Buradasınız

Okulların Akademik İyimserlik Düzeyinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

The Effect of the Level of School Academic Optimism on Organizational Commitment of Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In present study the aim is to determine the effect of the level of school academic optimism on teacher organizational commitment. This study was done with screening model and the study group consists of 559 participants; 192 female and 367 male teachers. In this research another objective is to designate the relationship between academic optimism level of school and organizational commitment level of teachers with respect to variables such as gender, years of experience, type of school, number of teachers employed in the school, number of students. In data collection, “Scale on the Academic Optimism of Schools” and “Organizational Commitment Scale for Teachers” have been utilized. The findings show that female teachers are on a higher level in common competence subdimension whereas male teachers are on a higher level in confidence subdimension; as years of experience increases so do academic optimism and organizational commitment levels; with respect to type of school, teachers working in Science and Anatolian High Schools have higher levels of academic optimism and organizational commitment; in schools with fewer numbers of teachers, common competence level is high and in schools with fewer numbers of students, organizational commitment level is higher. It was found that there is medium level relationship between academic optimism and commitment and optimism may explain commitment level.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada; okulların akademik iyimserlik düzeyinin öğretmenlerin örgütsel bağlılığı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelindeki bu çalışma, 192 kadın, 367 erkek olmak üzere 559 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi, her iki düzeyin; cinsiyet, kıdem, okul türü, okulda çalışan öğretmen ve öğrenci sayıları değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin toplanmasında, “Okulların Akademik İyimserlik Ölçeği” ve “Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular; kadın öğretmenlerin ortak yeterlik, erkek öğretmenlerin ise güven alt boyutunda daha iyi düzeyde olduklarını, kıdem artıkça akademik iyimserlik ve örgütsel bağlılık düzeyinin yükseldiğini, okul türüne göre fen ve anadolu lisesi öğretmenlerinin akademik iyimserlik ve örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu, öğretmen sayısı az olan okullarda ortak yeterlik, öğrenci sayısının az olduğu okullarda ise örgütsel bağlılık düzeyinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılığı arasında orta düzeyde olumlu bir ilişkinin olduğu ve okulun akademik iyimserliğinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılığını açıklayabildiği ortaya çıkmıştır.
260-273

REFERENCES

References: 

Aksu, A. ve Balcı, Y. (2009). Genel liselerde örgütsel bağlılık ve dönüşümsel liderlik. E-Journal of New
World Sciences Academy Education Sciences, 4 (4), 1468-1480.
Akyol, P., Atan, T. ve Gökmen, B. (2013). Beden Eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılık
düzeylerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 38-45
Aronson, E. (1999). The social animal. New York: Worth Publishers.
Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2011). Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarında cinsiyetin etkisi: Meta
analitik bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(2), 615-633.
Balay, R. (2000). Özel ve resmi liselerde yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılığı, Yayımlanmamış
doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bevel, R.K. (2010). The effects of academic optimism on student academik achievement in Alabama.
Unpublished doctoral dissertation, University of Alabama, Alabama.
Bogler, R. & Somech, A. (2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational
commitment, Professional commitment and organizational citizenship behavior in schools,
Teaching and teacher education, 20, 277-289.
Boylu, Y., Pelit, E. ve Güçer, E. (2007). Akademisyenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir
araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. 44(511), 55-74.
Buluç, B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel
bağlılık arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15(57), 5-37.
Carver, C. S. & Scheier, M.F.(1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University
Press.
Çağlar, Ç. (2011). Okullardaki örgütsel güven düzeyi ile öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyinin bazı
değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1827-1847.
Çetin, F.,Basım, H.N. ve Aydoğan, O. (2011). Örgütsel bağlılığın tükenmişlik ile ilişkisi: öğretmenler
üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 61-70
Çoban, D. ve Demirtaş, H. (2011). Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel
bağlılığı arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (3), 317-348.
Çubukçu, K. ve Tarakçıoğlu, S. (2010). Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinin otelcilik ve turizm meslek
lisesi öğretmenleri üzerinde incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(4), 57-78
Demirkıran, T. (2004). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Tatminleri İle Örgütsel
Bağlılıkları Arasındaki İlişki İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
Eker, M., Eker, S. ve Pala, F. (2008). The effects of job satisfaction on organizational commitment among
turkish health care staff an empirical study, Akademik Araştırmalar Dergisi, 36, 46-68.
Erdoğmuş, H. (2006). Resmi-özel ilköğretim okullarında çalışan yöneticilerin kişisel özellikleri ile örgütsel
bağlılıkları arasında ilişki (İstanbul Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
Ersarı, G. ve Naktiyok, A.(2012). İşgörenlerin içsel ve dışsal motivasyonunda stresle mücadele
tekniklerinin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,16(1), 81-101.
Everett, G. L. (1992). Teacher attitudinal commitment: A fnction of the school, the teacher and the
principles leadership, Disertation abstracts international, 52, 8, 2766.
Güçlü, N. Ve Zaman, O. (2011). Alan dışından atanmış rehber öğretmenlerin iş doyumları ile örgütsel
bağlılıkları arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 541-576
Gülova, A.A. ve Demirsoy (2012). Örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: hizmet sektörü
çalışanları üzerinde ampirik bir araştırma. Business and Economics Research Journal.3 (3), 49-76
Hoy, W. K., Sweetland, S. R. & Smith, P.A. (2002). Toward an organizational model of achievement in
high schools: The significance of collective efficacy. Educational Administration Quarterly, 38,
77-93.
Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Hoy, A. W. (2006a). Academic optimism of schools, Contemporary İssues in
Educational Policy and School Outcomes, Greenwich, CT: Information Age, 135–156.
Hoy, W. K., Tarter, C. J. & Hoy, A. W. (2006b). Academic optimism of schools: a force for student
achievement. American Educational Research Journal. 43(3), 425-446.
Hoy, W. K. & Tschannen-Moran, M.(1999). Five faces of trust: an empirical confirmation in urban
elementary schools. Journal of School Leadship. 8, 336-359.
Hoy, A.W., Hoy, W.K. & Kurz, N.M. (2008), Teacher’s academic optimism: The development and test of
a new construct, Teaching and Teacher Education, 24(4), 821–835
Karakütük, K. ve Tunç, B. (2004). Okul büyüklüğü- sınıf büyüklüğü, Akdeniz Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi,1(1), 9-22.
Karakütük, K., Tunç, B., Bülbül, T., Özdem, G., Taşdan, M., Çelikkaleli,Ö. vd.(2012). Türkiye’de genel
ortaöğretim okullarının büyüklüğüne göre fiziksel koşulların yeterliği. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 183-204
Karcıoğlu, F. ve Çelik, Ü.H. (2012). Mobbing (yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi
İİB Dergisi, 26(1), 59-75
Kaya, H. (2008). Kamu ve özel sektör kuruluşlarının örgütsel kültürünün analizi ve kurum kültürünün
çalışanların örgütsel bağlılığına etkisi, görgül bir araştırma. Maliye Dergisi, 155, 119-143
Katz, D. ve Kahn, R.L. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi.(çev.H.Can ve Y. Bayer) Ankara:
TODAİE Yayınları.
Korkmaz, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel iklim ve örgüt sağlığının örgütsel bağlılık üzerindeki
etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1).
Kul, M. ve Güçlü, M. (2010). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin
örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 1021-1038
Kurşunoğlu, A., Bakay, E. ve Tanrıöğen, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık
düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 101-115.
Kurz, N.M. (2006). The relationship between teachers’ sense of academic optimism and commitment to the
profession. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University.
Lukasavich, P. A. (1994). Organizational structure, conflict resolution behavior, and organizational
commitment, as percieved by high school teachers and principles, Disertation abstarcts
international, 54 (7), 2411-2423.
Luthans, F. (1995). Organizational behavior, New York: McGraw-Hill.
Mascall, B., Leithwood, K., Straus, T. & Sacks, R. (2008), The relationship between distributed leadership
and teachers’ academic optimism, Journal of Educational Administration, 46 ( 2), 214-228
McGuigan, L. (2005). The role of enabling bureaucracy and academic optimism in academic achievement
growth. Unpublished doctoral dissertation. The Ohio State University.
McGuigan, L. & Hoy, W.K. (2006), Principal leadership: creating a culture of academic optimism to
improve achievement for all students, Leadership and Policy in Schools,5 (3), 203-29.
Meyer, J. S. & Allen, N. J. (1991). A three- component conceptualization of organizational commitment.
Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
Mowday, R.T., Porter, L.W. & Steers, R.M.(1982). Employee- organization linkages: The psychology of
commitment, absenteeism, and turnover. New York: Academic Press.
Newstrom, J.W. & Davis, K. (1993). Organizational behavior: human behavior at work. New York:
McGraw-Hill.
Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
Özden, Y. (1997). Öğretmenlerde okula adanmışlık: yönetici davranışları ile ilişkili mi? Milli Eğitim, 135,
35-41.
Özgan, H. (2011). Örgütsel davranış bağlamında öğretmenlerin örgütsel adalet, güven, bağlılık, yönetici
değerlendirme ve çatışma yönetimi stratejileri algıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11(1), 229-247.
Özgan, H., Külekçi, E. ve Özkan, M. (2012). Öğretim elemanlarının örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık
düzeyleri arasındaki ilişki. International Online Journal of Educational Sciences, 4 (1), 196-205.
Park, S. & Henkin, A. B. (2005), Teacher team commitment, teamwork and trust: exploring associations,
Journal of Educational Administration, 43, 4-5.
Pelit, E., Boylu, Y. ve Güçer, E. (2007). Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
akademisyenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi Dergisi, 1, 86-114
Robbins, S.P. & Coulter, M. (2003). Management, New Jersey: Prentice Hall.
Segerstrom, S. (2001). Optimism and attentional bias for negative and positive stimuli. Personality and
Social Psychology, 27 (10), 1334-1343.
Seligman, M.E.P.(1998). Positive social science. APA Monitor, 29 (2), 5-14
Sezgin, F. (2010). Öğretmenlerin örgütsel bağlılığının bir yordayıcısı olarak okul kültürü. Eğitim ve
Bilim.35 (156), 143-159.
Smith, P.A. & Hoy, W.K. (2007). Academic optimism and student achievement in urban elementary
schools, Journal of Educational Administration, 45 (5), 556-568.
Solberg, N.L., Evans, D.R. & Segerstrom, S.C. (2009). Optimism and college retention: Mediation by
motivation, performance, and adjustment. Journal of Applied Social Psychology, 39 (8), 1887-
1912.
Somech, A., & Bogler, R. (2002). Antecedents and consequences of teacher organizational and
professional commitment, Educational Administration Quarterly, 38, 555-577.
Şama, E. ve Kolamaz, C. (2011). Destekleyici ve geliştirici liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılık
arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 313-342
Uğurlu, C.T. ve Üstüner, M. (2011). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik
liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
41, 434-448.
Üstüner, M. (2009). Öğretmenler için örgütsel bağlılık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 1-17.
Yılmaz, E. (2008). Organizational commitment and loneliness and life satisfaction levels of school
principals. Social Behavior and Personality. 36 (8), 1085-1096.
Yılmaz, E. (2009). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının, iş doyumları ve okullardaki
örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 476-484.
Yörük, S. ve Sağlam, Ş. (2012). Okul müdürlerinin kültürel liderlik rollerinin öğretmenlerin örgütsel
bağlılık düzeyine etkisi. Turkish Studies, 7 (3), 2795-2813.
Yüceler, A.(2009). Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: teorik ve uygulamalı bir çalışma. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22, 445-458

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com