Buradasınız

Konaklama İşletmelerinde Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Bir Araştırma

A Research on Nepotism and Organizational Justice Perception in Hospitality Businesses

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim of the study is evaluating nepotism and organizational justice relationship in terms of hospitality businesses employees. Research universe contains employees of hospitality businesses which operate in Eskisehir city center and research sample contains 190 employees who are employed at these businesses. Evaluation form consists of 3 divisions which are demographic information and information belongs to businesses, nepotism and organizational justice perception scales. During research, descriptive statistics are used in order to determine the participant’s demographic features and correlation analysis are used to determine the relationship between nepotism and organizational justice perception. Also, correlation analyses are conducted in order to determine relationship between nepotism and organizational justice perception in businesses which operate either as a family business or not. Results indicate that there is a negative and meaningful relationship between nepotism and organizational justice perception. Also while there is no relationship between nepotism and organizational justice perception for family businesses, there is a negative and meaningful relationship between nepotism and organizational justice perception for non-family businesses.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı; nepotizm ve örgütsel adalet algısı ilişkisini konaklama işletmeleri çalışanları açısından değerlendirmektir. Araştırma evrenini; Eskişehir il merkezinde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri çalışanları; örneklemini ise bu işletmelerde istihdam edilen 190 çalışan oluşturmaktadır. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Anket formu; demografik ve çalışılan işletmeye ait bilgilerin, nepotizm ve örgütsel adalet algısı ölçeklerinin yer aldığı üç bölümden oluşmaktadır. Araştırmada, katılımcıların demografik özellikleri ve çalıştıkları işletmelerin özelliklerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı istatistikler ve nepotizm ile örgütsel adalet algısı ilişkisini belirleyebilmek için korelasyon analizi uygulanmıştır. Bununla birlikte aile işletmesi olarak faaliyet gösteren ve göstermeyen konaklama işletmelerindeki nepotizm ile örgütsel adalet ilişkisi de korelasyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları; nepotizm ile örgütsel adalet algısı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca aile işletmesi olarak faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde nepotizm ile örgütsel adalet algısı arasında bir ilişki bulunmazken; aile işletmesi olarak faaliyet göstermeyen konaklama işletmelerinde bu iki kavram arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Abdalla, H., Maghrabi, A. S. ve Al-Dannagh, T. H. (1994). Assessing the Effect of Nepotism on Human Resource Managers. International Journal of Manpower
, 15(1),
60-67.
Konaklama İşletmelerinde Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Bir
Araştırma
74
Abdalla, H. F., Maghrabi, A. S. ve Raggad, B. G. (1998). Assessing the Perceptions of Human Resource Managers Toward Nepotism a Cross-Cultural Study. International Journal of Manpower, 19(8), 554-570.
Adams, J. S. (1965). Inequity in Social Exchange. L. Berkowitz (Ed.). Advances in Experimental Social Psychology (s. 267-299). New York: Academic Press.
Aközer, M. (2003). Kamuoyu Gözüyle Kamuda Yolsuzluk. Görüş Dergisi, Aralık, 14-22.
Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
Araslı, H., Bavik, A. ve Ekiz, E. H. (2006). The Effects of Nepotism on Human Resource Management. International Journal of Sociology and Social Policy, 26(7/8), 295-308.
Araslı, H. ve Tümer, M. (2008). Nepotism, Favoritism and Cronyism: a Study of Their Effects on Job Stress and Job Satisfaction in the Banking Industry of North Cyprus. Social Behavior and Personality, 36(9), 1237-1250.
Aryee, S., Budhwar, P. S. ve Chen, Z. X. (2002). Trust as a Mediator of the Relationship Between Organizational Justice and Work Outcomes: Test of a Social Exchange Model. Journal of Organizaational Behavior, 23(3), 267-285.
Asunakutlu, T. ve Avcı, U. (2010). Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 93-109.
Barnett, T. ve Kellermanns, F. W. (2006). Are We Family and Are We Treated as Family? Nonfamily Employees’ Perceptions of Justice in the Family Firm. Entrepreneurship Theory and Practice, November, 837-855.
Bıerman, L. ve Fisher, C. D. (1984). Antinepotism Rules Applied to Spouses: Business and Legal Viewpoints. Labor Law Journal, October, 634-642.
Büte, M. (2011). Nepotizm, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler: Aile İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Çanakkale.
Büte, M. ve Tekarslan, E. (2010). Nepotizmin Çalışanlar Üzerine Etkileri: Aile İşletmelerine Yönelik Bir Saha Araştırması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 1-21.
Cıulla, J. B. (2005). In Praise of Nepotism? Business Ethics Quarterly, 15(1), 153-160.
Arslaner, Erol ve Boylu, Sayı 32, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
75
Colquıtt, J. A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: a Construct Validation of a Measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
Colquıtt, J. A., Conlon, D. E., Wesson, M. J., Porter, C. O. L. H. ve Ng, K. Y. (2001). Justice at the Millennium: a Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425-445.
Çarıkçı, İ. H. ve Arslan, E. T. (2010). Türk Yönetim Geleneğinde Kayırmacılığın Tarihi Seyri. R. Erdem (Ed.). Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık (s. 27-39). İstanbul: Beta Yayıncılık.
Erdem, B. (2004). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11 ), 5-54.
Farh, J., Earley, P. C. ve Lin, Shu-Chi. (1997). Impetus for Action: a Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in Chinese Society. Administrative Science Quarterly, 42, 421-444.
Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Management, 16(2), 399-432.
İyiişleroğlu, S. C. (2006). Aile Şirketleri: Adana ve Çevresinde Faaliyet Gösteren Aile Şirketlerinde Nepotizm Uygulamasının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Jaskıewıcz, P., Uhlenbruck, K., Balkin, D. B. ve Reay, T. (2013). Is Nepotism Good or Bad? Types of Nepotism and Implications for Knowledge Management. Family Business Review, 26(2), 121-139.
Jones, R. G., Stout, T., Harder, B., Levine, E., Levine, J. ve Sanchez, J. I. (2008). Personnel Psychology and Nepotism: Should We Support Anti-Nepotism Policies? The Industrial-Organizational Psychologist, 45(3), 17-20.
Judge, T. A ve Colquitt, J. A. (2004). Organizational Justice and Stres: The Mediating Role of Work-Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 89(3), 395-404.
Karacaoğlu, K. ve Yörük, D. (2012). Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları: Orta Anadolu Bölgesinde Bir Aile İşletmesi Uygulaması. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(3), 43-64.
Keleş, H. N., Özkan, T. K. ve Bezirci, M. (2011). A Study on the Effects of Nepotism, Favoritism and Cronyism on Organizational Trust in the
Konaklama İşletmelerinde Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Bir
Araştırma
76
Auditing Process in Family Businesses in Turkey. International Business and Economics Research Journal, 10(9), 9-16.
Larsen, R. K., Calgaro, E. ve Thomalla, F. (2011). Governing Resilience Building in Thailand’s Tourism-Dependent Coastal Communities: Conceptualising Stakeholder Agency in Social–Ecological Systems. Global Environmental Change, 21, 481–491.
Moorman, R. H. (1991). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? Journal of Applied Psychology, 76(6), 845-855.
Notzke, C. (2004). Indigenous Tourism Development in Southern Alberta, Canada: Tentative Engagement. Journal of Sustainable Tourism, 12(1), 29-54.
Özler, H., Özler, D. E. ve Gümüştekin, G. E. (2007). Aile İşletmelerinde Nepotizmin Gelişim Evreleri ve Kurumsallaşma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 437 -450.
Özsemerci, K. (2003). Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri. Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 27, Ankara: Sayıştay Başkanlığı.
Sadozaı, A. M., Zaman, H. M. F., Marri, M. Y. K. ve Ramay, M. I. (2012). Impact of Favoritism, Nepotism and Cronyism on Job Satisfaction a Study from Public Sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(6), 760-771.
Scandura, T. A. (1999). Rethinking Leader-Member Exchange: an Organizational Justice Perspective. Leadership Quarterly, 10(1), 25-40.
Spranger, J. L., Colarelli, S. M., Dimotakis, N., Jacob, A. C. ve Arvey R. D. (2012). Effects of Kin Density Within Family-Owned Businesses. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 119, 151-162.
TDK (Türk Dil Kurumu), Erişim Tarihi: 21.04.2014.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS...
Tetik, S. (2012). Kamu İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 239-249.
Tosun, C. (2000). Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries. Tourism Management, 21, 613-633.
Ural, A. ve Kılıç, B. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Arslaner, Erol ve Boylu, Sayı 32, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
77
Wong, L. C. ve Kleiner. B. H. (1994). Nepotism. WorkStudy, 43(5), 10-12.
Vanhanen, T. (1999). Domestic Ethnic Conflict and Ethnic Nepotism: a Comparative Alaysis. Journal of Peace Research, 36(1), 55-73.
Vınton, K. L. (1998). Nepotism: an Interdisciplinary Model. Family Business Review, 11(4), 297-304.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com