Buradasınız

Öğretmen Adaylarının Tarım Kaynaklı Güncel Kavramlar Hakkındaki Farkındalıklarının Tespiti

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Determination of Prospective Elementary Elementary Teachers’ Awareness about Agricultural Concepts. This research study investigated prospective elementary teachers’ awareness about current agricultural problems. Data were collected with a questionnaire designed by the researcher and in which contains topics of global warming bird flu, Crimean-Congo hemorrhagic fever and mad cow diseases and interviews. The questionnaire was administered to 383 participants.. the interviews were semi-structured and included some items in questionnaire. In this survey study, quantitative and qualitative techniques were used together to analyze data. . SPSS 15,0 statistical program was used to analyze data from the questionnaire . Eventually, all of the participants have high level of awareness about mad cow disease and bird flu and their consequences. However, many participants think that Crimean-Congo hemorrhagic fever increased with culling of poultry due to bird flu. They also thought that Crimean-Congo hemorrhagic fever had nothing to do with global warming .
Abstract (Original Language): 
Yapılan araştırma ile öğretmen adaylarının son yıllarda ortaya çıkan tarımsal kaynaklı güncel sorunlar hakkındaki farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kuş gribi ve kanamalı kırım Kongo ateşi hastalığı ve hayvanlara tekniğine uygun olamayan yem hazırlanması sonucu ortaya çıkan deli dana hastalığı konusunda 383 öğretmen adayına anket soruları sorulmuştur. Araştırma nicel ve nitel tekniklerin birlikte kullanıldığı bir tarama çalışmasıdır. Anket sonuçları SPSS 15,0 istatistik programına göre değerlendirilmiştir. Sonuçta ilköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınmanın etkileri konusunda bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının hemen hepsi deli dana hastalığı ve ortaya çıkardığı sonuçlar ile kuş gribi hastalığının tanım ve sonuçları konusunda doğru bilgiye sahiptirler. Bununla birlikte adayların çoğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerin kuş gribine bağlı tavuk itlafı ile çoğaldıklarını düşünmektedirler ve kanamalı kırım Kongo ateşi hastalığına neden olan kenelerin çoğalmasının küresel ısınma ile ilgili olmadığı konusunda yanlış bir yargıya sahip oldukları belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
59-68

REFERENCES

References: 

Berthelot, S., Cormier, D. & Magnan, M. (2007). Environmental Disclosure Research : Review and
Synthesis. Journal of Accounting Literature 22. Publisher: University of Florida. pp. 1-44.
Erdoğan, G.(2007). Çevre Eğitiminde Küresel Isınma Konusunun Öğrenilmesinde Proje Tabanlı
Öğrenmenin Etkisi. T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim
Programları Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 181sayfa.
Eroğlu, B. (2009). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin
Belirlenmesi. T.C.Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 77 sayfa.
Gorman-Murray, A. (2009). The Australian Alps and Climate Change. Geodate 22(2), 2-5.
http://www.nhs.vic.edu.au/library/geodate/GeoDate%20Vol%2022%20No%20%202...
9.pdf
Gunesekera, D., Kim,Y., Tulloh, C. (2007). Climate Change Impacts on Australian Agriculture.
Australian Commodities 14(4), 657-676.
Güley, A. Ö.(2009). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencilerinin Küresel Isınma Hakkındaki Bilgi
Düzeylerinin Ölçülmesi. T.C. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. 76
sayfa.
Jones, S. C. & Iverson, D. (2011). What Australians Know and Believe About Bird Flu: Results of a
Population Telephone Survey. Health Education & Behavior. 12 (6). http://heb.sagepub.com/
Kabadayı, E. F. (2010). Ege ve Yaşar Üniversitesi öğrencileri örneğinde, küresel ısınmanın çevre bilinci ve
davranışlar üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.
Yüksek Lisans Tezi. 169 sayfa.
Lupiani, B. & Reddy, S. M. (2009). The History of Avian Influenza. Comparative Immunology,
Microbiology and Infectious Diseases. 32 (2009) 311–323. http:// www.elsevier.com/locate/cimid
Morgan, L. (2010). SEC Interpretive Guidance Addresses Climate Change Disclosure Requirements.
Release Nos. 33(9106). www.morganlewis.com
Öztürk, M. (2010). Eğitim Düzeyleri Farklı Bireylerin Küresel Isınma Konusundaki Bilgileri ve Aile
Yaşamındaki Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev
Yönetimi Bölümü Aile Ekonomisi ve Beslenme Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 93 sayfa.
Stein, L. (2003). Mad about moo. U.S. News & World Report.134(19), p14.
T.C.Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. (2011). Kırım-Kongo
Kanamalı (Hemorajik) Ateşi (Kkka, Crimean Congo Haemorrhagic Fever). T.C. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sitesi.
http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_sagl/Hastaliklar/kirim_kongo.html
Wadman, M. (2001). New Mad Cow Hideout: The Medicine Chest. Fortune, 143 (4), 2-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11272266
Walter, M.J. (2004). No Easy Way Out. Conversation Summer. 5(3), 20-25.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1526-629.2004.tb00097.x/abs...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com