Buradasınız

Matematik Kaygısı ile Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin Matematik Başarısını Yordama Gücü

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Predictive Power of Math Anxiety, Positive and Negative Perfectionism for 8th Grade Students’ Mathematıcs Achievement. This study aims to determine the predictive power of math anxiety, positive and negative perfectionism for mathematics achievement of 8th grade students. Relational model was used in the study. The sampling of the study was consisted of 201 Primary School students (102 girls and 99 boys) attending 8th grade in Battalgazi-Malatya. “Math Anxiety Scale for Primary School Students” developed by Bindak (2005) to determine students’ mathematics anxiety and “Positive and Negative Perfectionism Scale” developed by Kırdök (2004) to determine characteristics of students’ positive and negative perfectionism were used. Average of students mathematics notes in the 6th and 7th grades are taken as the achievements scores of mathematics. The obtained data were analyzed by using Pearson Product-Moment Correlation and Stepwise Regression Analyze on SPSS 17.0 package program. Research findings revealed that math anxiety, positive perfectionism and negative perfectionism explain %24 of total variance on mathematics achievement and the most powerful predictor variable is math anxiety. It is thought that research findings will shed light on the studies on increasing achievement in mathematics.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı matematik kaygısı ile olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarısını yordama gücünü incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Malatya ile Battalgazi ilçesindeki dört ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören 102’si kız ve 99’u erkek olmak üzere toplam 201 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin matematik kaygılarının belirlenmesinde Bindak (2005) tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygısı Ölçeği”, mükemmeliyetçilik özelliklerinin belirlemesinde ise Kırdök (2004) tarafından geliştirilen “Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin 6. ve 7. sınıf matematik karne notlarının ortalaması matematik başarı puanı olarak alınmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programı kullanılarak Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve adımsal regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, matematik kaygısı ile olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin matematik başarısına ilişkin toplam varyansın %24’ünü açıkladığını ve en güçlü yordayıcı değişkenin matematik kaygısı olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçların matematik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

Aiken, L.R. (1970). Attitudes Towards Mathematics. Review of Educational Research, 40, 551-596.
Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010, Kasım). Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile
Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Uluslar arası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Yansımaları
Konferansı’nda sunulmuş sözlü bildiri. Antalya.
Ashby, J. S. & Rice, K.G. (2002). Perfectionism, Dysfunctional Attitudes, and Self-Esteem: A Structural
Equations Analysis. Journal of Counseling and Development, 80(2), 197–203.
Ashcraft, M. & Faust, M. (1994). Mathematics Anxiety And Mental Arithmetic Performance: An
Exploratory İnvestigation. Cognition and Emotion, 8(2), 97–125.
Bates, V. M. (2007). The Impact of Preparedness, Self-Efficacy, And Math Anxiety on The Success of
African American Males in Developmental Mathematics at A Community College. Unpublished
Doctoral Dissertation. Morgan State University.
Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Betz, N.E. (1978). Prevalence, Distribution, and Correlates of Math Anxiety in College Students. Journal
of Counseling Psychology, 25, 441-48.
Bieling, P.J., Israeli, A., Smith, J. & Antony, M.M. (2003). Making The Grade: The Behavioral
Consequences of Perfectionism in the Classroom. Personality and Individual Differences, 35, 163-
178.
Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H. ve Gürbüz, R. (2010). An Investigation of Mathematics Anxiety
Among Sixth Through Eighth Grade Students in Turkey. Learning and Individual Differences, 20
(6), 654-658.
Blackburn, S.M. (2003). The Relationship Between Perfectionism, Aversive Self-Awareness, Negative
Affect and Binge Eating. Unpublished Master Thesis, University of Canterbury.
Blankstein, K.R., Flett, G.L., Hewitt, P.L., & Eng, A. (1993). Dimensions of Perfectionism and Irrational
Fears: An Examination With the Fear Survey Schedule. Personality and Individual Differences,
15, (3), 323-328.
Bloom, B. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (Çev. D.Ali Özçelik). Ankara: MEB.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Çoban, A. (1989). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin
Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Doğan, N. ve Barış, F. (2010). Tutum, Değer ve Özyeterlik Değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007
Sınavlarında Öğrencilerin Matematik Başarılarını Yordama Düzeyleri. Eğitimde ve Psikolojide
Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 44-50.
Dursun, Ş. ve Bindak, R. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının
İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.
Eldemir, H.H. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygısının Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
Enns, M.W., Cox, B. J. & Clara, I. (2002). Adaptive and Maladaptive Perfectionism: Developmental
Origins and Association with Depression Proneness. Personality and Individual Differences, 33,
921-935.
Enns, M.W., Cox, B. J., & Larsen, D. K. (2000). Perceptions of Parental Bonding and Symptom Severity
in Adults with Depression: Mediation by Personality Dimensions. Canadian Journal of
Psychiatry, 45, 263–268.
Erden, M. ve Akgül, S. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısının ve Öğretmen Sosyal
Desteğinin Matematik Başarısını Yordama Gücü. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 3-16.
Erol, E. (1989). Prevalence and Correlates of Math Anxiety in Turkish High School Students. Unpublished
Master Thesis. Boğaziçi University, İstanbul.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C. & Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Perfectionism. Cognitive
Therapy and Research, 14 (5), 449-468.
Furner, J. & Duffy, M.L. (2002). Equity for All Students in the New Millennium: Disabling Mathematics
Anxiety. İntervention in School and Clinic, 38(2), 67-74.
İLHAN & ÖNER SÜNKÜR
185
Cilt 8, No 1, Nisan 2012
Garry, V.S. (2005). The Effect of Mathematics Anxiety the Course and Career Choice of High School
Vocational-Technical Education Students.
Hackett, G. (1985). Role of Mathematics Self–Efficacy in the Choice of Math Related Majors of College
Women and Men: A Path Analysis. Journal of Counseling Psychology, 32: 47–56.
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of Normal and Neurotic Perfectionism. Psychology, 15, 27-33.
Hendel, D.D. (1977). The Math Anxiety Program: Its Genesis and Evaluation in Continuing Education for
Women. University of Minnesota Measurement Services Center, Minnesota.
Hewitt, P.L. & Flett, G.L. (1991a). Dimensions of Perfectionism in Unipolar Depression. Journal of
Abnormal Psychology, 100, (1), 98-101.
Hewitt, P.L. & Flett, G.L. (1991b). Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization,
Assessment, and Association with Psychopathology. Journal of Personality and Social
Psychology, 60, (3), 456-470.
Ho, Esther Sui-Chu, (2007). Association Between Self-Related Cognition and Mathematics Performance:
The Case In Hong Kong. Education Journal, 35(2), 59-76.
Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Keçeci, T. (2011, Nisan). Matematik Kaygısı ve Korkusu ile Mücadele Yolları. 2. Uluslar arası Eğitimde
Yeni Yönelimler ve Uygulamaları Konferansı’nda sunulmuş sözlü bildiri. Antalya.
Kırdök, O. (2004). Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği Geliştirme Çalışması. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Kottman, T. (2000). Perfectionist Children and Adolescents: Implications for School Counselors.
Professional School Counseling, 3 (3), 182-189.
Lazarus, M. (1974). Mathephobia: Some Personal Speculations. National Elementary Principal, 53, 16-22.
Ling, J. L. (1982) A Factor Analytic Study of Mathematics Anxiety. Unpublished Doctoral Dissertation,
Virginia Polytechnic Institute and State University.
LoCicero, K.A. & Ashby, J.S. (2000). Multidimensional Perfectionism in Middle School Age Gifted
Students: A Comparison to Peers from the General Cohort. Roeper Review, 22 (3), 182-191.
Ma, X. (1999). A Meta-Analysis of the Relationship Between Anxiety and Toward Mathematics and
Achievement in Mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30, 502–540.
Ma, X. & Xu, J. (2004). The Causal Ordering of Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement: A
Longitudinal Panel Analysis. Journal of Adolescence, 27, 165-179.
Miller, L.D. & Mitchell, C.E. (1994). Mathematics Anxiety and Alternative Methods Of Evaluation.
Journal Of Instructional Psychology, 21(4), 353-359.
Miller, S.F. (1991). A Study of the Relationship Of Mathematics Anxiety to Grade Level, Gender,
Intelligence, and Mathematics Achievement. Proquest Dissertations and Thesis, 52(04) DAI-A.
Minato, S. & Yanase, S. (1984). On The Relationship Between Students’s Attitudes Toward School
Mathematics and Their Levels of İntelligence. Educational Studies in Mathematics, 15, 313-320.
Morris, J. (1981). Math Anxiety: Teaching to Avoid It, Mathematics Teacher, 74, 413-417.
Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarını Açıklayıcı Bir Model
Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul.
National Council of Teachers of Mathematics. (1995). Mathematics Anxiety. [Supplemental Brochure].
Reston, VA: Author.
Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual. A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows.
Australia: Australian Copyright.
Parker, W.D. (2000). Healthy Perfectionism in The Gifted. Journal of Secondary Gifted Education, 11(4),
173-183.
Poyraz, C., Çağırgan Gülten, D. ve Soytürk, İ. (2011, Eylül). İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme
Stillerinin Matematik Başarısıyla İlişkisinin Araştırılması. 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda
sunulmuş sözlü bildiri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur.
Ram, A. (2005). The Relationship of Positive and Negative Perfectionism to Academic Achievement,
Achievement Motivation, and Well-Being in Tertiary Students. Unpublished Master Thesis,
University of Canterbury, New Zealand.
Rice, K.G. & Ashby, J.S. (2007). An Efficient Method for Classifying Perfectionists. Journal of
Counseling Psychology, 54, 72-85.
Rice, K.G. & Mirzadeh, S.A. (2000). Perfectionism, Attachment and Adjustment. Journal of Counseling
Psychology, 47, 238–250.
MATEMATİK BAŞARISININ YORDANMASI

Rimm, S. (2007). What's Wrong with Perfect? Clinical Perspectives on Perfectionism and
Underachievement. Gifted Education International, 23, 246-253.
Richardson, F.C. ve Suinn, R.M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric Data.
Journal of Counseling Psychology, 19: 551–554.
Scarpello, G.V. (2005). The Effect of Mathematics Anxiety on the Course and Career Choice of High
School Vocational-Technical Education Students. Unpublished Doctoral Dissertation, Drexel
University.
Schuler, P.A. (2000). Perfectionism and Gifted Adolescents. Journal of Secondary Gifted Education, 11
(4), 183-197.
Seda Kılıç, A. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Genel Başarıları, Matematik Başarıları,
Matematik Dersine Yönelik Tutumları, Güdülenmeleri ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin Matematik Başarısına Etki Eden Faktörler (10. Sınıf Örneği).
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Shemp. R.R. (1986). The Psychology of Learning Mathematics. Penguin: Harmondsworth, 95- 112.
Shields, D.J. (2006). Causes of Mathematics Anxiety. The Student Perspective. Unpublished Doctoral
Dissertation, Indiana University of Pennyslvania, Indiana.
Short, T. L. A., Owens, G. R., Slade, P.D. & Dewey, M.E. (1995). Positive and Negative Perfectionism.
Personality and Individual Differences, 18 (5), 663-668.
Slaney, R.B., Rice, K.G. & Ashby, J.S. (2002). A Programmatic Approach to Measuring Perfectionism:
The Almost Perfect Scales. In G.L. Flett & P.L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory, Research,
and Treatment (pp. 63-88). Washington, DC: American Psychological Association.
Soleymani, B. & Rekabdar, G. (2010). The Relationship between Perfectionism Dimensions and
Mathematics Performance in Iranian Students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 8, 453-
457.
Steele, E. & Arth, A. (1998). Lowering Anxiety in the Math Curriculum. Education Digest, 63(7), 18-24.
Stoeber, J. & Otto, K. (2006). Positive Conceptions of Perfectionism: Approaches, Evidence, Challenges.
Personality and Social Psychology Review, 10, 295-319.
Stoeber, J. & Eismann, U. (2007). Perfectionism in Young Musicians: Relations with Motivation, Effort,
Achievement and Distress. Personality and Individual Differences, 43, 2182-2192.
Stoeber, J. & Rambow, A. (2007). Perfectionism in Adolescent School Students: Relations with
Motivation, Achievement and Well-Being. Personality and Individual Differences, 42 (7), 1379-
1389.
Suinn, R.M. & Edwards, R. (1982). The Measurement Of Mathematıcs Anxiety: The Mathematıcs Anxiety
Rating Scale For Adolescents-Mars-A. Journal of Clinical Psychology, 38, 576-577.
Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston, Pearson Education, Inc.
Terry-Short, L.A., Owens, R.G., Slade, P.D. & Dewey, M.E. (1995). Positive and Negative Perfectionism.
Personality and Individual Differences, 18, 663-668.
Tire, Y. (2011). Ön Ergenlerde Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik ile Algılanan Anne Baba Tutumları
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi,
Adana.
Tobias, S. & Weissbrod C. (1980). Anxiety and Mathematics: An Update. Harvard Educational Review,
50, 63-70.
Tooke, D.J.L. & Leonard, C. (1998). Effectiveness of a Mathematics Methods Course in Reducing
Mathematics Anxiety of Preservice Elementary Teachers. School Science and Mathematics, 98 (3)
136-142.
Tsui, J.M. & Mazzocco, M.M. (2006). Effects of Math Anxiety and Perfectionism on Timed Versus
Untimed Math Testing in Mathematically Gifted Sixth Graders. Roeper Review, 29(2), 132-139.
Üredi, I. ve Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel
İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
1(2), 250-260.
Wadlington, E., Wadlington, P.L. (2008). Helping Students with Mathematical Disabilities to Succeed.
Preventing School Failure, 53(1), 2-7.
Woodard, T. (2004). The Effects of Mathematics Anxiety on Post-Secondary Developmental Students as
Related to Achievement, Gender and Age. Inquiry, 9(1).
Cilt 8, No 1, Nisan 2012
Yenilmez, K. ve Özabacı, N.Ş. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik ile İlgili
Tutumları, Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 14(2), 132-146.
Yücel, Z. ve Koç, M. (2011). The Relationship Between The Prediction Level of Elementary School
Students’ Math Achievement by Their Math Attitudes and Gender. İlköğretim Online, 10(1), 133-
143.
Yüksel Şahin, F. (2008). Mathematıcs Anxiety Among 4th and 5th grade Turkish Elementary School
Students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(3), 179-192.
Zakaria, E. & Nordin, N.M. (2008). The Effects of Mathematics Anxiety on Matriculation Students as
Related to Motivation and Achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology
Education, 4(1), 27-30.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com