Buradasınız

İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı Programı Kapsamında İstihdam Edilen İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlarının Profillerinin İncelenmesi

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
With the English Teaching Assistantship (ETA) Program, which first started during the 2010-2011 academic year in Turkey through an agreement between the Council of Higher Education and the Fulbright Education Commission, American university graduates are employed as speaking assistants in newly-established universities in Turkey. This program aims to improve students’ speaking skills and let them practice English with a native speaker. This research aims to analyze the selection criteria of countries offering ETA programs and the profiles of English teaching assistants currently employed at 20 Turkish universities for the 2011-2012 academic year. This research has been carried out by using the descriptive survey method. The data have been collected via document analysis and a survey prepared by the researchers. The data gathered from the document analysis have been subjected to descriptive analysis and for data gathered from the survey, statistical analysis has been implemented. Research results have shown that although ETA program is offered in five world regions and fifty-three countries, there is not standardization in the implementation of the program. According to the research results, a considerable number of English teaching assistants do not have teaching formation education and those who have it got it with short-term education. Furthermore, it has been found that all the English teaching assistants know Turkish although it is not a prerequisite for them to know Turkish. As a result, this study is thought to be important in terms of drawing attention to the application of ETA program in Turkey and the suggestions that are made in order to improve the program’s weaknesses.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de ilk defa 2010-2011 öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Fulbright Eğitim Komisyonu arasında yapılan anlaşma çerçevesinde uygulanmaya başlanan İngilizce öğretim elemanı asistanlığı programı ile Amerikalı üniversite mezunları ülkemizdeki yeni açılan üniversitelerde konuşma asistanı olarak görevlendirilmektedirler. Bu program ile hedeflenen, öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve anadili İngilizce olan bir kişi ile pratik yapabilmelerinin sağlanmasıdır. Bu araştırmada İngilizce Öğretim Elemanı Asistanlığı programını uygulayan ülkelerin seçim kriterlerinin incelenmesi ile Türkiye’de 2011-2012 öğretim yılında yirmi üniversitede istihdam edilen İngilizce öğretim elemanı asistanının profil özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi ve araştırmacılar tarafından hazırlanan anket yoluyla veriler toplanmıştır. Doküman incelemesi kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği benimsenmiş ve anketten elde edilen veriler betimsel istatistik çözümlemelerinden faydalanılarak analiz edilmiştir ve sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları İngilizce öğretim elemanı asistanlığı programının beş dünya bölgesinde elli üç ülkede uygulanmakta olmasına karşın programın uygulanışı konusunda standartlaşmanın olmadığını göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de görev yapan İngilizce öğretim elemanı asistanlarının önemli bir kısmının öğretmenlik formasyonuna sahip olmadıkları, öğretmenlik formasyonuna sahip olanların da bunu kısa süreli eğitimlerle aldıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’deki İngilizce öğretim elemanı asistanlarının belirlenmesinde Türkçe bilmenin ön şart olarak konulmamış olmasına karşın, İngilizce öğretim elemanı asistanlarının tamamının temel düzeyde olsa Türkçe bildikleri belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmanın Türkiye’de İngilizce öğretim elemanı asistanlığı programının uygulanışının göz önüne serilmesi ve buna dayalı olarak da eksikliklere getirilen çözüm önerileri açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
57-69

REFERENCES

References: 

Ahmed, F. (2004). ESL/EFL students' attitudes to native and nonnative speaker teachers of English in two
university settings. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, York University, United Kingdom.
Al-Omrani, A.H. (2008). Perceptions and attitudes of Saudi ESL and EFL students toward native and
nonnative English-speaking teachers. Yayınlanmamış doktora tezi, Indiana University, USA.
Akpınar, C. (1996). A comparison between native-speaker teachers and non-native speaker teachers in
their attitudes to feedback on writing. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi Bilkent Üniversitesi,
Ankara.
Chang, T.S. (2011). Whose voices? Perceptions concerning native English speaking and non-native
English speaking tutors in the writing center. Yayınlanmamış doktora tezi, Southern Illinois
University, USA.Çelik, S. (2006). A concise examination of the artificial battle between native and non-native speaker
teachers of English in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 371-376.
Ezberci, E. (2005). Native English speaking teachers and non-native English speaking teachers in
İstanbul: A perception analysis. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi,
Ankara.
Ferguson, A. (2005). Student beliefs about their foreign language instructors: A look at the nativespeaker/
non-native speaker issue. Yayınlanmamış doktora tezi, Arizona University, USA.
Fulbright, (2011a). Türkiye Fulbright eğitim komisyonu. http://www.fulbright.org.tr adresinden 9 Kasım
2011 tarihinde alınmıştır.
Fulbright, (2011b). U.S. department of state, Fulbright.
http://fulbright.state.gov/uploads/4c/0a/4c0ac0cbd6cd72c20372d1b28d9b980....
pdf adresinden 9 Kasım 2011 tarihinde alınmıştır.
Fulbright, (2011c). Fulbright program for U.S. students.
https://us.fulbrightonline.org/documents/U.S.%20Brochure%202011-2012.pdf adresinden 9
Kasım 2011 tarihinde alınmıştır.
Fulbright, (2011d). Fulbright program for U.S. students.
http://us.fulbrightonline.org/documents/StudentWorldwide_2010-11.pdf adresinden 15 Kasım
2011tarihinde alınmıştır.
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and principles in language teaching. England: Oxford University
Press.
Ma, L.P.F. (2012). Strengths and weaknesses of NESTS and NNESTs: Perceptions of NNESTs in Hong
Kong. Linguistics and Education, 23, 1-15.
Medgyes, P. (1992). Native or non-native: Who is worth more?. ELT Journal, 46 (4), 340-349.
Rui-min, F. (2009). Fulbright foreign language teaching assistants acting as cultural ambassadors on the
campus. Sino-US English Teaching, 6 (3), 31-35.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2011). http://www.yok.gov.tr/content/view/907 adresinden 9 Kasım 2011
tarihinde alınmıştır.
Weiss, L. (2010). Factors influencing oral corrective feedback provision in the Spanish foreign language
classroom: Investigating instructor native/nonnative speaker status, SLA education, & teaching
experience. Yayınlanmamış doktora tezi, Georgetown University, USA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com