Buradasınız

BİR GRUP FİKİRTEPE MAHALLESİ SAKİNİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI, PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK BELİRTİLERİ VE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİ

A STUDY ON A GROUP OF FIKIRTEPE NEIGHBORHOOD RESIDENTS RELATED TO THEIR WAYS OF COPING WITH STRESS, SYMPTOMS OF PSYCHOLOGICAL DISEASES AND NEEDS FOR PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to determine familial characteristics and psychological health features of parents and children in a neighborhood with low socio-economic level and to implement a "Psycho-Educational Support Program" for the people where necessary. As a field study, this study has been conducted in two stages. In the first stage, a descriptive research method is used and through this enriched method, qualitative and quantitative data are collected together. Qualitative and quantitative data of the research have been collected over 49 adults. In the light of the quantitative data, 97 primary school students have formed the response group. The quantitative data have been collected with Family Acknowledgement Form (FAF), Short Symptom List (SSL) and Coping with Stress Scale (CSC). The qualitative data have been collected with interview technique. In the analysis of the data, the correlation between the sub scales of the ways of coping with stress and psychological symptoms is considered. By means of the regression analysis method, the physiological symptoms predicted by a certain way of coping with stress are tested and the significancy of the statistics is found to be 0.5. Following the analyses, it is found that in ways of the coping with stress having a total of 34.22 symptoms, desperate approach predicts depression, anxiety, anger and hospitality, obsession and paranoia; surrendering approach predicts phobia; self-confident approach predicts personal sensibility. In response activities, individual psychology consulting, pshyco-educational support and interactive seminar services are offered to 16 consultants, 81 primary school students and 152 parents respectively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik seviyesi düşük bir semtteki aile ve çocukların ailesel özellikleri ve psikolojik sağlık düzeylerini belirleyerek gereksinim duydukları konularda bir "Psiko-Eğitsel Destek Programı" uygulamaya koymaktır. Bu çalışma bir alan çalışması olarak iki aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı zenginleştirilmiş desende tanımlayıcı türden bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel ve nicel verileri, 49 yetişkin üzerinden toplanmıştır. Ulaşılan nitel veriler doğrultusunda 97 ilköğretim okulu öğrencisi ise müdahale grubunu oluşturmuştur. Nitel veriler, Aile Tanılama Formu (ATF), Kısa Semptom Listesi (KSL) ve Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, stresle başetme tarzları ile psikolojik belirti alt ölçekleri arasındaki korelasyona bakılmıştır. Regresyon analizi yöntemiyle stresle başetme tarzının hangi psikolojik belirtileri yordadığı test edilmiştir, istatistiklerin anlamlılığı .05 düzeyinde test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda belirti toplamının 34.22 olduğu stresle baş etmede çaresiz yaklaşımın depresyon, anksiyete, kızgınlık ve düşmanlık, obsesyon ve paranoyayı; boyun eğici yaklaşımın fobiyi; kendine güvenli yaklaşımın ise kişisel duyarlılığı yordadığı sonucu elde edilmiştir. Müdahale çalışmalarında, 16 danışana bireysel psikolojik danışma, 81 ilköğretim öğrencisine psiko-eğitsel destek ve 152 veliye interaktif seminer verilmiştir.
156
171

REFERENCES

References: 

Anonim. MÜ. Atatürk Eğitim Fakültesi topluma hizmet uygulaması dersi yönergesi. (Bu yönerge 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa ve Marmara Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır).
Arslantaş, H.,Dereboy, İ.F., Aştı, N., & Pektekin, Ç. (2011). Yetişkinlerde profesyonel psikolojik yardım arama tutumu ve bunu etkileyen faktörler. Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dergisi, 12: 1, 17-23,
http://www.adutfdergi.org/text.php3?id=322.
Avcı, M. (2012). Tutuklu çocuklar üzerine bir araştırma: çocukların suça yönelmesinde etkili olan toplumsal nedenler ve çözüm önerileri. E-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewfile/472/465. Erişim Tarihi: 7 Kasım 2012.
Biber, K. (2003). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ekonomik düzeylerine göre öğretmen-aile iletişimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35,360-373.
Bulut, I. (1993). Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi. Ankara: TC Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı.
Bulut Serin, N., & Öztürk, S. (2007). Anne-babası boşanmış 9-13 yaşındaki çocuklar ile aynı yaş grubundaki anne-babası boşanmamış çocukların benlik saygısı ve kaygı düzeyi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 117-128.
Büyüköztürk, Ş., & Diğerleri. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem akademi yayınları.
Edgar-Bailey, M., & Kress, V.E. (2010). Resolving child and adolescent traumatic Grief: Creative techniques and interventions. Journal of Creativity in mental health, 5,
158-176.
Erdil, Z. (2010).
Sosyoekonomi
k olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi. HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 72-78.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J.H., & Martinnussen, M. (2003). A new rating scale for adult resilience: What are the control protective resources behind healthy adjustment. International Journal of Methods in Psychiatric Research,
12(2),65-78.
Garmezy, N. (1991). Resiliency and vulnerability to adverse developmental outcomes associated with poverty. American Behavioral Scientist. 34, 416-430.
170
Gülmez, H. (1991). İlkokul öğrencilerinde ruhsal uyumun değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi.
Hetherington, E. M.,
&
Stanley-Hagan, M.
(1999)
. The adjustment of children with divorced parents: A risk and resiliency perspective, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(1), 129-140.
Nettles, S.M., Mucherah,W., & Jones, D.S. (2000). Understanding resiliency. The rol of social resources. Journal of Education for Students Placed at Risk, 5(1 ve 2):
47-60.
Özdemir, O., Erçevik, E., & Çalışkan, D. (2005). Farklı sosyoekonomik düzeye sahip iki ilköğretim okulunda öğrencilerin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 23-28.
Öztürk, S. (2006). Anne babası boşanmış 9-13 yaşlarındaki çocuklar ile aynı yaş grubundaki anne babası boşanmamış çocukların benlik saygısı ve kaygı düzeyleri ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Öztürk, O. (1990). Ruh sağlığı ve hastalıkları (3. baskı). İstanbul: Evrim Basım Yayım.
Polat, S. (2009). Akademik başarısızlığın toplumsal eşitsizlik temelinde çözümlenmesi. Eğitim Bilim Toplum dergisi, 2008-2009 Kış, 7(25), 46-61.
Selimhocaoğlu, A. (2009). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim okullarında okuyan öğrencilerin anne-babalarının değerlendirmesine göre uyum sorunları (Kırşehir İl Örneği). Türk Psikolojik ve Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(32),
32-42.
Şahin, N. H., & Durak, A. (1994). Kısa semptom envanteri: Türk gençleri için uyarlaması. Türk Psikoloji Dergisi, 9: 44-569.
Şahin, N. H., & Durak, A. (1995). Stresle başaçıkma tarzları ölçeği: Üniversite öğrencileri için uyarlanması, Türk Psikoloji Dergisi, 10(34): 56-73.
TC. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Yoksulluk verileri. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu haber bülteni.
TC. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. (2011). Yaş grubu ve cinsiyete göre il/ilçe ve belde/köy nüfusu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS). http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=39,Erişim tarihi:25.03.2013.
Uslu Gündüz, H. (2006). Uyum sorunu olan öğrencilerin anne-baba, öğretmenler ve kendileri tarafından bu sorunun ele alınış biçiminin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
171

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com