Buradasınız

BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA SEKTÖREL KRİZ KAYNAKLARI

SOURCE OF CRISIS IN THE BIOTECHNOLOGY SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
On management field which had quite fast change since industrial revolution, one of the most important fact after new economic revolution for todays' business enterprises is biotechnological revolution. It is predictable that, on micro-electronics how some developing countries caught this revolution and richer upper income levels, on biotechnology it will be the some. On this situation, new enterprises and also present biotechnological companies to carry on their existence are very important facts. The aim of this study is to find out the sectoral crisis of biotech and to evaluate the relations between the special properties of biotech, sector and the possible causes of crisis.
Abstract (Original Language): 
Sanayi devriminden bu yana oldukça hızlı bir değişim yaşayan işletmecilik alanında, günümüz işletmeleri için yeni ekonomi devriminden sonraki en önemli olgulardan biri de biyoteknoloji devrimidir. Tahmin edilebilir ki, nasıl mikro-elektronikte bir dizi gelişmekte olan ülke bu devrimi yakalayarak üst gelir dilimlerine sıçrama yaptıysa, burada da, bunu yakalayabilenler sıçramayı yapabilecek; yakalayamayanlar ise devre dışı kalabileceklerdir. Bu durumda yeni girişimlerin yanı sıra mevcut biyoteknoloji firmalarının varlıklarını sürdürmeleri hususu da son derece önemlidir. Biyoteknoloji sektörünün kendine has özellikleri ve krize yol açması olası unsurlar arasındaki ilişkilerin birlikte değerlendirilmesi ve biyoteknoloji alanındaki sektörel kriz kaynaklarının açığa çıkarılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

REFERENCES

References: 

Akmut, Özdemir, Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Karşılaştıkları Finansal Sorunlar ve Risk Yönetimi, İşveren, Cilt XXXIX, Sayı 8, Mayıs 2001.
Aslan, Selçuk; "Doku Mühendisleri Kemik Oluşturuyor", Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Aralık 2000, Sayı:297.
Biyoteknoloji Alanında Sektörel Kriz Kaynakları
Budak, Gönül ve Gülay Budak; Halkla İlişkiler, 2.baskı, İzmir, 1998.
Can, Esin Nesrin, Kriz Dönemlerinde İşletme Stratejileri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1994.
Can, Halil; Organizasyon ve Yönetim, Adım Yayıncılık, Ankara, 1992.
Carey, John, Naomi Freudlich, Julia Flynn ve Neil Gross, "The Biotech Century" (Biyoteknoloji Yüzyılı), Business Week, 10 Mart 1997
Çalık, Güzide ve Tunçer H. ÖZDAMAR; "Biyoteknolojide Dünyadaki Durum", TÜBA - TÜBİTAK - TTGV BİLİM - TEKNOLOJİ - SANAYİ TARTIŞMALARI PLATFORMU, Genetik-Gen Mühendisliği-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu Raporu, Türkiye İçin Moleküler Biyoloji-Gen Teknolojisi-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politika Önerisi, Ankara, Ocak 1996.
Demir, Kubilay; "TUSİAD Rekabet Stratejileri Dizisi", Biyotek, Nisan-Mayıs 2001, Yıl:1, Sayı:2.
Dinçer, Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 5. Baskı, Beta Yayıncılık,
İstanbul, 1998.
Dinçer, Ömer, "Kriz Dönemlerinde Yönetim ve Plansız Değişmenin Sorunları", 3. Ulusal İşletmecilik Kongresi (30 Kasım-3 Aralık 1989/Kapadokya), Gazi Üniversitesi, İİBF, Ertem Matbaacılık,
Ankara, 1989.
Engin, Hasan Hüseyin; "Biyoteknoloji -Yaşam Bilimleri Çağı:I", Biyotek, Nisan-Mayıs 2001, Yıl:1, Sayı:2.
Erarslan, Altan; Biyoteknolojide Kurumsal Altyapı, TÜBA - TÜBİTAK -
TTGV BİLİM - TEKNOLOJİ - SANAYİ TARTIŞMALARI PLATFORMU, Genetik-Gen Mühendisliği-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu Raporu, Türkiye İçin Moleküler Biyoloji-Gen Teknolojisi-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politika Önerisi, Ankara, Ocak 1996.
Eren, Erol; İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Der Yayınları
197,
İstanbul
, 1997, s. 111 130. Ergin, Esin, İşletme Politikaları, Der Yayınları, İstanbul, 1992.
Ertan, Haluk; "Moleküler Biyoteknoloji Devrimi", Bilim ve Ütopya, Haziran 1999, Sayı 60.
Genç, İbrahim, Ahmet Can Ülger ve Tacettin Yağbasanlar; "Yeni ve Yapay Bir Tahıl Cinsi", Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Haziran 1988, Cilt:21,
Sayı:247.
Günaydın, Serdar; "Gelişen Gen Teknolojisi ve Yeniden Tanımlanan Emperyalizm Kavramı", Hürriyet, 19 Mart 2001.
Gürdilek, Raşit; "DNA'nıza Copyright İster misiniz?", Bilim ve Teknik,
TÜBİTAK, Ekim 2001, Sayı:406.
Barış SAFRAN
Gürdilek, Raşit; "İngiltere'de Gen Belgesine Yeşil Işık", Bilim ve Teknik,
TÜBİTAK, Kasım 2000, Sayı:396. Gürüz, Demet, Belma GÜNERİ, Müjde KER, Gaye Özdemir YAYLACI, Işıl
KARPAT; Halkla İlişkiler Yönetimi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları No: 10, İzmir, 1998.
Hotz, Robert Lee ve Thomas H. Maugh II, "Biotech: The Revolution Is Already Underway" (Biyoteknoloji: Devrim Şimdiden İlerliyor) Los Angeles
Times, 27 Nisan 1997.
Jolly, Pierre Benoit ve Vincent Mangematın; "How Long Is Cooperation In
Genomic
s Sustainable", The Social Management Of Genetic Engineering (Edited by Peter Wheale, Rene von Schomberg, Peter Glasner), Ashgate Publishing Ltd., Vermont, 1998.
Kazgan,
Gülten
; Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1997.
Mitrof, Ian, "Crises Management: Cutting through the Confusion", Sloan Management Review, Vol.29, No:2, Winter 1988.
Nıcholl,
Desmon
d S.T.; An Introduction To Genetic Engineering Studies In Biology, Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
O'toole, Thomas; "In The Lab: Bugs to Grow Wheat, Eat Meat"
(Laboratuarda
: Buğday Filizi Böcekleri , Metal Yer), Washington Post, 18 Haziran
1980.
Ozan, Köksal; "Bilgisayar Genetik Kusurları Ortaya Çıkarıyor", Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Haziran 1988, Cilt:21, Sayı:247.
Öğün, Sabahattin; "Biyoteknolojinin Yeni Ürünleri", Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Temmuz 1986, Cilt:19, Sayı:224.
Özcengiz, Gülay; Türkiye 'de Biyoteknolojide Gelişmeler: Bilimsel Alt Yapı,
TÜBA - TÜBİTAK - TTGV BİLİM - TEKNOLOJİ - SANAYİ TARTIŞMALARI PLATFORMU, Genetik-Gen Mühendisliği-
Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu Raporu, Türkiye İçin Moleküler Biyoloji-Gen Teknolojisi-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politika Önerisi, Ankara, Ocak 1996.
Özer, Ercüment; "Bahaneniz Kalmadı", Biyotek, Temmuz/Ağustos 2001, Yıl:1, Sayı 3.
Öztürk, Hüseyin Tan; "Savaş Böcekleri", Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Ekim
2001, Sayı:407.
Porter,
Mıchae
l E.; Rekabet Stratejisi (Çev: Gülen Ulubilgen), Sistem
Yayıncılık: 206, İstanbul, 2000.
Rossıon, Pierre; "Bağışıklığın Şifresi Çözüldü", Bilim ve Teknik, TÜBİTAK, Kasım 1984, Cilt:17, Sayı:204 .
Sancak, Mahmut; "Internet'ten de Hızlı", Sabah Gazetesi, 11.04.2000.
Biyoteknoloji
Alanında Sektörel Kriz Kaynakları
Sukan, Fazilet Vardar; Biyoteknolojide İnsangücü ve Eğitim, TÜBA -
TÜBİTAK - TTGV BİLİM - TEKNOLOJİ - SANAYİ TARTIŞMALARI PLATFORMU, Genetik-Gen Mühendisliği-
Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu Raporu, Türkiye İçin Moleküler Biyoloji-Gen Teknolojisi-Biyoteknoloji Alanına Yönelik Politika Önerisi, Ankara, Ocak 1996.
Şenel, Alaeddin; "Biyoteknoloji: Dinin Sonu mu?", Bilim ve Ütopya, Haziran 1999, Sayı 60.
Tutar, Hasan; Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, Kişisel Gelişim Yönetim Dizisi:14, İstanbul, 2000.
Tüz, Melek Vergiliel; Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım,
İstanbul, 2001.
Ürey, Seçkin; "İnsan Bedeni Borsada Kazandıracak", Milliyet Gazetesi,
10.04.2000.
Yörük, Nevin; "Son Ekonomik Krizin KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Güz 2001.
www.deltur.cec.eu.int/abtarim.rtf'
www.devaholding.com.tr/
www.dwelle.de/turkish/umwelt/184732.html, 02.03.2002
www.eczacibasi.com.tr/scn_topluluk/pg_ort.html"
www.fako.com.tr/"
www.invitation.hu/damascus/bulletin4.htm
www.istanbul.com/english/tablo_eng.asp?name=ILAC#"
www.pınar.com.tr
www.teknikyayincilik.com/haber/cogenworld.htm#h3"

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com