Buradasınız

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri

Emotional Intellıgence Levels of Muğla Sıtkı Koçman Üniversity Medical Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Emotional intelligence concept is defined as a kind of social intelligence consisting of one’s capacity of understanding self and other people’s emotions, to discriminate emotions and to use this knowledge for decision making. Considering the importance of having the ability to read and manage emotions, greater emotional intelligence and empathy levels are expected from physicians. The emotional intelligence of physicians could raise the treatment compliance by understanding patients thoughts and choices. This study aimed to investigate levels of emotional intelligence in Muğla Sıtkı Koçman University first, second and third year medical students. In this study, two different questionnaires are used. Personal Information Form and Bar-On Emotional Quotient Inventory. A positive correlation is found between subscales of Emotional Quotient Inventory (Intrapersonal skills, interpersonal skills, adaptability, stress management and general mood) each other. A powerful correlation between intrapersonal skills and general mood.
Abstract (Original Language): 
Duygusal zekâ kavramı, kişinin hem kendi hem diğer kişilerinin duygularını anlayabilme, ayırdedebilme becerisi ve bu bilgiyi karar vermede kullanabilme becerisini içeren bir tür sosyal zekâ türü olarak tanımlanmaktadır. Hastalarla olan iletişimde duyguları anlama ve yönetme becerisinin önemli olduğu düşünüldüğünde hekimlerden duygusal zekâ larının yüksek olması beklenmektedir. Hekimlerin duygusal zekâ ları, tedavi önerilerine karşı hastaların tercihleri ve düşüncelerini anlama ve dolayısıyla tedaviye uyumu artırabilmektedir. Bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I, dönem II ve dönem III öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. 1. Kişisel Bilgi Formu (Literatür ışığında araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur). 2. Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği Verilerin değerlendirilmesi SPSS 20.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, student t test, ANOVA ve korelasyon testleri kullanılarak yapılmıştır. Duygusal zekâ ölçeği alt boyutlarının kendi aralarında korelasyonuna bakıldığında, tüm boyutlarda anlamlı ilişki olmakla birlikte genel ruh haliyle kişisel beceri arasında kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Acar F.T., (2001). Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Göreve Yönelik ve İnsana yönelik Liderlik Davranışları ile İlişkisi: Banka Şube Müdürleri Üzerine Bir Alan Araştırması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ve Personel Yönetim- Organizasyon Doktora Programı, Doktora Tezi, İstanbul.
2. Acar F.,8 (2002). Duygusal Zekâ ve Liderlik. Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
3. Amundson SJ. (2005). The impact of relational norms on the effectiveness of health and human service teams. Health Care Manage, 24, 216-24.
4. Arora S., Ashrafian H., Davis R., ve diğerleri. (2010) Emotional Intelligence in Medicine: a Systematic review through the context of the ACGME competencies. Medical Education; 44: 749-764.
5. Austin, E. J.; Saklofske D. H. ve Egan, V. (2005). Personality, well-being and health correlates of traIt emotional intelligence. PersonaUty and lndividual Differences, 38, 547-558.
6. Avşar, G., Kaşıkcı, M. (2009). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-6.
7. Baba E. (2010). Evli Çiftlerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle evlilik Uyumlarının Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, 2014 Güz, 1-14
10
8. Bender M.T. (2006). Resim iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zekâ ve yaratıcılık ilişkileri. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
9. Carol L. E., (2000) Use of ‘‘Emotional Intelligence’’ as One Measure of Medical School Applicants’ Noncognitive Characteristics Commentary, Academic Medicine, 74(5), 445-46.
10. Çakar U., 2002, Duygusal Zekâ nın Dönüşümcü Liderlik Davranışı Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme AD Yüksek Lisans Tezi.
11. Çakar U., Arbak Y., (2004). Modern Yaklaşımlar Işığında Duygu-Zekâ İlişkisi Ve Duygusal Zekâ , Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 6(3), 23-48.
12. Deniz, M. E. ve Yilmaz, E. (2004). Üniversite ögrencilerinin duygusal zekâ yetenekleri ve yasam doyumlari arasindaki iliski. XIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayi. Malatya: Inönü Üniversitesi.
13. Deniz, M. E. ve Yilmaz, E. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türk Psikolojik Danisma ve Rehberlik Dergisi, Sayi : 25(III), 17-26.
14. Doğan S., Şahin F. (2007). Duygusal Zekâ : Tarihsel Gelişimi Ve Örgütler İçin Önemine Kavramsal Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 1(16), 231-252.
15. Gürşimşek, I., Vural D., Demirsöz, E. (2008). Öğretmen adaylarının duygusal zekâ ları ile iletişim becerileri arasındaki ilişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16). 1-11.
16. Köksal, A. (2007). Üstün zekâ lı çocuklarda duygusal zekâ yı geliştirmeye dönük program geliştirme çalışması. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
17. McCallin A, Bamford A., (2007). Interdisciplinary teamwork: is the influence of emotional intelligence fully appreciated?. J Nurs Manag;15, 386-91.
18. Palmer, B.; Donaidson, C. ve Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. PersonaUty and lndividual Differences, 33, 1091-1100.
19. Sandra E Carr (2009). Emotional intelligence in medical students: does it correlate with selection measures? Medical Education, 43: 1069–1077.
20. Senel B, Senel M, Gümüştek G, (2013). Kamu Sektöründe Çalışanların Duygusal Zekâ larının Tükenmişliklerine Etkisi Akademik Bakış Dergisi Sayı, 34, 1-19.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, 2014 Güz, 1-14
11
21. Ünsar,S., Fındık,Y., Sadırlı,K., ve diğerleri (2006). Edirne Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri. Bilim Eğitim Ve Düşünce Dergisi, 9(1).
22. Zeidner, Moshe M, Gerald R., Richard D., (2009). What We Know About Emotional Intelligence: How It Affects Learning, Work, Relationships and Our Mental Health. MIT Press,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com