Buradasınız

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Değerlendirilmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the type of leisure time activities of high school students in Muğla City. With this aim; 300 subjects were randomly selected from city center and from 9 districts of Muğla. 30 items of public survey which is prepared for taking opinion of experts are carried out. Data obtained from public surveys, were analysis with frequency distribution in computers. According to results 51 percentages of subjects were girls and 49 percentages of subjects were boys. The age distribution of subjects is 17-18. Most of the participants have brother or sister and family incomes were provided by their fathers and they have middle level of income. Results show that; subjects prefer reading, watching TV and resting as leisure time activities. As a conclusion senior students at high schools do not have enough leisure time and the use their leisure ineffectively. Moreover they use leisure by resting at home, watching TV, that and they don't attend other activities because of their monetary insufficiencies.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Muğla ilinde okuyan lise son sınıf öğrencilerinin serbest zamanlarını değerlendirme biçimlerini belirlemektir. Bu amaçla Muğla il merkezi ve dokuz ilçesindeki liselerin son sınıfında okuyan tesadüfî örneklem metoduyla belirlenen 30'ar öğrenci toplam 300 öğrenci araştırma kapsamına alınmış ve deneklere uzman görüşleri alınarak hazırlanan 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, bilgisayarda frekans dağılımları, yüzde değerlerine göre yorumlanmış, tablolar haline dönüştürülmüştür. Kişisel bilgilerine göre; öğrenciler 17–18 yaşlarında, %5’inin kız %49'unun erkek olduğu, araştırmaya katılan deneklerin genellikle iki kardeş olduğu, aile gelirlerinin babası tarafından sağlandığı ve orta gelir düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Serbest zaman değerlendirme biçimlerine göre; lise son sınıfı öğrencileri, yeterince ve uygun bir şekilde serbest zamanlarını değerlendiremedikleri, katılım biçimlerinin pasif olduğu, evlerinde dinlenerek, TV seyrederek geçirdikleri, gelir düzeylerinin orta olması nedeni ile diğer faaliyetlere katılamadıkları anlaşılmıştır. Sonuç olarak; lise son sınıf öğrencilerinin serbest zamanlarını yeterince değerlendiremedikleri, pasif olarak evlerinde geçirdikleri anlaşılmıştır.
147
163

REFERENCES

References: 

Balcı, V. (2003). Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 158, Ankara.
Devlet Planlama Teşkilatı. (1993) Ekonomik ve Sosyal Sektördeki Gelişmeler S.142, Ankara.
Ekici, S. Ve Yenel, F.İ. (2002 )Yükseköğretim Gençliğinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Turizme Katılımları Üzerine Bir Araştırma, Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi, Cilt: 6, Sayı 1, Ankara.
Ekici, S. vd. (2000) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders Dışı Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, 26–27 Mayıs, Ankara.
Ergin, S. (2000) Muğla Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Boş Zamanlarım Değerlendirme Biçimlerini ve Eğilimlerinin Araştırılması" M.Ü. BESYO Bitirme Tezi, Muğla.
Ertem, M. (2000) Futbolcuların Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimlerini Araştırılması, M.Ü. BESYO Bitirme Tezi, Muğla
Kara, S. (2000) 4 ve 5 Yıldızlı Otellerdeki Rekreasyon, Animasyon Faaliyetleri (Muğla Örneği) M.Ü. Yayınlanmamış BESYO Bitirme Tezi, Muğla.
Karaküçük, S. (2001) Boş Zamanları Değerlendirme, Seren Matbaacılık, 4. Baskı Ankara.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, 2014 Güz, 147-163
163
Kılbaş, Ş. (2001).Gençlik ve Boş Zaman Değerlendirme, Anaca Yayınları Adana.
Özcan, S. (1999) Öğretim Elemanları ve Öğretmenlerin Boş Zaman Faaliyetleri, M.Ü. BESYO Bitirme Tezi Muğla.
Tanır, Z. (2009) İstanbul ili Ortaögretim Kurumlarındaki Öğrencileririn Serbest Zaman Faaliyetlerinin Dağılımı Ve Değerlendirilmesi, Beykent Üniversitesi, ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Tezcan, M. (1982) Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, A.Ü. Yayını, Ankara.
Tezcan, M. (1992) Sosyolojik Açıdan Boş Zamanların Değerlendirilmesi, A.Ü. Yayını, Ankara.
Türkoğlu, Ç. (2009) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ve Beden Eğitimi Dersi Alan Lise Öğrencilerinin Çevresel Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Çevreye Yönelik Tutumları İle İlişkisi, Ankara İli Sincan İlçesi Örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Yeoman, I. And Una, M. (2004). Sport and Leisure Operation Menagement. Thomson Learning. London.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com