolescence, 29 (2), 1163-1182.
Shilts, L.(1991). The relationship of early adolescent substance use to extracurricular activities, peer influence, and personal attitudes. Adolescence, 26 (103), 613-617.
Steinberg L.A. ve Fletcher A. (1994). Parental monitoring and peer influences on adolescent substance use, Pediatrics, 93(6), 1060-1065.
Tanrıkulu A.Ç, Çarman K.B, Palancı Y, Çetin D, Karacan M. (2009). Kars İl Merkezinde Çeşitli üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörleri. The Prevalence of Cigarette Smoking among University Students in Kars and Risk Factors. Tur Toraks.11:101-106.
Tol, C. (1990). Lise öğrencilerinin alkol kullanımını etkileyen bazı değişkenler. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
Wild, G. L. (2004). Associations among adolescent risk behaviours and self-esteem in six domains. Journal of child psychology and psychiatry 45(8), 1454-1467.
Woods, S. and Wolke, D. (2004) Direct and relational bullying among primary school children and academic achievement. Journal of School Psychology, 42, 135-155.
Yavuzer, H. (2000). Çocuk psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitabevi,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com