Buradasınız

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Perceptions of the Teachers Regarding the Innovation Management Effıcacies of the Primary School Administrators. With this study, it was aimed to find out how the teachers that work at primary schools perceive the innovation management efficacies of the administrators in Kırklareli. The sample of the study composed of 396 teachers chosen from the 68 official primary schools randomly.In the study, “Innovation Management At Schools Scale’’ developed by Bülbül (2012a) was used as the data gathering tool. In the development stage of the scale, the confirmatory factor analysis was done and Croanbach-Alfa coefficients were calculated. The research results of this study are follows: The perceptions of the teachers about the administrators’ innovation management efficiencies and its sub-dimensions are the level of ‘I agree very much’. The perceptions of the teachers about the administrators’ innovation management efficiencies differentiates accorrding to their ages; the teachers who are at the age of 20-35 think that their administrators are efficient in innovation management. The sex isn’t a variable that create a difference in innovation management perceptions. When the professional seniority variable is taken into consideration, the teachers have the professional seniority between 21 and 30 years think that their administrators have much more efficiency in all dimensions and perceive that they are innovative leaders have the innovation management efficacy. Perceptions of the teachers don’t differentiate according to their branches.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algılarını ortaya koymaktır. Araştırma verileri, 2010–2011 eğitim–öğretim yılında Kırklareli il merkezinde ve Lüleburgaz ilçesinde bulunan 68 resmi ilköğretim okulundan görev yapan 396 öğretmenden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Bülbül (2012a) tarafından geliştirilen ‘Okullarda Yenilik Yönetimi Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçeğin oluşturulan öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar şöyledir: Araştırmaya katılan öğretmenlerin yöneticilerinin “Yenilik Yönetimi Yeterliği” ve alt boyutlarındaki yeterliklerine ilişkin algıları “Çok Katılıyorum” düzeyine karşılık gelmektedir. Öğretmenlerin yöneticilerin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin algıları, yaşlarına göre farklılaşmaktadır; 20-35 yaş arası öğretmenler yöneticilerini yenilik yönetimi konusunda daha yeterli görmektedirler. Mesleki kıdem değişkeni dikkate alındığında, 21-30 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenler yöneticilerini tüm boyutlarda daha yeterli görmekte, yeniliği yönetme becerisine sahip yenilikçi liderler olarak algılamaktadırlar. Cinsiyet ve branş değişkenine göre öğretmen algıları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Adair, J. (2008). Yenilikçi liderlik. İstanbul: Babıali Kültür.
Adams, R. Bessant, J. & Phelps, R. (2006). Innovation management measurement: A review. International
Journal of Management Reviews, 8 (1) 21–47.
Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA.,Barker, A. (2001). Yenilikçiliğin simyası
(Çev. Kardam, A.). İstanbul: MESS.
Beycioğlu, K. ve Aslan, M. (2009). Okul gelişiminde temel dinamik olarak değişim ve yenileşme: Okul
yöneticileri ve öğretmenlerin rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 166-
186.
Bubner, D. (2009). Leading and benchmarking system-wide educational innovation. 9th International
Confederation of Principals World Convention.
http://www.darryl.bubner@disciplinedinnovation.com. (Erişim tarihi: 25.12.2010)
Bülbül, T. (2010).. Yenilik yönetimi. Memduhoğlu, H. B. ve Yılmaz, K. (Ed.), Yönetimde yeni yaklaşımlar
içinde (s.31-51). Ankara: PegemA.
Bülbül, T. (2012a). Okullarda yenilik yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 157-175.
Bülbül, T. (2012b). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançları. Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 45-68.
Can, N. (2002). Değişim sürecinde eğitim yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, 155-156, 89-98.
Cormican, K. & O’Sullivan, D. (2004). Auditing best practice for effective product innovation management.
Technovation 24, 819–829.
Çeliktaş, H. (2008). İnovasyon yönetimi: Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerde inovasyon
uygulamalarının tespitine yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova
Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. SPSS ve
LISREL uygulamaları. Ankara: PegemA.
Durna, U. (2002). Yenilik yönetimi. Ankara: Nobel.
Elçi, Ş. (2007). İnovasyon Kalkınmanın ve rekabetin anahtarı. Technopolis Group.
http://www.focusinnovation.net (Erişim Tarihi: 10.02.2010)
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. (Fourth Edition). New York/Londra: Teachers
College.
Goffin, K. & Pfeiffer, R. (1999). Innovation Management in UK and German Manufacturing Companies
London: Anglo-German Foundation.
Gülşen, C. ve Gökyer, N. (2010, Mayıs). İlköğretimde yeniliklerin uygulanmasını etkileyen olası etkenler. 9.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Fırat Üniversitesi, Elazığ.Gümüşlüoğlu, L. (2009). İnovasyon ve liderlik. [Electronic Version]. Savunma Sanayii Gündemi Dergisi, 3,
37-42. http://www.ssm.gov.tr/ anasayfa/kurumsal/yayinlar/ssmdergi, adresinden 25.10.2010
tarihinde alındı.
Kabakçı, H. (2008). Eğitimde yenileşme çalışmaları ve öğretmenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğü
çalışmalarındaki yenileşme ve yeterliklere yönelik algı ve beklentileri (Kandıra Örneği).
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Matthews, J. H. (2003). Knowledge management and organizational learning: Strategies and practices for
innovation. In Easterby-Smith, Mark, (Eds). Proceedings Organizational Learning and Knowledge -
Fifth International Conference, Lancaster University Management School, United Kingdom.
Musluoğlu, A. (2008). Eğitimde inovasyon. Global Education Seminer Sunusu. İstanbul.
OECD (2009). Measuring innovation in education and training. OECD Discussion Paper. Paris: OECD
Öğüt, A., Aygen, S. ve Demirsel, M. T. (2007a). Personel güçlendirme inovasyonu hızlandırır mı? Antalya
ili beş yıldızlı konaklama işletmelerine yönelik görgül bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İ.İ.BF
Dergisi. Yerel Ekonomiler Özel Sayısı. 163-172.
Okutan, M. (2003). Okul müdürlerinin idari davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 157, 226-236.
Osborne S. P. ve Brown K. (2005). Managing change and ınnovation in public service organizations.
Londra: Routledge.
Oslo Kılavuzu. (2005). Yenilik verilerinin toplanması ve uygulanması için ilkeler (3. Baskı). Ankara:
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, OECD ve Eurostat Ortak
Yayımı.
Özdemir, S. ve Cemaloğlu, N. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme ve karara katılma. Milli Eğitim Dergisi,
146, 54-63.
Pervaiz, K., A. (1998). Culture and climate for innovation. European Journal of Innovation Management, 1
(1), 30-43.
Pollock, K. (2008). The four pillars of innovation: An elementary school perspective. The Innovation
Journal: The Public Sector Innovation Journal, 13 (2).
Read, A. (2000). Determinants of successful organisational innovation: A review of current research. Journal
of Management Practice, 3 (1), 95-119.
Smith, M., Busi, M., Ball, P. & Van der Meer, R. (2008). Factors influencing an organisations ability to
manage innovation: Astructured literature review and conceptual model. International Journal of
Innovation Management, 12 (4), 655-676.
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,
3 (6), 49-74.
Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics. (Fifth edition) New York: Allyn and
Bacon.
Taş, S. (2007). Eğitimde Yenileşmenin önündeki engeller (Dört Köşe Tekerlekler). Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 183-192.
Töremen, F. (2002). Okullarda sosyal sermaye: kavramsal bir çözümleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi Dergisi, 32, 556-573.
Uzkurt, C. (2008). Yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü. İstanbul: Beta.
Varış, F. (1982). Eğitimde yenileşme kavramı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15
(1), 56-60.
Watt, D. (2002). How innovation occurs in high schools within the network of innovative schools: The four
pillars of innovation research project. Retrieved January 9, 2011
http://www.bishops.k12.nf.ca/poster2004/fourpillars.pdf.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com