Buradasınız

Dalaman Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri

Problems of Dalaman’s Tradesmen and Solution Proposals

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With this study, determining problems faced by tradesmen in Dalaman, town of Muğla, and offering solutions are aimed. In the study, a questionnaire is applied to 220 numbers of 397 tradesmen registered Dalaman Chamber of Tradesmen and Craftsmen according to April of 2012 and 113 tradesmen responded to the questionnaire appropriately. In the questionnaire, 31 questions were asked, including three open-ended questions. The concepts of entrepreneurship, small and medium-sized businesses and tradesmen are dealt with in the literature and a variety of definitions were given. As a result of the responses to the questionnaire based on problems faced by tradesmen, important findings are obtained. Tradesmen of Dalaman are complained about indifference of municipality to a high rate and expressed that their revenues don’t meet expenses, they are financially worse than in the past, there is a problem about loan repayment, insurance premiums and tax rates are high, government doesn’t support sufficiently to education and they have a problem in finding qualified employee. Furthermore, they complained that there are too many workplace and more than half wanted to limit the number of workplaces that are surplus and carries out activities in the same field.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ile Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren esnafın karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu çalışmada, 2012 yılı Nisan ayı itibariyle Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı 397 esnaftan 220’sine anket uygulanmış ve 113 esnaftan sağlıklı cevap alınmıştır. Ankette üçü açık uçlu olmak üzere 31 soru sorulmuştur. Çalışmanın teorik kısmında, girişimcilik, küçük ve orta ölçekli işletme ve esnaf kavramlarına değinilmiş ve çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Esnafın karşılaştığı sorunlara yönelik hazırlanmış çalışmanın sonucunda, önemli kabul edilebilecek, sektöre ve kamuya sağlıklı önerilerde bulunulabilecek bulgular elde edilmiştir. Dalaman esnafı; yüksek oranda belediyenin ilgisizliğinden yakınmış, gelirlerinin giderlerini karşılamadığı, geçmişe göre finansal açıdan daha kötü durumda olduğu, kredi geri ödemesinde sorun yaşadığı, sigorta primlerinin ve vergi oranlarının yüksek olduğunu, devletin eğitime yeterli desteği vermediğini ve nitelikli eleman bulmakta nispeten sorun yaşadığını ifade etmiştir. Ayrıca, çok fazla sayıda işyeri olmasından şikayet etmiş ve yarıdan fazlası, ihtiyaç fazlası olan ve aynı meslek faaliyetini yürüten işyeri sayısına bir sınırlandırma getirilmesini istemiştir.

REFERENCES

References: 

Çelebi, A. K., Yanıkkaya, H., Gökbunar, R. ve diğerleri. (2009). Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkarlar. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayınları, Manisa.
Gavcar, E., Uçma, T. ve Köroğlu, Ç. (2006). Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örneği). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9:1, 133-142.
Dalaman Esnafının Sorunları Ve Çözüm Önerileri
134
Resmi Gazete. (2011). 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu. Erişim Tarihi: 01.01.2013, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm.
Smith, N. R. ve Miner, J. B. (1983). Type of Entrepreneur, Type of Firm, and Managerial Motivation: Implications for Organizational Life Cycle Theory. Strategic Management Journal, Vol. 4, 325-340.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK). (2005). 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu. Erişim Tarihi: 01.01.2013, http://www.tesk.org.tr/tr/5362/5362.php.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK). (2008). Esnaf ve Sanatkar Raporu Mevcut Durum Sorunlar. Ankara, Erişim Tarihi: 27.12.2012, www.tesk.org.tr/tr/yayin/esnafraporu.pdf.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK). (2012a). Esnaf ve Sanatkarların Sorunları Çözüm Önerileri. Erişim Tarihi: 27.12.2012, www.tesk.org.tr/tr/guncel/talep.pdf.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK). (2012b). İllere Göre Esnaf/İşyeri/Nüfus ve Oda Sayısı. Erişim Tarihi: 02.01.2013, www.tesk.org.tr/tr/calisma/sicil/4.pdf.
Yonar Ö. (2008). KOBİ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), 2008, Erişim Tarihi: 31.12.2012, http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=258.
Yücel, F., (2008), Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Ekonomik Sorunları, Tehditler ve Çözüm Önerileri. Kent Esnaf ve Zanaatkarlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kam Yayınları, İstanbul, Erişim tarihi: 07.01.2013, http://www.yerelsiyaset.com/v4/medya/esnaf.pdf.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com