Buradasınız

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN ANALYSIS OF METACOGNITIVE AWARENESS OF PRE-SERVICE ELEMENTARY CLASSROOM TEACHERS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Metacognition is higher order thinking process that involves active control over the cognitive processes. People with metacognitive awareness are successful successful in planning, managing the information, monitoring, debug and evaluating. The purpose of this study is to examine the metacognitive awareness of pre-service elementary classroom teachers in terms of grade level, willingness of selecting teaching profession and performing teaching profession after graduation. This research designed by survey model. The sample of the study was occurred of 127 students at 1. grade, 112 students at 4. grade; from the total of 239 students, who go to Marmara University, Faculty of Education in 2011-2012 educational terms. "Inventory of Metacognitive Awareness" developed by Schraw and Dennison (1994) and conducted to Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007) was used as data collection tool. Results indicated that Pre-service Elementary Classroom Teachers have highly metacognitive awareness level and this awareness differences in favor of fourth grade students. Also there are no significant differences between metacognitive awareness and willingness to selecting teaching profession, performing teaching profession after graduation.
Abstract (Original Language): 
Bilişötesi, bilişsel süreçlerde aktif kontrolü içeren yüksek düzey bir düşünme sürecidir. Bilişötesi beceriye sahip olan bireyler planlama, bilgiyi yönetme, izleme, hataları ayıklama ve değerlendirme konusunda başarılı olmaktadır. Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkmdalık düzeylerinin sınıf seviyesi, mesleği seçmede istekli olup olmama ve mezuniyet sonrası öğretmenlik mesleğini yapıp yapmama düşüncesi açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören, 1. ve 4. sınıfa devam eden 242 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkmdalık düzeylerini belirlemek için Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen ve Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Bilişötesi Farkmdalık Envanteri" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören öğrencilerin yüksek düzeyde üstbilişsel farkmdalığa sahip oldukları, bu farkındalığm sınıf düzeyine göre farklılaştığı ve bu farklılığın 4. sınıf öğretmen adaylarının lehine olduğu, öğretmen adaylarının mesleği tercih etme ve mezun olduktan sonra mesleği yapıp yapmama değişkenlerine göre üstbilişsel farkmdalıklarmın değişmediği görülmüştür.
68
82

REFERENCES

References: 

Akın, A. (2006). Başarı amaç ortyantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Akın, A., Abacı, R.,
&
Çetin, B.
(2007)
. The validity and reliability of the turkish version of the metacognitive awareness inventory. EducationalSciences: Theory & Practice, 7(2), 671-678.
Aktürk, A. O., ve Şahin, İ. (2011). Üstbiliş ve bilgisayar öğretimi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 383-407.
Aydın, N., ve Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 57-68.
Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 80-92.
Bağçeci, B., Döş, B., ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-556.
Candan, A. S. (2005). Üstbilişsel kuram ve tarih öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi,
13(2), 327-332.
Çakıroğlu, A. (2007). Üst biliş. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 21-27
Demirsöz, E. S. (2010). Yaratıcı dramanın öğretmen adaylarının demokratik tutumları, bilişüstü farkındalıkları ve duygusal zekâ yeterliliklerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Emrahoğlu, N., ve Öztürk, A.(2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: bir nedensel karşılaştırma araştırması. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 18-30.
Gürşimşek, I., Çetingöz, D., Yoleri, S. (2008). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin biliş üstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi, I.
80
Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırmayöntemi.15. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kiremitci, O. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerileri arasındaki ilikinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 92-99.
Kramarski, B. (2004). Making sense of graphs: Does metacognitive instruction make a
difference on students' mathematical conceptions and alternative conceptions. Learning and Instruction, 14, 593-619.
Martinez, E. M. (2006). What is metacognition. Phi Delta Kappan, 87(9), 696-699.
Melanlıoğlu, D. (2012). Dinleme becerisine yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarında üstbiliş stratejilerinin kullanımı. Turkish Studies, 1583-1595.
Özsoy, G. (2008). Üstbiliş. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740.
Özsoy, G., ve Çakıroğlu, A., ve Kuruyer, H. G., ve Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Özsoy, G., ve Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri. İlköğretim Online, 430-440.
Penneguin, V., Sorel, & Mainguy, M. (2010). Metacognition, executive function sandaging: The effect of training in the use of metacognitive skills to solve mathematical word problems. Journal of Adult Development, 17, 168-176.
Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1-2), 113-125.
81
Turan, S., & Demirel, Ö. (2010). In what level and how medical students use metacognition? A case from Hacettepe University. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 2(1), 948-952.
Yavuz, D. (2009).
Öğretmen
adaylarının özyeterlilik algıları ve üstbilişsel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Yurdakul, B., ve Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi , 71-85.
82

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com