Buradasınız

2005 v e 2013 Fen Bilgisi Öğretim Programlarının 4. ve 5. Sınıf Düzeylerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Karşılaştırılması

The Comparison of 2005 and 2013 Science Curricula for Science Process Skills in 4th and 5th Grades

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
New curriculum has been disseminated gradually since 2013. Both former and recent curricula include science process skills as a key factor in their visions. The aim of this research is to compare 4th and 5th grade levels of both curricula in various aspects for science process skills. These are basic principles, content, aims and objectives, learning and teaching processes, measurement and evaluation. Content and document analysis were used as data collection procedures. The unit of analysis was sentences in the both curricula documents. The 2013 curriculum was emphasized more on science process skills than 2005 curriculum in basic principles section however the 2005 curriculum made more explanations and presented the relationships between the science process skills and the related units and activities in depth in content section. In addition, the matching of the educational goals and science process skills were presented when necessary in the 2005 curriculum. In the measurement and evaluation part, sample forms are included the emphasis of the science process skills in 2005 curriculum. As a result the 2005 curriculum made more emphasis on the science process skills clearly but the new curriculum made this more covert and teachers need to reveal this hidden relationship between science process skills and educational goals and objectives.
Abstract (Original Language): 
2005 yılında hazırlanan Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı 2013 yılından itibaren kademeli olarak yerini Fen Bilimleri dersi öğretim programına bırakacaktır. Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanması her iki öğretim programının vizyonunda yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı 2005 ve 2013 Fen Bilgisi dersi öğretim programlarının 4 ve 5. sınıf düzeylerini bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırmaktır. Her iki öğretim programı temel ilkeler, içerik, hedefler, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme olmak üzere beş boyutta analiz edilmiştir. Araştırmanın veri toplama araçları bu iki yıla ait öğretim programlarıdır. Araştırma verilerine nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve içerik analizi yöntemleriyle ulaşılmıştır. Hedeflerin analizinde her bir kazanım, diğer bölümlerin analizinde ise her bir cümle analiz birimi olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonuçları temel ilkeler temasında 2013 programının genel amaçlarında 2005 programının aksine bilimsel süreç becerilerine yönelik vurgular olduğunu; içerik temasında 2005 programında 2013 programının aksine bilimsel süreç becerilerinin ünitelere dağılımının ünite odağı bölümünde açıklandığını; kazanımlar temasında 2005 programında bilimsel süreç becerileri kazanımları verildiğini ve yeri geldikçe bilgi kazanımlarıyla eşleştirildiğini; öğrenme-öğretme süreci temasında 2005 programında 2013 programının aksine etkinlik örneklerinin bilimsel süreç becerileriyle eşleştirildiğini; değerlendirme temasında her iki programda doğrudan vurguyla karşılaşılmamakla birlikte 2005 programındaki örnek değerlendirme formlarında bilimsel süreç becerilerinin vurgulandığını göstermiştir.
62
85

REFERENCES

References: 

Kaynakça
Aktamış, H. ve Ergin, E. (2007). Bilimsel süreç ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin
belirlenmesi. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 11-23. Altınok, M. A. ve Tunç, T. (2013). Bilimsel süreç becerileri bağlamında geçmiş Türk fen
programlarının karşılaştırmalı incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 22-55. Ango, M. L. (2002). Mastery of science process skills and their effective use in the teaching
of science: An Educology of Science Education in the Nigerian Context. International
Journal of Educology, 16 (1), 11-30.
80
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 62 - 85
Aslan-Efe, H., Efe, R. ve Yücel, S. (2012). Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 1-20.
Aydoğdu, B. (2009). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, bilimin doğasına yönelik görüşlerine, laboratuvara yönelik tutumlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkileri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Aydoğdu, B. ve Ergin, Ö. (2012). Fen ve teknoloji dersi "Kuvvet ve Hareket" ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 49-62.
Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (TIMMS) : Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online E- Dergi, 2(1), 42¬51.
Bağcı-Kılıç, G., Haymana, F. ve Bozyılmaz, B. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi
öğretim programının bilim okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerileri açısından analizi.
Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(150), 52-63. Başdağ, G. (2006). 2000 yılı fen bilgisi dersi ve 2004 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim
programlarının bilimsel süreç becerileri yönünden karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Böyük, U., Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin
bilimsel süreç beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. TUBAV
Bilim Dergisi, 4(1), 20-30. Büyükkurt, D. (2010). Yeni fen ve teknoloji programı "bilimsel süreç becerileri" kazanımları
açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars. Celep, A. ve Bacanak, A. (2013). Yüksek lisans yapan öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri
ve kazandırılması hakkındaki görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 56-78. Cesur, D. (2011). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programının bilimsel
süreç becerileri açısından öğretmen düşüncelerine göre değerlendirilmesi:
Afyonkarahisar ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Chan
, M. T. (2002). The teaching of science process skills: primary teachers' self-perception.
Asia-Pacific Journal of TeacherEducation&Development, 5 (1), 91-111.
81
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 62 - 85
Çakar, E. (2008). 5. sınıf fen ve teknoloji programının bilimsel süreç becerileri
kazanımlarının gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İsparta. Çelik, P. (2013). Probleme dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının fizik dersi başarısı,
öğrenme yaklaşımları ve bilimsel süreç becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir. Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya
Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Demirel, Ö. (2011). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (15. basım).
Ankara: Pegem Akademi. Ercan- Özaydın, T. (2010). İlköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersinde 5E öğrenme
halkası ve bilimsel süreç becerileri doğrultusunda uygulanan etkinliklerin,
öğrencilerin akademik başarıları, bilimsel süreç becerileri ve derse yönelik
tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir. Ergüder, Ü., Terzioğlu, T., Tekeli, İ., Kağıtçıbaşı, Ç., Gürkayanak, İ., Sevük, S.,
Aşkar, P., ve diğer. (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme
raporu. http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say1/yenimufredat_raporu%5B1%5D.pdf
adresinden 12 Ocak 2014 tarihinde indirilmiştir. Ertek, Y., Ertek, E. ve Güneş, B. (2013). Bilimsel süreç becerileri ile fizik öğretim
programında yer verilen problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi.
FEAD Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi,
1(2), 110-121. Germann, P.J. (1994). Testing a model of science process skills acquisition: an interaction
with parents' education, preferred language, gender, science attitude, cognitive
development, academic ability, and biology knowledge. Journal of Research in
Science Teaching, 31 (7), 749-783. Harlen, W. (1999). Purpoce and procedures for assessing science process skills. Assessment in
Educations, 6(1), 129-144.
İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (5. basım).
Ankara: Sempati Yayınları. Karaca, D. (2011). Yaparak yazarak bilim öğrenmenin gene fizik laboratuarı-I dersinde
öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. Kurnaz, F. B. (2013). İlkokul 4. sınıflar için hazırlanan bilimsel süreç becerileri programının
etkililiğinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
82
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 62 - 85
Martin, D. J. (2012). Elelmentary science methods: constructivist approach (6. edition). USA:
Cengage Learning. MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara. MEB (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7 ve
8.
sınıflar) öğretim programı. Ankara. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan,
Çeviren). Ankara: Nobel Yayıncılık. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. (second edition).
California: SAGE Pub. Inc. Opateye, J. A. (2012). Developing and assessing science and technology process skills in
Nigerian universal basic education environment. Journal of Education and Society
Research, 2(1), 34-42.
Ostlund, K. L. (1992). Science process skills: assessing hands-on student performance. New York: Addison-Wesley.
Rubin, R.L. ve Norman, J.T. (1992). Systematic modeling versus learning cycle: comparative effects on integrated science process skills achievement. Journal of Research in Science Teaching, 29(1), 715-727.
Saat, R.M. (2004). The acquisition of integrated science process skills in a web-based learning environment. Research in Science ve Technological Education, 22(1), 23¬40.
Saban, Y., Aydoğdu, B. ve Elmas, R. (2014). 2005 ve 2013 fen bilgisi öğretim programlarının 4. ve 5. sınıf düzeylerinin bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması. ICEMST 2014, 16-18 Mayıs 2014, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
Şahin- Pekmez, E.
(2000)
. Procedural understanding: teachers perception of conceptual basis of pratical work. PhD Thesis, University of Durham, Durham.
Şenyüz, G. (2008). 2000 yılı fen bilgisi ve 2005 yılı fen ve teknoloji dersi öğretim programlarında yer alan bilimsel süreç becerileri kazanımlarının tespiti ve karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Toraman, S. ve Alcı, B. (2013). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. EKEVAkademi Dergisi,, 17(56), 11-22.
Turan, F. (2012). 8. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı ve ders kitabındaki bilimsel süreç becerilerinden "gözlem" becerisinin tespit edilmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri
83
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Aralık 2014, Sayı 32, 62 - 85
ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Haziran 2012 (s. 723), Niğde: Niğde Üniversitesi.
Uslu, S. (2011). Cumhuriyet dönemi fen programları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Wellington
, J. (1994). Secondary science: contemporary issues and practical approaches.
London: Routledge.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. baskı).
Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, H. ve Yiğit, N. (2011). Fen ve teknoloji dersi 6. sınıf öğretim programına yönelik
öğrenci görüş ve beklentileri. Milli Eğitim Dergisi, 190(1), 269-292. Zorlu, F., Zorlu, Y., Sezek, F. ve Akkuş, H. (2014). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile seviye belirleme sınavı sonuçlarının karşılaştırılması. EKEVAkademi Dergisi, 18 (59), 519-532.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com