Buradasınız

2004 YILI İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İLE İLGİLİ 2005-2010 YILLARI ARASINDAKİ TEZLERİN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF DISSERTATIONS ABOUT 2004 PRIMARY SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM: FROM 2005 THROUGH 2010

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the dissertation researches (from 2005 to 2010) about the new Primary Science and Technology Curriculum which is put into practice since 2004-2005 academic year.. The material analyzed includes 35 master and 1 doctoral dissertations completed between 2005 and 2010 years. The method used is document analysis. The research data are presented on the four key themes: (a) author and supervisor patterns, (b) classroom level, (c) methodology employed, and (d) topics and subtopics. The analysis revealed that a great majority of the dissertations were carried out by female students, but a high majority of supervisors consisted of the males. Regarding the classroom level, the dissertation researches have mostly focused on the fourth and fifth grade at primary level. There was a high number of survey type of research design (94.4 percent). As regards the method employed in the dissertations, the quantitative studies (53.3 percent) were still too many, compared to the qualitative ones (13.8 percent). Concerning the dissertation topics, ‘teacher opinions’ was identified as the most frequently studied general topic (37.5 percent).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji programı ile ilgili tez çalışmalarının incelenmesidir. Çalışmada 2005-2010 yılları arasında tamamlanan 35 yüksek lisans tezi ile 1 doktora tezi incelenmiştir. Kullanılan yöntem doküman analizidir. Araştırma bulguları dört temel başlık altında sunulmuştur: (a) yazar ve danışman dağılımları, (b) sınıf düzeyi, (c) kullanılan model ve yöntem ve (d) konular ve alt konular. Yapılan analizler, tezlerin büyük çoğunluğunun bayan öğrenciler tarafından yapılmasına karşılık danışmanların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu ortaya koymuştur. Sınıf düzeyi ile ilgili olarak, tez çalışmalarının genel olarak ilköğretimin 4. ve 5. sınıflarına yönelik olduğu görülmüştür. Tezlerde kullanılan metot konusunda, tarama modelindeki araştırmaların oranının (%94.4) çok fazla olduğu belirlenmiştir. Yöntem konusunda ise nicel araştırmaların nitel araştırmalara oranla hala çok daha fazla olduğu görülmektedir. Tez konuları incelendiğinde, en çok öğretmen görüşlerine odaklanıldığı belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Altın, N. (2004). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin analizi (Ankara, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Altınkurt, L. (2007). Sanat eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 173, 105-113.
Altıparmak, M., ve Nakiboğlu, M. (2001). Fen Bilimleri Eğitimi lisansüstü tez çalışmalarında uygulanan nitel ve nicel yöntemler. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 17, 355-358.
Aypay, A., Çoruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tuncer, B., & Emran, B. (2010). The status of research in educational administration: An analysis of educational administration journals, 1999-2007. Eğitim Araştırmaları – Eurasian Journal of Educational Research, 39, 59-77.
Balcı, S. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi tezleri. XIII. Ulusal Eğitimi Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, Malatya.
Dimsdale, T. & Kutner, M. (2004). Becoming an educated consumer of research: A quick look at the basics of research methodology and design. Paper presented at the Meeting of the minds – Practitioner-researcher symposium. American Institute for Research.
Ereş, F. (2006). Türkiye’de kadının statüsü ve yansımaları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi.19,40-52
Gürdal, A., Bakioğlu, A., ve Öztuna, A. (2005). Fen bilgisi eğitimi lisansüstü tezlerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1: Lisansüstü Eğitim, (17), 53-58.
Karadağ, E. (2010). An analysis of research methods and statistical techniques used by doctoral dissertation at the education sciences in Turkey. Current Issues in Education,13(4), 1-21.
Okay, N. (2007). Türkiye’de ve Dünya’da mühendislik ve fen bilimleri bölümlerindeki kadın akademisyenlerin mevcut durumuna bakış. Cumhuriyet Bilim Teknik, 989( 3).
Saracaloğlu, A. S., ve S., Dursun, F., (2010, Mayıs). Türkiye’deki eğitim programları ve öğretimi alanındaki lisansüstü tezlerinin incelenmesi. Birinci Ulusal Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi (s.276). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
Tan, M. (1994). Toplumsal değişim ve eğitim: Kadın bakış açısından. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1( 27) 83-96.
47
Tavşancıl, E. (2008). Lisansüstü tez çalışmalarının yöntem bölümünün içerik çözümlemesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. No: 237, (s.107-122). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Tsai, C. C., & Wen, M. L. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: A content analysis of publication in selected journals. International Journal of Science Education, 27:1, 3-14.
Ünal, M. (2010). The relationship between meta-cognitive learning strategies and academic success of university students. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (3), 840-864.
Ünal, Ç. ve İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (2): 1-18
Yaprak, Ş. (2009). Avrupalılaşma yolunda Türkiye’de kadınların siyasal ve toplumsal yaşamdaki görünümü. Uluslararası Davraz Kongresi (s.2109-2126). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com