Buradasınız

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Bir Araştırmada Öğretmen Adaylarinin Mikroöğretim Hakkindaki Görüşleri

Pre-Service Teachers’ Opinions about Microteaching in a Tpack-Based Research

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to determine the opinions of the pre-service science teachers towards technology-enriched microteaching activities by considering technological pedagogical content knowledge (TPACK) framework. Using technology in science teaching within the TPACK framework, the activities were carried out during the first five weeks of the special teaching methods II course in the fall semester of an academic year. After a period of five-week training, 27 senior pre-service teachers have done microteaching based on their choices from the science and technology course curriculum. In the spring semester, microteaching activities were carried out within the scope of heat-temperature subjects in a real school environment with six of these pre-service teachers. The opinions of the teachers on the microteaching were collected by using semi-structured interviews, a focus group interview and special teaching methods II course activities evaluation form. At the end of the research, pre-service teachers stated that sharing microteaching videos on blogs and applying microteaching activities both in university and real classroom environment contributed to their professional development and TPACK.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) kuramsal çerçevesi dikkate alınarak yapılandırılan teknoloji ile zenginleştirilmiş mikroöğretim uygulamalarına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Bir eğitim-öğretim yılı süresince gerçekleştirilen araştırmanın güz döneminde Özel Öğretim Yöntemleri II dersinin başlangıcında beş hafta süresince TPAB kuramsal çerçevesi doğrultusunda fen eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan sonra son sınıfta öğrenim gören 27 öğretmen adayı ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programından seçtikleri kazanımların öğretimine yönelik mikroöğretim yapmışlardır. Bahar döneminde ise güz döneminde araştırmaya katılan öğretmen adaylarından altı öğretmen adayı, gerçek okul ortamında ısı-sıcaklık konusu kapsamında mikroöğretim uygulamaları gerçekleştirmiştir. Mikroöğretim uygulamalarına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşme, odak grup görüşmesi ve özel öğretim yöntemleri II dersi uygulamalarını değerlendirme formu ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adayları, mikroöğretim videolarının çevrimiçi günlük (blog) ortamında paylaşılmasının ve mikroöğretimin hem üniversite hem de gerçek sınıf ortamında uygulanmasının öğretmenlik mesleki bilgilerinin ve TPABlarının gelişimlerine katkı sağladığını belirtmiştir.

REFERENCES

References: 

Akkoç, H. (2007). Matematik öğretiminde bilgisayar kullanımının sınıf pratiğine entegrasyon
süreci: integral kavramı. EDU7, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
2(2),1-15.
Akyüz, H.İ., Pektaş, M., Kurnaz, M.A., & Kabataş Memiş, E. (2014). Akıllı tahta kullanımlı
mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının Tpab'larına ve akıllı
tahta kullanımına yönelik algılarına etkisi. Cumhuriyet International Journal of
Education-CUE, 3(1), 1-14.
Angeli, C., & Valanides, N. (2008). TPCK in pre-service teacher education: Preparing
primary education students to teach with technology. Paper presented at the annual
meeting of the American Educational Research Association, New York City, NY.
Cavin, R. M. (2007). Developing technological pedagogical content knowledge in preservice
teachers through microteaching lesson study. Unpublished doctoral dissertation, The
Florida State University.
Cavin, R. (2008). Developing technological pedagogical content knowledge in preservice
teachers through microteaching lesson study. In K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings
of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference
2008 (pp. 5214-5220). Chesapeake, VA: AACE.
Cavin, R. M., & Fernandez, M. (2007). Developing technological pedagogical content
knowledge in preservice math and science teachers. In C. Crawford et al. (Eds.),
Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education
International Conference 2007 (pp. 2180-2186). Chesapeake, VA: AACE.
Ceyhun, İ., & Karagölge, Z. (2002). Kimya eğitiminde tezsiz yüksek lisans öğrencileri ile
mikro öğretim. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül
2002, ODTÜ, Ankara.
Doğanay, A. (2009). Öğretim ilke ve yöntemleri (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Durusoy, O. (2011). Öğretmen yetiştirmede web 2.0 ve dijital video teknolojilerinin
kullanılarak öğretmenlik öz-yeterliğinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
Eliot, J. (1982). A microteaching experiment at MEDUNSA. South African Medical Journal,
62, 868-870.
Fernandez, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher preparation.
Action in Teacher Education, 26, 37-47.
58
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 40 - 61
Görgen, İ. (2003) Mikroöğretim uygulamasının öğretmen adaylarının sınıfta ders anlatımına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,
56-63.
Gürses, A., Bayrak, R., Yalçın, M., Açıkyıldız, M., Doğar, Ç. (2005) Öğretmenlik
uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu
Eğitim Dergisi,
13(1)
, 1-10. Kafyulilo, A. (2010). Practical use of ICT in science and mathematics teachers' training at
DUCE: An analysis of prospective teachers' technological pedagogical content
knowledge. Unpublished master's thesis, University of Twente, Netherlands. Kavas, G. (2009) Video destekli web tabanlı değerlendirme sisteminin mikroöğretim
uygulamaları üzerine etkileri: bilgisayar öğretmeni adayları örneği. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi. Kazu, H. (1996). Öğretmen yetiştirmede mikroöğretim yönteminin etkililiği. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Keser, H. (2007). Öğretim yöntemleri ve yaklaşımları. İçinde L.Küçükahmet (Ed.) Program
geliştirme ve öğretim (20.Baskı) (s. 108-113). Ankara: Nobel Yayınları. Koehler M. J, Mishra, P., & Yahya,K (2007) Tracing the development of teacher knowledge
in a design seminar: integrating content, pedagogy, and technology. Computers
&Education, 49(3), 740-762. Kpanja, E. (2001). A study of the effects of video tape recording in microteaching training.
British Journal of Educational Technology, 32(4) 483-486
Kuran, K. (2009). Mikro öğretimin öğretmenlik meslek bilgi ve becerilerinin kazanılmasına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 384-401. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of
pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome and N.G.
Lederman (Eds.), Examining Pedagogical Content Knowledge (p. 95-132). Dordrecht,
The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Marulcu
, İ., Dedetürk, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mikro-öğretim yöntemini uygulamaları: Bir eylem araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 11(25), 353-372.
Merriam, S.B.
(1998
1 Qualitative research and case study applications in
education, Jossey-Bass Publishers, San Francisco. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (Second Edition). California: Sage Publications.
59
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 40 - 61
Mishra,
P.
, & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher
Education, 21(5), 509-523. Peker, M. (2009). The use of expanded microteaching for reducing preservice teachers'
teaching anxiety about mathematics. Scientific Research and Essay, 4(9), 872-880. Sherin, M. G. (2004). New perspectives on the role of video in teacher education. In J.
Brophy (Ed.), Using video in teacher education (pp. 1-28). New York: Elsevier. Shulman, L.S. (1986). Those who understand; Knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, 15(2), 4-14. Suharwoto, G. (2006). Secondary mathematics preservice teachers' development of
technology pedagogical content knowledge in subject-specific, technology-ıntegrated
teacher preparation program. Unpublished doctoral dissertation, Oregon State
University, Oregon.
Şahinkayası,
H
. (2009). Contributions and challenges of cognitive tools and microteaching for preservice teachers' instructional planning and teaching skills. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
Şen, A.İ.
(2010)
. Effects of peer Teaching and microteaching on teaching skill of pre-service physics teachers. Education and Science, 35(155),78-87.
Taşar,
M.F.
, & Timur, B. (2010). Developing technological pedagogical content knowledge in pre-service science teachers through microteaching via inquiry based interactive physics computer animations. GIREP-ICPE-MPTL Conference, 22-29 August, 2010, Reims, France.
Taşdere,
A
. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies-International Periodical for the Lanfuages and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1479.
Taşpınar, M. (2007). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
Wakwinji, J. (2011). Exploring how a workshop approach helps mathematics teachers start to develop technological pedagogical content knowledge. Unpublished master's thesis.Faculty of Science Universiteit van Amsterdam The Netherlands.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
60
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 40 - 61
Zorlu, M., Aydemir, S., Karakaya, D., Kaya, Z., & Kaya, O.N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının online akran değerlendirmeye ilişkin görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com