Buradasınız

Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Görüşleri ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi

Taking the Opinions of Parents and Specifying the Effects on Students about Computer Games

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In these days, computer games are the most important entertainment tools for children. Computer games have turned into a major industry that should be carefully considered. As the game industry grows, the effects have seen in our country and so gaming culture is developing in Turkey. Therefore, it is important to examine Turkey’s situation on this area. This study was designed to investigate the views of middle school students and their parents about computer games and to determine the effects of computer games about students. The study group is consisted of 215 people that are the parents of the second grade students from 6 elementary schools. The survey is developed according to literature and based on expert opinions. The collected data were evaluated with statistical methods. According to the survey families set rules for their children on computer games. The number of families that make their children conscious of computer games are less than the families that set rules. Families should make their children conscious of the harms of computer games rather than putting them on rules. According to the results, families determine rules in order to protect their children against the harms of computer games. They think computer games affect their children’s success negatively. Majority of the families feel anxious about their children playing computer games.
Abstract (Original Language): 
Çocukların günümüzde kullandığı en önemli eğlence araçlarının başında bilgisayar oyunları gelmektedir. Bilgisayar oyunları bilinçli ve doğru bir şekilde kullanılmadığı zaman başta çocuklar ve aileler olmak üzere tüm topluma karşı olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca son dönemlerde şiddet içeren oyunların giderek artması, aileleri bu oyunların olumsuz etkileri üzerine düşünmek zorunda bırakmaktadır. Günümüzde, bilgisayar oyunları dikkatle incelenmesi gereken büyük bir sektör haline dönüşmüştür. Oyun sektörü geliştikçe etkileri ülkemizde de görülmektedir ve bu sayede oyun kültürü Türkiye’de de gelişmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu durumu incelemek ve bilgisayar oyunlarının etkilerini belirlemek önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışma ilköğretim ikinci kademe öğrenci velilerinin bilgisayar oyunları hakkında görüşlerinin araştırılması ve öğrenci üzerinde etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 6 ilköğretim okulunun ikinci kademe öğrenci velilerinden 215 kişi oluşturmaktadır. Anket literatür taraması yapılarak ve uzman görüşleri alınarak geliştirilmiştir. Toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre aileler büyük oranda çocuklarını bilgisayar oyunlarının zararlarından korumak amaçlı kural koyduklarını belirtmişlerdir. Çoğu aile ise bilgisayar oyunlarının çocuğunun başarısını olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir. Ailelerin büyük bir kısmı çocuklarının bilgisayar oyunu oynamasıyla ilgili endişelendiğini belirtmiştir.
138
150

REFERENCES

References: 

Akçay, D., Özcebe, (2012). H. Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu
Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 12(2):66-71.
Bakar, A., Tüzün, H., Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin Eğitsel Bilgisayar Oyunu Kullanımına
İlişkin Görüşleri: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
(H. U. Journal of Education) 35: 27-37.
Bayırtepe, E. Tüzün, H. (2007). Oyun-Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Bilgisayar
Dersindeki Başarıları Ve Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi. 33: 41-54.
http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200733EZG%C4%B0%20BAYIRTEPE.pdf
Crunch, P., (2006). “Children &Violent Video Games”, 3-16.
Çankaya S., Karamete A. (2008). Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Matematik Dersine ve
Eğitsel Bilgisayar Oyunlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2008, ss. 115-127.
Doğan, F. Ö. (2006). Video Games and Children: Violence in Video Games. New/Yeni Symposium
Journal, 44(4). 161-164.
Doğusoy, B., İnal,Y. (2006). Çok Kullanıcılı Bilgisayar Oyunları ile Öğrenme. VII. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
http://simge.metu.edu.tr/conferences/cok_kullanicili_oyunlarla_ogrenme.pdf (2012).
Gentile, D.A., Anderson, C. A. (2006). Video games. In N.J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Human
Development (Vol 3, pp. 1303–1307). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
http://www.psychology.iastate.edu/faculty/caa/abstracts/2005-2009/06GA.pdf (2012).
Gürcan, A., Özhan, U. Y. S., & Uslu, U. Y. R. (2008). Dijital oyunlar ve çocuklar üzerindeki
etkileri. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1-50.
Haris, J. (2001). “The effects of computer games on young children”, Home Office Research,
Development and Statistics Directorate Communications Development Unit, London, 7-14
Horzum, M. B. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159).
İnal, Y., Kiraz, E. (2008). Bilgisayar Oyunları İdeoloji İçerir Mi? Eğitsel Ve Ticari Oyunlara Bakış.
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, 523-544.
Kelleci, M. (2008). İnternet, Cep Telefonu, Bilgisayar Oyunlarının Çocuk Ve Gençlerin Ruh
Sağlığına Etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3):253-256.
http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=308 (2012).
Kıran, Ö. (2011). Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Ortaöğretim Gençliği Üzerindeki Etkileri
(Samsun Örneği). Samsun Sempozyumu.
Media Development Authority, (2012).
http://www.mda.gov.sg/Documents/PDF/mobj.579.parents_vid-effects.pdf (2012).
Subrahmanyam, K., Kraut, R. E., Greenfield, P. M. Gross, E.F.(2000). The Impact of Home
Computer Use on Children’s Activities and Development. Publication: The Future of Children.
Children and Computer Tecnology,(2): 123–140.
http://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/10_02_05.pdf (2012).
Şahin, Z. (2007). Ciddi Oyunlar(Serious Games).
http://www.mmistanbul.com/makale/title/ciddi-oyunlar-serious-games (2012).
Tarhan, N. (2007). Çocuklar Bilgisayar Oyunlarından Etkilenir mi?. Sayı : 19. Özel Sayı 1. Tefekkür
Dergisi.
http://www.tefekkurdergisi.com/icerik.asp?dergi=19&konu=514 (2012).
Yiğit, A. (2007). İlköğretim 2.Sınıf Seviyesinde Bilgisayar Destekli Eğitici Matematik Oyunlarının
Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com