Buradasınız

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

The Usage of the Problem Solving Strategies of the Secondary Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is exploring the 6th 7th 8th grade students' ,who don't have any instruction about problem solving strategies before, usage level of non-routine problem solving strategies and whether there is a relation between the achieved points from these strategies or not. For that purpose, a problem-solving test that is composed of one for each problem appropriate for every strategy has been applied to 118 secondary school students. By using total points that the students get from the test and the separately acquired points from all of the strategies; median, percent and correlation coefficients have been calculated. Besides whether there is a difference between the grades in terms of the level of strategy usage has been investigated. As a result of the research, while the highest usage percent has appeared in extraordinary division problem and looking for a pattern; the lowest averages have appeared alternately in making a table, elimination and drawing a diagram strategies. In addition, it has been found out that there is a meaningful relation between average points that has been get from many strategies as in guess and check and reasoning problems.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, problem çözme stratejileriyle ilgili daha önce hiçbir eğitim almamış olan ortaokul 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problem çözme stratejilerini kullanma düzeylerini ve bu stratejilerden elde edilen puanlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştırmaktadır. Bu amaçla seçilen her bir problem çözme stratejisine uygun olan birer problemden oluşan problem çözme testi, toplam 118 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerin testten elde ettiği toplam puan ve her bir stratejiden ayrı ayrı elde edilen puanlar kullanılarak ortalama, yüzde ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca strateji kullanım düzeyleri açısından sınıflar arası farkın olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmanın sonucunda en yüksek kullanım yüzdesi bağıntı (örüntü) arama ve sıra dışı bölme problemlerinde; en düşük kullanım yüzdesi ise sırasıyla tablo yapma, eleme ve diyagram (şekil) çizme stratejilerinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca tahmin ve kontrol ve muhakeme etme stratejileri arasında olduğu gibi birçok stratejiden elde edilen ortalama puanlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (6.
Baskı), Aktüel Yayınları.
Altun, M., ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini
öğrenmeleri üzerine bir çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1),
Bursa.
Altun M., ve Sezgin Memnun D. (2008). Matematik öğretmeni adaylarının rutin olmayan
matematiksel problemleri çözme becerileri ve bu konudaki düşünceleri, Eğitimde
Kuram ve Uygulama Dergisi, 4 (2) , 213-238.
Arslan, C. & Yazgan, Y. (2011). Relationship between usage levels of "looking for a pattern"
and "simplifying the problem" strategies. 35th Conference of the International Group
for the Psychology of Mathematics Education. (July 10-15). Ankara: Middle East
Technical University.
Avcu, S. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede
kullandıkları stratejilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
88
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, Sayı 30, 73 - 94
Baykul, Y. (2009).
İlköğretimde
Matematik Öğretimi (6-8. Sınıflar). Pegem Akademi, Ankara.
Çelebioğlu, B. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
Çelebioğlu, B. ve Yazgan, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin bağıntı bulma ve sistematik liste yapma stratejilerini kullanma düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, XXII (1), 15-28.
Dönmez, N. (2002). İlköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini
kullanabilme düzeyleri üzerine bir çalışma, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İlköğretim anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa. Herr, T., & Johnson, K. (1994). Problem Solving Strategies: Crossing the River with Dogs:
and Other Mathematical Adventures, Key Curriculum Press. Karaca, E.T. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan açık uçlu problem
çözümlerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Karakoca, A. (2011). Altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözmede matematiksel düşünmeyi
kullanma durumları. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Eskişehir.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20. Baskı), Nobel Yayıncılık, Ankara. Kılıç, Ç. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel problemlerin
çözümlerinde kullandıkları çözümler, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Eskişehir. Olkun, S.,Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F.T. ve Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla
problem çözme ve genelleme: ilköğretim öğrencileriyle bir çalışma. Eğitim ve Bilim,
34, 65-73.
Özcan, F,M. (2005). İlköğretim ikinci kademede 6-7-8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejileri ve matematiksel modellemenin problem çözmedeki yeri ve önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Polya, G.
(1957
) How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton.
89
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, Sayı 30, 73 - 94
Stanick, G., & Kilpatrick, J. (1988). Historical perspectives on problem solving in the mathematics curriculum. In R. I. Charles & E. A. Silver (Eds), The teaching and assessing of mathematical problem solving (pp. 1-22). Reston, VA: NCTM.
Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya (18. Baskı), Pegem Akademi, Ankara.
Sulak, S. (2005). İlköğretim matematik dersinde problem çözme stratejilerinin problem çözme başarısına etkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Taşpınar, Z. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde kullandıkları problem çözme stratejilerinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Van De Walle, J., Karp, K.S, Bay- Williams, J.M. (2012). İlkokul ve Ortaokul Matematiği-Gelişimsel Yaklaşımla Öğretim, Çeviri Editörü Soner Durmuş, 7. Basımdan Çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S., Van Vaerenbergh, G., Bogaerts, H.,
&
Ratinckx, E. (1999). Learning to solve mathematical application problems: A design experiment with fifth graders. Mathematical thinking and learning, 1(3), 195-229.
Yıldız, V. (2008). Polya'nınproblem çözme adımlarına dayalı matematik öğretiminden sonra altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri, problem çözmeye karşı tutumları ve matematiğe karşı tutumlarındaki değişimin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com