Buradasınız

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşleri (Mersin Üniversitesi Örneği)

Opinions of the Instructors and the Teacher Candidates in the Faculty of Education About Student Centered Education Sample of Mersin University

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to identify the opinions of both the instructors and the teacher candidates in the Faculty of Education about Student Centered Education (SCE) approach. The study group consists of 43 instructors and 42 teacher candidates working/studying in the Faculty of Education, Mersin University during the 2011- 2012 academic year. The researchers used two different forms with open-ended questions prepared by them in order to gather data from the instructors and the teacher candidates. As a result of this research, the instructors and the teacher candidates defined SCE as a learning method in which students are active participants and in the center of learning while the instructors have the role of guiding students. The instructors stated that when they conducted their lessons based on SCE they made student presentations, group work, research and project work as different teaching methodologies. Similarly, the teacher candidates stated that they mostly focused on the presentations and semi-teacher and semi-student-centered activities in such lessons. Finally, regarding the problems faced during the implementation of SCE approach, both the instructors and the teacher candidates mentioned that they had some difficulties due to the physical conditions and crowded classes.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının Öğrenci Merkezli Eğitim’e (ÖME) ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan toplam 43 öğretim elemanı ve 42 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, öğretim elemanı ve öğretmen adaylarına yönelik açık uçlu sorulardan oluşan iki ayrı form kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretim elemanları ve öğretmen adayları ÖME’yi; öğrencilerin aktif katılımcı ve öğrenmenin merkezinde olduğu, öğretim elemanının rehber rolünü üstlendiği bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlamışlardır. Öğretim elemanları ÖME yaklaşımı uyguladıklarını dile getirdikleri derslerde öğretim yöntem ve tekniği olarak öğrenci sunumu, uygulamalar, grup etkinlikleri, araştırma, proje çalışmaları yaptırdıklarını belirtirken öğretmen adayları ise bu derslerde en fazla sunum ve yarı öğretmen-yarı öğrenci merkezli uygulamalar yapıldığı üzerinde durmuşlardır. Öğretim elemanı ve öğretmen adayları ÖME yaklaşımının uygulanmasında karşılaşılan problemlere ilişkin olarak da fiziki olanaksızlıkları ve kalabalık sınıfları belirtmişlerdir.
172-184

REFERENCES

References: 

Abel, E. M. & Campbell, M. (2009). Student-centered learning in an advanced social work practice course:
outcomes of a mixed methods investigation. Social Work Education, 28, 3-17.
Acat, B. (2005). “Öğrenci Merkezli Eğitimde Öğrenme Ortamı Boyutlarının Düzenlenmesi” V.
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya.
Açıkgöz, S. (2008). ÖME yaklaşımına göre hazırlanan 4. Ve 5. Sınıf fen ve teknoloji ders kitaplarının
yeterliliği hakkında öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.Yeditepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akpınar, B. & Gezer, B. (2010). Öğrenen merkezli yeni eğitim yaklaşımlarının öğrenme-öğretme sürecine
yansımalar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12.
Applefield, J. M., Huber,R. & Moallem, M. (2000). Constructivim in theoryandpractice: Toward a beter
understanding. High School Journal, 84, 2, 35-53.
Bery J. & Sharp J. (1999). Developing student-centered learning in mathematics through co-operation,
reflection and discussion. Teaching in HigherEducation, 13562517, 4, 1.
Arslan, A. & Sahin, T. Y. (2004). Oluşturmacı yaklaşıma dayalı işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin
duyuşsal öğrenmelerine etkileri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Best, J. W. & Kahn, J. V. (1989). Research in education, needham heights, MA: Allynand Bacon.
Boudourides, M. A. (1998). Constructivism and education. Online: Retrieved on 28 July-2006, at URL:
http://www.math.upatras.gr/~mboudour/articles/constr.html.
Bulut, İ. (2008). Yeni ilköğretim programlarında öngörülen öğrenci merkezli uygulamalara ilişkin
öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 56, 521-546.
Cannon, J. (1997). The constructivist learning environment survey may help halt student exodus from
college sciense courses. Journal of College Science Teaching,27 (1), 67-71.
Chung, J.C.C. & Chow, S.M.K. (2004). Promoting student learning through a student centered problembased
learning subject curriculum. Innovations in Education and Teaching International. Vol.41.
No: 2.pp. 157-168.
Deniz, İ. (2005). Öğrenci merkezli fen bilgisi eğitiminin öğrenci başarılarına etkisi. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Dimmock, C. (2002). School design: a classificatory framework for a 21st-century approach to school
improvement, School Effectiveness and School Improvement, 13(2), 137-162.
Dönmez, İ. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğrenme ortamlarının Öğrenci Merkezli Eğitim
yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskisehir Osmangazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Erdoğan, S., Şanlı, H.S. & Şimşek Bekir, H. (2005). Gazi üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin
üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.
Fleder, R. M. & Brent, R. (1996). Navigating the bumpy road to student centred instruction. College
Teaching, 44(2), 43-47.
Hannafin, M.J. & Land, S.M. (1997). The foundations and assumptions of technology-enhanced studentcentered
learning environments. Instructional Science 25, 167–202.
Hannuma, W.H., Irvina, M.J., Leib, P.W., & Farmerb, T.W. (2008). Effectiveness of using learnercentered
principles on student retention in distance education courses in rural schools. Distance
Education, 29, 3, November, 211–229.
Hartly D. (1987). The convergence of learner- centered pedagogy in primary and further education in
Scotland 1965-1985. British Journal of Education Studies, XXXV, 2, 115-128.
Hirumi, A. (2002). Student-centered, technology-rich learning environments (SCenTRLE):operationalizing
constructivist approaches to teaching and learning. Journal of Technology and Teacher Education,
10(4), 497-537
Ho, A., Watkins, D. & Kelly, M. (2001). The conceptual change approach to improving teaching and
learning: An evaluation of a Hong Kong staff development programme. HigherEducation, 42,
143–169.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
Kember, D. & Kwan, K. (2002). Lecturers’ approaches to teaching and their relationship to conceptions of
good teaching. In N. Hativa& P. Goodyear (Eds.), Teacher thinking, beliefs, and knowledge in
higher education (pp. 219–240).Dordrecht: Kluwer.
Korkut, B. (2006). Fen eğitiminde öğrenci merkezli öğretimin 8. sınıf “yaşamımızı etkileyen manyetizma”
ünitesinde geleneksel yöntemle karşılaştırılması üzerine bir deneysel araştırma. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Lea S., Stehanson D. & Tray J. (2003). Higher education students’ attitudes to student-centered learning:
beyond ‘educational bulimia’? Studies in HigherEducation, 28, 321-334.
Lord, T. (1999). A comparison between traditional and constructivist teaching in environmental science.
Journal of Environmental Education. Vol. 30, No. 3, s.22- 28.
McCrystle, S.W., Murray, L. M. & Pinheiro, S. O. (2010). Designing a learner-centered geriatrics
curriculum for multilevel medical learners. Educationand Training,58, 1, 142-151.
Miles, M. B. & Hubermann, A. M.(1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
Publication.
Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, (2007). ÖME Yaklaşımı Uygulama
Modeli,
http://earged.meb.gov.tr/arasayfa.php?g=70 (Erişim Tarihi: 26.12.2011).
Neo, M. & Neo, K. (2006). Multimedia learning: A new paradigm in education.
http://www.icte.org/T01iLibrary/T01i103.PDF (Erişim Tarihi: 26.12.2011).
Oddens, D. A. M. (2004). Kişilik Nitelikleri Açısından Hollanda’da Mesleki Eğitim İçin Öğretmen Eğitimi
Eğilimleri. Mesleki Ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslar Arası Konferansı, Ankara, 37-
44.
Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Prosser, M., Trigwell, K. & Taylor, P. (1994). A phenomenographic study of academics’ conceptions of
science learning and teaching. Learning and Instruction, 4, 217–231.
Salinas, M. F. & Garr, J. (2009).Effect of learner-centered education on the academic outcomes of
minority groups. Journal of instructional Psychology,36, 3, 226-237.
Samuelowicz, K. & Bain, J. D. (1992). Conceptions of teaching held by academic teachers. Higher
Education, 24, 93–111.
Samuelowicz, K. & Bain, J. D. (2001). Revisiting academics’ beliefs about teaching and learning. Higher
Education, 41, 299–325.
Sherman T. M. & Kurshan B. L. (2005).Constructing learning: Using technology to support teaching for
understanding. Learning and Leading with Technology, 32, 5, 10-13.Siu, M. (1999). New roles for design teachers. Education Today, XLIX, 1, 25-30.
Sözer, E. (1991). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını
kazandırma yönünden etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
Stevens, Malia L. (1996). Transitioning from content centered instruction to student centered learning,
Yayımlanmamış doktora tezi. Oregon State University, Oregon.
Tahir, A.Q. (2011). Developing a Student Centered Inquiry Based Teaching Approach at Elementary
Level Science in Pakistan-A Three Years Implementation Cycle. Asian Social Science, 8, 241-251.
Taşkıran, U.Ş. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojisi dersinin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla
işlenmesinde karşılaşılan sorunlar: Eskişehir ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Taşlı, D. (1997). Öğrenci Merkezli Yöntemlerle Coğrafya Öğretimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Teker, D. (1990). “Öğrenci Merkezli Öğretim (saynergoji) Yöntemiyle Geleneksel Öğretim Yönteminin
Öğrenci Başarısına Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eskisehir.
Thornburg, D. (1995). Student-centered learning. Electronic Learning, 14, 7, 18–19.
Tobin, K. & Dawson, G. (1992). Constraints to curriculum reform: teachers and myths of schooling.
Educational Technology, May, 24- 33.
Trigwell, K. (2011). Relations between teachers’ emotions in teaching and their approaches to teaching in
higher education. Instructional Science, DOI 10.1007/s11251-011-9192-3, October, 1-15.
Trigwell, K., Prosser, M. & Waterhouse, F. (1999). Relations between teachers’ approaches to teaching
and students’ approaches to learning. Higher Education, 37, 57–70.
Türkdoğan, A., Baki, A. & Tutak, T. (2010). The detection of candidate teachers’ misconception in
student-centered and computer-assisted environment; a case study. e-Journal of New World
Sciences Academy Education Sciences, 1C0170, 5, 3, 868-874.
Vermunt, J. D. & Verloop, N. (1999). Congruence and friction between learning and teaching. Learning
and Instruction, 9, 257–280.
Wang, L., Myers, D. L. & Yanes, M. J. (2010). Creating Student-Centered Learning Experience through
the Assistance of High-End Technology in Physical Education: A Case Study Journal of
Instructional Psychology, 37, 4, 352-356.
Ünver, G. (2002). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama, Uygulama ve
Değerlendirme Becerilerini Geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Ünver, G. (2010). Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli yaklaşımı uygulama yeterlikleri: sosyal
alanlarda eğitim veren fakültelerin bakış açısı. EJER 10,41, 183-199.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıcılık.
Ying, S. (2009). How Can Chinese English Teachers Meet The Challenge of Creating a Learner-Centered,
Communicative, Inter cultural Classroom to Achieve Optimal Student Learning Outcomes?
Canadian Social Science ISSN 1712-8056, 5, 6.
YÖK. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi
Öğretmen Eğitimi, Ankara: Bilkent.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com