Buradasınız

Ankara Üniversitesi’nde Çalışan Kadrolu İdari Personelin İş Doyumu İle Örgütsel Bağlılığın İlişkisi

The Relationship between Job Satisfaction and Organizational Commitment of Administrative Staff Working at Ankara University

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The general purpose of this study was to determine, based on a diverse set of variables, the relationship between job satisfaction and organizational commitment among administrative staff working at Ankara University in the Republic of Turkey. The participants of the study included 359 administrative staff working in various positions within the university. After analysis of the data, Cronbach's alpha coefficients were calculated for the emerged sub-dimensions. In order to analyze the sub-questions of this study, a t-test for comparing two independent groups and one-way ANOVA for comparing more than two groups were calculated. The relationship between job satisfaction and organizational commitment was analyzed via Pearson's correlation coefficient formula. When the relationship between job satisfaction and organizational commitment was analyzed a moderate relationship was discovered. It was concluded that administrative staff with high job satisfaction also have positive levels of organizational commitment.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, Ankara Üniversitesi’nde çalışan kadrolu idari personelin iş doyumu düzeyinin çeşitli değişkenler açısından belirlenerek örgütsel bağlılık ile ilişkisini incelemektir. Ölçme araçları Ankara Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan 359 idari personele uygulanmıştır. Veri toplama aracı olacak araştırmacılar tarafından geliştirilen “İş Doyumu Ölçeği” ile Balay (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki ölçek için Cronbach's alpha katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmanın alt amaçlarına yönelik olarak iki grup karşılaştırmalarında bağımsız gruplar için -t testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. İş doyumu ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesinde ise Pearson korelasyon katsayısı formülünden yararlanılmıştır. Üniversite’de çalışan İdari personelin İş doyum düzeyi ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş doyumu yüksek olan kadrolu idari personelin örgütsel bağlılık düzeylerinin de olumlu yönde değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
42
66

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (1998). Okul Yöneticiliği. Ankara: Öncü Basımevi.
Balay, R. (2000). Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı (Ankara İli Örneği). Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Eğitim Yönetimi ve Teftişi) Anabilim Dalı. Ankara.
Balcı, A. (1983). İş Doyumu ve Eğitim Yönetimine Uygulanması. Mart 03, 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Web Sitesi: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6370.pdf adresinden alındı
Başaran, İ. E. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Yayınevi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eylül 2014, Sayı 31, 42 - 66
59
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7 b.). Ankara: Pegem Akademi.
Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdüleme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.
Doğan, S., & Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(29), 37-61.
Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-51.
Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım ve Yayıncılık.
Fraenkel, J., & Wallen , N. (2006). How to design and evaluate research in education (6 b.). New York: McGraw-Hill Book Company.
Gül, H. (2003). Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı ve Değerlendirmesi. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(1), 73-83.
Locke, E. (1983). Narure and Causes of Job Satisfaction” Handbook of Industrial and organizational Psychology. (ed) Durnette, John Wiley and Sons. USA.
Mahmutoğlu, A. (2007, Aralık). Milli Eğitim Bakanlığ Merkez Örgütünde İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık. Doktora Tezi. T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
Mercer, D. (1997). Job Satisfaction and The Secondary Headteacher=The Cretion of a Mdoel of Job Satisfaction. School Leedership and Manegement, 17(1).
Meyer, J., & Allen, N. (1991). "A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment". Human Relations, 1, 61-89.
Mowday, R., Steers, R., & Porter, L. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press.
Nayır, F. (2011, Haziran). İlköğretim Okulu Yönetcilerinin Öğretmenlere Sağlanan Örgütsel Desteğe İlişkin Görüşleri, Öğretmenlerin örgütsel Destek Algısı ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı. Ankara.
O'Reilly, C., & Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment. The Effects of Compliance Idendification and Internalization and Prosocial Behavior. Journal of Applied Psyhcology, 71(3), 492-499.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eylül 2014, Sayı 31, 42 - 66
60
Özaltın, H., Kaya, S., Demir, C., & Özer, M. (2002). Türk Silahlı kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf tabiplerinin iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi,. 423-427.
Saklan, A. (2010). Örgütlerde İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: “Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Bir Uygulama”. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
Scholl, R. W. (1981). Diifferentiating orgnazitaion commitment from expectancy as a motivating force. Academy ol Management Review,, 6(4), 589-599.
Smith, P., Kendall, C., & Hulin, L. M. (1969). Measurement of Satisfaction in Work and Retirement Chicago: Rand McNally Edwin A. Locke. Nature And Causes of Job Saticfaction. (J. W. Dunette, Dü.) Handbook of Indıstrial and Organizational Psyholgy.
Taşdan, M., & Tiryaki, E. (2008). Özel ve Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-70.
Tok, T. N. (2004). İlköğretim Müfettişlerinin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı. Ankara.
Uslu, M. (1999). Resmi Eğitim Kurumlarında Çalışan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Danışmanların Denetim Odağı ve Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı. Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com