Buradasınız

Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocuklarının Gelişimine Yönelik Beklentileri

The Expectations Of Parents From Preschool Education Regarding Their Children's Development

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine the parents' levels of expectations from their children's preschool education and to provide suggestions from the analysis of the data. In this study, the scanning model was employed. The research sample comprised108 mothers and 92 fathers whose children attend primary schools and independent preschools. The data were collected using an interview questionnaire developed by the researchers. The frequency and percentage values of the data were calculated, and the expectation levels of the mothers and fathers regarding the socio-emotional, language, self-care, cognitive and psychomotor development of their children were presented in the form of frequencies and percentages. To sum up, the results of the study show that mothers and fathers have similarly positive expectations from preschools for their children's development.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, anne ve babaların okul öncesi eğitimden çocuklarının gelişimine yönelik beklenti düzeylerini belirlemek ve elde edilen sonuçlar ışığında öneriler geliştirmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kars ilinde M.E.B'e bağlı ilköğretim okullarındaki anasınıflanna ve bağımsız anaokullarına çocukları devam eden 108 anne ve 92 baba oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anketle toplanmıştır. Verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; anne ve babaların okul öncesi eğitimden çocuklarının gelişimine yönelik beklentilerinin genelde benzer düzeyde olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aibao, Z., Xiaofeng, M., Hajime, A. (2007). Parental Expectation of Early Childhood
Education: Comparison Between China, Japan and Korea. Front.Educ.China, 2(1),
140-147.
Akbaba, S. (2004). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik ve Psikolojik Danışma. PegemA
Yayıncılık, Ankara.
Arı, M. (2005). Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimi ve Kalitenin Önemi, Gelişim ve Eğitimde
Yeni Yaklaşımlar 1 (Ed. Müzeyyen Sevinç). Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
Beal, S. J., & Crockett, L. J. (2010). Adolescents' occupational and educational aspirations
and expectations: Links to high school activities and adult educational attainment.
Developmental Psychology, 46, 258-265.
Cabrera, N., Shannon, J. D., Tamis-LeMonda, C. (2007). Fathers' Influence on Their
Children's Cognitive and Emotional Development: From Toddler to Pre-K. Applied
Developmental Science, 4, 208-213.
Clarke, B., Shınn, M. R. (2004). A Preliminary investigation into The ,Dentification And
Development of Early Mathematics Curriculum- Based Measurement. School
Psychology review, 33, (2), 234-248.
Einarsdöttir, J. (2010). Icelandic parents' views on the national policy on early childhood
education. Early Years: Journal of International Research and Development, 30 (3),
229-242.
67
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, Sayı 30, 56 - 72
Ekinci, O. (2001). Okul
Önces
i Eğitimin İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Başarısı Üzerine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Entwisle, D. R., Alexander, K. L., & Olson, L. S. (2005). First grade and educational attainment by age 22: A new story. American Journal of Sociology, 110(5), 1458¬1502.
Hsieh, C., (2008). Parental Choice of Preschool in Taiwan. University of Bath, Unpublished Master Thesis.
Kalaycı, Ş. (2005). Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayınları, Ankara.
Kandır, A. (2005). Erken Çocukluk Eğitiminde Kaliteyi Belirleyen Ölçütler, Gelişim ve
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 1 (Ed. Müzeyyen Sevinç). Morpa Kültür Yayınları,
İstanbul.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları. Ankara.
Kaya, Ö. M. (2002). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Programlara Ailelerin İlgi ve Katılımları İle Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Aile Eğitimine Katkısı Konusunda Anne-Baba Görüşleri, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
Kıldan, A.O.
(2013)
. Analysis of the Expectation Levels of the Parents from the Preschool
Education Institution in Terms of Various Variables. International Journal of
Educational Research and Technology, 4 (1), 06 - 12. Lahaie, C. (2008). School readiness of children immigrants: Does parental involvement play a
role? Social Science Quarterly, 89(3), 684-705. Lane, K.L., Stanton-Chapman, T., Jamison, K.R., Phillips, A. (2007). Teacher and Parent
Expectation of Preschoolers' Behavior: Social Skills Necessary for Success". Topics
in Early Childhood Special, 27(2), 86-97. Metin, N., Arı, M., Güneysu, S., Dikmen, B., Atik, B., Aydın, C., Üstün, E., Uysal, N.
(1993).
Ann
e Babaların Anaokulundan Beklentileri. 9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi
Yaygınlaştırılması Semineri, Ya-Pa yayınları, İstanbul. Neuenschwander, M. P., Vida, M., Garrett, J. L., & Eccles, J. S. (2007). Parents' expectations
and students' achievement in two western nations. International Journal of Behavioral
Development, 31, 594-602.
Oktay, A. (2003). 21.Yüzyıla Girerken Dünya da Yaşanan Değişimler ve Erken Çocukluk Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
68
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, Sayı 30, 56 - 72
Oktay, A. ve Unutkan, Ö. (2003). Aile Katılımı, Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde
Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. Saçkes, M. (2013). Priorities for developmental areas in early childhood education: a
comparison of parents' and teachers' priorities. Educational Sciences: Theory &
Practice - 13 (3), 1684-1690. Starr, L. (2003). A Dozen Activites to Promote Parent İnvolvement.
www.educationworld.com'dan alınmıştır. Şahin, B.K., Sak, R., Şahin, İ.T. (2013). Parents' views about preschool education. Procedia -
Social and Behavioral Sciences 89. 288 - 292.
Tokuç, H. (2007). Anne Ve Babaların Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüş Ve
Beklentilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi.
Unutkan, Ö.P. (2007). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerileri Açısından İlköğretime Hazır Bulunuşluğunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 32, 243-254.
Yazıcı, Z. (2002). Okul Öncesi Eğitimin Okul Olgunluğu Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:155-156.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com