Buradasınız

İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları

Mobbing Cases of The Primary School Teachers at Their Schools

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the mobbing situations investigated that primary school teachers were exposed. The data were collected by "Mobbing Cases of The Primary School Teachers" scale. According to gender and education level, there is not any significant difference between teachers’ perceptions. Contracted teachers are exposed to the mobbing more than the staffed teachers in terms of self-realization and communication and social relations dimensions. Numerical courses’ teachers are exposed to the mobbing more than culture courses’ teachers. 0-5 years experienced teachers are exposed the mobbing more than 6 years and more experienced teachers. In consistent with this finding, 20-30 years old teachers are exposed to the mobbing more than the 31 years and older teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, maruz kaldıkları yıldırma durumları (mobbing) belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri “İlköğretim Öğretmenlerinin Yaşadıkları Yıldırma Durumları” ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma durumları cinsiyete ve öğretim kademesine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Sözleşmeli öğretmenler, “kendini gösterme ve iletişim” ile “sosyal ilişkiler” konusunda kadrolu öğretmenlerden daha fazla yıldırmaya maruz kalmaktadırlar. Sayısal derslere giren öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma durumları, kültür derslerine giren öğretmenlerden fazladır. 0-5 yıl kıdeme sahip öğretmenler, 6 yıl ve üzerinde kıdeme sahip öğretmenlerden daha fazla yıldırmaya maruz kalmaktadırlar. Yine bu sonuçla tutarlı olarak, 20-30 yaş grubundaki öğretmenler, 31 ve üzeri yaşlardaki öğretmenlere göre daha fazla yıldırmaya maruz kalmaktadırlar.
197-208

REFERENCES

References: 

Arpacıoğlu, G. (2003). İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz. 28.04.2009
tarihinde http://www.hrdergi.com adresinden indirilmiştir.
Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık. 4.
Baskı.
Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet Kanuni Devrindeki Mobbing’den Günümüze. (1.Baskı). İstanbul:
Sistem Yayıncılık.
Boyle, G. J., Borg, M. G., Falzon, J. M. ve Baglioni, A. J. (1995). A structural model of the dimensions of
teacher stres. British Journal of Educational Psychology, 65(2), 49-67.
Cemaloğlu, N. (2007). The relationship between organizational health and bullying that teachers
experience in primary schools in Turkey. Educational Research Quarterly, 31(2), 3-29.
Ceylan, L. (2005). Psikolojik Baskı ve Sınıf Öğretmenleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.Çalışkan, O. (2005). Turizm İsletmelerinde Çalışanlara Yapılan Yıldırma Davranışları. Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Çamuroğlu, M. ve Poussard, J. (2009). Psikolojik Taciz: İşyerindeki Kabus. İstanbul: Nobel Yayıncılık.
Çelik, C. (2008). İşyerinde Fiziksel Saldırı (Bullying). Adana: Nobel Kitabevi.
Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing ve Başa Çıkma Yöntemleri. İstanbul: Timaş Yayıncılık.
Davenport, N., Schwartz, R. D. ve Elliott, G. (2003). Mobbing: İsyerinde Duygusal Taciz (1. Baskı). (Çev:
Osman Cem Önertoy). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Dick, V. R. ve Wagner, U. (2001). Stress and strain in teaching: a structural equation approach. British
Journal of Educational Psychology, 71, 243-259
Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the scandinavian approach. Aggression
and Violent Behavior a Review Journal, 4, 371-401.
Einarsen, S., Raknes, B. I. ve Matthiesen, S. B. (1994). Bullying and harrasment at work and their
relationships to work environment quality: An exploratory study. European Work and
Organizational Psychologist, 4, 281-401.
Einarsen, S. ve Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in public and private
organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 185-201.
Ertürk, A. (2005). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma
Eylemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
Gökçe, A. T. (2006). İşyerinde Yıldırma: Özel ve Resmi İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticileri
Üzerine Yapılan Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Groeblinghoff, D. ve Becker, M. (1996). A case study of mobbing and the clinical treatment of mobbing
victims. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2), 277-94.
Hoel, H. ve Cooper, C. (2000). Destructive Interpersonal Conflict in the Workplace: The Effectiveness of
Management Interventions. Sponsored by the British Occupational Health Research Foundation
(BOHRF). University of Manchester. 2.06.2009 tarihinde
http://www.giy07.dial.pipex.com/downloads/bullyrpt.pdf adresinden indirilmiştir.
International Labor Organisation (ILO). (2009). 2.06.2009 tarihinde http://www.ilo.org/global/about-theilo/
lang--en/index.htm adresinden indirilmiştir.
Kırel, Ç. (2007). Örgütlerde mobbing yönetiminde destekleyici ve risk azaltıcı öneriler. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7(2), 317-334.
Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. Eurpean Journal of Work and
Organizational Psychology, 5(2), 165-184.
Mcmahon, L. (2000). Bullying and harrassment in the workplace. International Journal of Comtemporary
Hospitality Management, 12(6), 384-390.
Namie, G. (2003). Workplace bullying: Escalated incivility. Ivey Business Journa. November/December.
Ocak, S. (2008). Öğretmenlerin Duygusal Taciz (Mobbing)’e İlişkin Algıları. Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
Tınaz, P. (2006). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). İstanbul: Beta Basım Yayım.
Toker, A. (2008). Mobbing: İşyerinde Yıldırma Eğitim Örneği. Ankara: PegemA Yayınevi.
Tutar, H. (2004). İşyerlerinde Psikolojik Şiddet. (3.Baskı). Ankara: Platin Yayıncılık.
Vandekerckhove, W. ve Commers, M. S. (2003). Downward workplace mobbing: A sign of the times.
Journal of Business Ethics, 45, 41-50.
Yavuz, H. (2007). İşgörenlerde mobbing algısını etkileyen faktörler: SDÜ tıp fakültesi üzerine bir
araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta.
Yıldırım, T. (2008). İlköğretim okullarında öğretmen-yönetici ilişkilerinde yıldırma ve etkileri.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Zapf, D.(1999). Organizational, work, group related and personal causes of mobbing/bullying at work.
International Journal of Manpower, 20(1/2), 70-85.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com