Buradasınız

Değerler Eğitiminin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Trafik Kurallarına Yönelik Tutumlarına Etkisi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Effect of Values Education on the Attitudes of 4th Grade Students towards Traffic Rules. This study was conducted to determine the effect of the traffic education activity, which was developed in accordance with the Value Clarification and Value Analysis approach, on the attitudes of 4th grade primary school students towards traffic rules. Pre-test post-test control group experimental research design was used in the research. The experimental group consisted of 28 students, and the control group consisted of 26 students. In the study, the Traffic Rules Attitude Scale developed by the researcher was employed as the data collection tool. This scale was applied to each group simultaneously at the beginning and end of the experimental study process. In the analysis of the obtained data, independent samples T-Test was utilized, and .05 confidence level was adopted as the level of significance. As the result of the analysis, the t value was found as 12,018 [t (52) = 12,018, p <.05] according to the final results of the experimental and control group. This result shows that there is a significant difference in favour of the experiment group. Accordingly, the activity developed in accordance with the approaches in values education has shown a positive effect on students' attitudes toward traffic rules.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, değer eğitimi yöntemlerinden Değer Açıklama ve Değer Analizi yaklaşımlarına uygun olarak geliştirilen trafik eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin trafik kurallarına yönelik tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Deney gurubu 28, kontrol gurubu ise 26 öğrenciden oluşmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından ilköğretim 4. sınıf düzeyi için geliştirilen Trafik Kuralları Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek her iki gruba, deneysel çalışma sürecinin başında ve sonunda eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, İlişkisiz Örneklemler T-Testinden yararlanılmış ve anlamlılık düzeyi olarak .05 güven düzeyi benimsenmiştir. Analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun son test ölçüm sonuçlarına göre t değeri 12.018 [t(52)=12.018, p<.05] bulunmuştur. Bu sonuç, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Buna göre, değer eğitimi yaklaşımlarına uygun olarak geliştirilen etkinlik, öğrencilerin trafik kurallarına yönelik tutumları üzerinde olumlu bir etki göstermiştir.

REFERENCES

References: 

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II.Kademedeki
Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Yardımseverlik” Değerinin Etkinlik
Temelli Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Althof, W. and W. Berkowitz, M. (2006). Moral Education and Character Education: Their Relationship
and Roles in Citizenship Education. Journal of Moral Education, v 35, n 4, December, pp. 495–
518. ERİC Document. No: 23173322.
Avcı, N. (2007). Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi ve Bakışı: Süleyman
Demirel Üniversitesi Örneği. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan ve M. Zengin
(Editörler). Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: DEM Yayınları, ss. 819-851.
Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi. (3. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bolay, S.H. (2007). Değerlerimiz ve Günlük Hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1 (1), ss.12-19. ©
Değerler Eğitimi Merkezi.
Bono, E.D. (2007). 6 Değer Madalyası: 21.Yüzyılda Başarının Anahtarı. (Çev. S. Y. Kölay). İstanbul:
Remzi Kitapevi (Eserin orijinali 2005’de yayınlandı).
Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (11. basım). Ankara: Pegam A
Akademi.
Çakır, H. (2006). Baskın Zeka Türüne Dayalı Olarak Geliştirilen Web Destekli Eğitim ve Bilgisayar
Destekli Eğitimin Trafik Eğitiminde Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Çengelci, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin
Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Davis, H. D. (2006). Character Education in America’s Public Schools. Journal of Church and State. Web:
http://www.redorbit.com/news/education/456519/character_education_in_ame....
adresinden 19 Aralık 2009’da alınmıştır.
Doğanay, A. (2007). Değerler Eğitimi. C. Öztürk (Editör). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. (3.basım). Ankara: Pegem-A Yayıncılık, ss.255-286.
Eymen, U.E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri. İstatistik Merkezi, Yayın No: 1. Web:
www.istatistikmerkezi.com. adresinden 30 Haziran 2009’da alınmıştır.
Glaser, B. ve Kirschenbaum, H. (1980). Using Values Clarification in Counseling Settings. The Personnel
and Guidance Journal, v58 n9, May, pp. 569-575. ERİC Document. No: EJ224915.
Helvacı, K., Yelli, Ç. ve Sargut, N. (2009). İlköğretim Trafik Güvenliği 4 Öğretmen Klavuz Kitabı. T.
Erdoğan (Editör). Ankara: İlke Basım Yayım. Kim Suh, B. and Traiger, J. (1999). Teaching Values Through Elementary Socıal Studies and Literature
Curricula. Education. v119. Issue: 4. http://www.questia.com. (The Online Library of Books and
Journals) adresinden 21 Temmuz 2009’da alınmıştır.
Lickona, T. (1977). An Integrated Approach to Moral, Value, and Civic Education with Adolescents: An
Analysis of Current Theory and Practice and Recommendations for Program Implementation. The
adolescent Education commission New Jersey Department of Education, January. ERİC
Document. No: ED137194.
Lovat, T. (2006). Values Education and ‘Doing Well’ in School. Address to the Australian Council of
State School Organizations (ACCSO), Melbourne, 26 October.Web:
www.valuesineducation.org.aupdflovat061026.pdf. adresinden 19 Temmuz 2008’de alınmıştır.
Meaney, M. H. (1979). A Guide for Implementing Values Education in the Primary Grades. Unpublished
Doctor's Thesis, Seattle University. Seattle, Washington.
Özdamar, K. (1999). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), ss. 217-239. ©
Değerler Eğitimi Merkezi.
Raths, L.E. Harmin, M. and Simon, S.B.(1978). Values and Teaching: Working with Values in the
Classroom. (1.basım 1966). Columbus, Ohio: Charles E. Merill Company.
Sims, M. (2003). Value-Based Education For Pre-Service Students in Children and Family Studies.
Journal of Educational Enquiry, Vol. 4, No. 1. pp. 68-79. Web:
www.literacy.unisa.edu.au/jee/Papers/JEEVol4No1/Paper%205.pdf. adresinden 04 Temmuz
2008’de alınmıştır.
Şahingözlü, A. (2004). Trafik Etiği ve Eğitim. II. Trafik Şurası, Ankara, ss. 580.
Web:http://www.trafik.gov.tr/içerik/bildiriler/2nci_Trafik_Surası_Serbest_Bildiriler_I.doc.
adresinden 06 Mart 2011’de alınmıştır.
Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. ve Çetin, T. (2010). Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre
Eğitimi Etkinliğinin, İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumlarına Etkisi. Selçuk
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (30), 231-248.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. (3. basım). Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Thomas, R. S. (1992). Values Education Discourse: A Classification of Exemplars. Unpublished Doctor's
Thesis, University of Maryland College Park, USA.
UNESCO (1986). Teaching Methodologies for population Education: Inquıry/Discovery Approach and
Values Clarification. Published by, the Unesco Regional Office for Education in Asia and the
Pacific, Bangkok, Thailand. Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000693/069359eb.pdf,
adresinden 12 Şubat 2009’da alınmıştır.
UNESCO (2005). Learning To Do: Values for Learning and Working Together in a Globalized World. An
Integrated Approach to Incorporating Values Education in Technical and Vocational Education
and Training. L. R. Quisumbing and J. Leo (Eds.), Published by, UNESCO-UNEVOC, Bonn,
Germany. Web: http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/pubs/LearningToDo.pdf,
adresinden 06 Ocak 2009’da alınmıştır.
http://www.trafik.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com