Buradasınız

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi

The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Content Knowledge on Three Dimensional Objects

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to investigate pre-service elementary mathematics teachers’ content knowledge on three dimensional objects considering the conceptual dimensions under the categories of drawing, defining, exemplifying, recognizing and spatial thinking of geometric shapes. In this research in which mixed method has been used, quantitative data has been collected by using knowledge test and qualitative data has been collected by using semi-structured interviews. The study was conducted on 131 pre-service elementary mathematics teachers studying at two different universities. As a result, pre-service elementary mathematics teachers have been determined having certain difficulties in definitions and recognizing geometric shapes at content knowledge on three dimensional objects. Findings within the study show that, pre-service elementary mathematics teachers make a general description rather than the mathematical definition in defining geometric shapes and they give more visual based answers. It has been seen that they have the most difficulty in giving daily life examples about pyramid and they don’t have any difficulty in spatial thinking of geometric shapes. Because this situation is thought to have effects on pre-service teachers' pedagogical content knowledge, lack of their content knowledge is proposed to be supplied.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin kavramsal boyutta ele alınarak, geometrik cisimleri çizme, tanımlama, örneklendirme, tanıma ve uzamsal düşünme kategorileri altında incelenmesidir. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, nicel veriler bilgi testi kullanılarak, nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırma iki farklı üniversitenin eğitim fakültelerinde öğrenim gören 131 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının üç boyutlu cisimlere ilişkin konu alan bilgilerinin tanımlama ve tanıma konusunda bazı zorluklara sahip oldukları tespit edilmiştir. Cisimleri tanımlamada öğretmen adaylarının matematiksel tanım yapmak yerine, genel bir tanım yaptıkları; cisimlerin özelliklerini tanımada ise daha çok görsel nedenli cevaplar verdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının günlük hayat örneği vermede en çok zorlandıkları cismin piramit olduğu ve geometrik cisimleri uzamsal düşünmede sıkıntı yaşamadıkları görülmüştür. Bu durumun öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerini de etkileyeceği düşünüldüğünden, çalışmanın sonuçlarına göre konu alan bilgilerinde belirtilen eksikliklerin giderilmesi önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

Akçakın, V., Bulut M., Bulut, N., Taşpınar, Z. ve Kaya G. (Haziran, 2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bazı temel geometrik kavramların tanımlarına yönelik bilgilerinin incelenmesi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, pp. 356 Niğde [Özet].
An. S.,Kulm, G. ve Wu, Z. (2004). The pedagogical content knowledge of middle school, mathematics teachers in China and the U.S. Journal of Mathematics Teacher Education, 7, 145-172.
Ball, D. L.,Thames M. H. ve Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: what makes ıt special? Journal of Teacher Education, 59 (5), 389-407.
Bennett, S.N. ve Turner-Bisset, R. A. (1993). Case studies in learning to teach. In S.N. Bennettand C.G. Carre (Eds.). Learning to teach. (pp.165-190). London and New York: Routledge.
Brown, C. A. ve Borko, H. (1992). Becoming a mathematics teacher. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 209–239). New York: Macmillan.
Boz, N., 2004. Öğrencilerin hatasını tespit etme ve nedenlerini irdeleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya.
Bozkurt, A. ve Koç, Y. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Prizma Kavramına Dair Bilgilerinin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri; Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2941-2952.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5.bs). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Capraro, R.M.,Capraro, M.M., Parker, D., Kulm, G. ve Raulerson, T., (2005). The mathematicsc ontent knowledge role in developing preservice teachers’ pedagogical content knowledge. Journal of Research in Childhood Education, 20 (2), 108-124.
Çakmak, Z., Baş, F., Bekdemir, M. ve Sağırlı, M. Ö. (Haziran, 2012). Prizma kavramı öğretiminde Öğretmen ve öğrenci arasında kullanılan matematiksel dil. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, syf: 504 Niğde [Özet].
Çetin, Ö. F. ve Dane, A. (2004). Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 427–436.
Çetin, Ö. F. Dane A., Okur M., Bekdemir, M., Baş, F., Kanbolat, O. ve Sağırlı M. Ö. (2012). Prospectıve prımary school teachers’ perceptıons of rectangular prısm through models.
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 8
Year 2014
43
Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education, 3(2): 14-25.
Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94-116.
Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri enstitüsü, Ankara.
Gutierrez, A. ve Jaime, A. (1999). Pre-service primary teachers’ understanding of the concept of altitude of a triangle. Journal of Mathematics Teacher of Education, 2(3), 253-275.
Gürbüz, K., ve Durmuş, S. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin dönüşüm geometrisi, geometrik cisimler, örüntü ve süslemeler alt öğrenme alanlarındaki yeterlikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(1), 2-21.
Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. Sınıf matematik dersinde Van Hiele düzeylerine göre yapılan geometri öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Koç, Y. ve Bozkurt, A. (2011). Evaluating pre-service mathematics teachers’ comprehension level of geometric concepts. In B. Ubuz, (Ed.), The Proceedings of the 35th annual meeting of the international group for the psychology of mathematics education Vol. 1. (p. 335). Ankara, Turkey.
Konyalıoğlu, A.C., Tortumlu, N., Durkaya M. ve Hızarcı, S., (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Limit Kavramını Kavramsal Anlamaları Üzerine. K.K.Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 279-290.
Konyalıoğlu, A. C., Özkaya M. ve Gedik, S. D. (2012). Matematik Öğretmen Adaylarının Konu Alan Bilgilerinin Hataya Yaklaşımları Açısından İncelenmesi. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. &Tech. 2(2,Ek:A): 27-32, 2012.
Lucus, C. A. (2006). Is subject matter knowledge affected by experience? The case of composition of functions. In Novotná, J.,Moraová, H., Krátká, M. ve Stehlíková, N. (Eds.). Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, pp. 97-104. Prague: PME.
Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Marchis, I. (2012). Preservice primary school teachers’ elemantary geometry knowledge. Acta Didactica Napocensia, 5(2), 33-40.
Marks, R. (1990). Pedagogical content knowledge: from a mathematical case to modified conception. Journal of Teacher Education, 41, 3-11.
Mcmillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in Education-Evidence- Based Inquiry (6. bs.). Boston: Pearson Education, Inc.
Paksu, A. D., Musan, M., İymen, E. ve Pakmak, G. S. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının boyut konusundaki kavram görüntüleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 53-68.
Paksu, A. D. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik yapılara ilişkin çizim becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3) 827-840.
Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 8
Year 2014
44
Pusey, E. L. (2003). The Van Hiele model of reasoning in geometry: A literature review, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, North Carolna: North Carolna State University, A.B.D.
Shulman, L.S. (1986). Those who understand; knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review. 57(1), 1-22.
Tsamir, P., Tirosh, D. ve Levenson, E. (2008). Intuitive nonexamples: the case of triangles. Educational Studies in Mathematics, 69, 81–95.
Türnüklü, E.B., (2005). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasındaki ilişki. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 234 – 247.
Ubuz, B. (1999). 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 95-104.
Uçar, Z. T. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.
Vinner, S. (1991).The role of definitions in the teaching and learning mathematics. In D. O. Tall (Ed.), Advanced mathematical thinking (pp. 65-81). Dordrecht: Kluwer.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. bs), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Yılmaz, S., Cenk K., ve Şuur, N. (2000). İlköğretimde ve ortaöğretimde geometri öğretimi- öğreniminde öğretmenler-öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. IV. Fen Bilimleri Kongresi Bildirileri 6-8 Eylül, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
Yurt, E. ve Sünbül, A. M. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi (Selçuk Üniversitesi A. K. Eğitim Fakültesi örneği), Proceedings of II. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 927- 934 Siyasal Kitabevi, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com