Buradasınız

SOSYOEKONOMİK BİR FENOMEN OLARAK GİRİŞİMCİLİĞİN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

The Main Factors Affecting the Formation of Entrepreneurship as a Socio-economic Phenomenon

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Entrepreneurship is influenced by many factors, appears in a complex process. This complex formation process can be analyzed by three main factors series. These factors, generally, are entrepreneurship personality, socio-cultural/politics and the others. In this study, entrepreneurship personality is conceptualized as internal factor, socio-politics factors and the others are conceptualized as external factors. The arising sphere of entrepreneurship is the cross point of internal and external factors
Abstract (Original Language): 
Girişimcilik, çok sayıda faktörün etkilediği karmaşık bir süreçte ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu karmaşık oluşum süreci üç ana faktörler seti düzleminde analiz edilebilir. Söz konusu faktörler genel olarak, girişimci kişilik, sosyo-kültürel/politik faktörler ve diğer faktörlerdir. Bu çalışmada girişimci kişilik, içsel faktör olarak; sosyo-kültürel/politik ve diğer faktörler ise, dışsal faktörler olarak kavramlaştırılmaktadır. Girişimciliğin ortaya çıkış alanı içsel ve dışsal faktörlerin bileşke noktasıdır.

REFERENCES

References: 

BOZKURT, Veysel. (2002). "Toplum ve İktisat", Sosyolojiye Giriş, (Edit: İhsan Sezal) Martı Yay., Ankara: 245-292.
BRİDGE, Simon, Ken O'NEİL, Stan COROMİE. (1998). Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, Macmillan Press, London.
BUĞRA, Ayşe. (1995). Devlet ve İşadamları, (Çev: Fikret Adaman), İletişim Yay., İstanbul.
CHELL,
Elizabeth
, Jean HAWORTH, Sally BREARLEY. (1991). The
Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories, Routledge, Pub., London.
EROL, Metin. (1997). "Bir Üretim Faktörü Olarak Girişimcinin, Ekonomik Gelişme Üzerindeki Etkilerinin Sosyal-Kültürel Boyutu", Cumhuriyet Üniv. Fen-Edb. Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, S: 19: 123-148.
ERTÜBEY, N. Özgen. (1992). "Ege Bölgesi 'Girişimci' Profili Ön Çalışması (Modernleşmeci Ölçütlerle 'Girişimci' Kavramı)", Sosyoloji Dergisi,
Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay., S: 3: 217-245.
ESEN, Adem, Kemalettin ÇONKAR. (1999). Orta Anadolu (Konya, Kayseri, Sivas ve Tokat) Girişimcilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, İşletmecilik Anlayışları ve Beklentileri Araştırması, Konya Ticaret Odası Yay., Konya.
ESMER, Yılmaz. (1999). Devrim, Evrim, Statüko: Türkiye'de Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değerler, TESEV Yay., Acar Matbaacılık, İstanbul.
GILDER, George. (1992). Recapturing The Spirit of Enterprise, ICS Press, San Francisco.
KARAKAYALI, Hüseyin, Halit YANIKKAYA. (2002). "Kurumsal Faktörlerin
Ekonomik Büyümeye Etkileri", I. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniv. İİBF Yay., İzmit:
385-401.
KURATKO, Donald F, Richard M. HODGETTS. (1998). Entrepreneurship: A Contemporary Approach, Fourth Edition, The Dryden Press, Philadelphia.
MASON, Colin. (1991). "Spatial Variations In Enterprise: The Geography of
Ne
w Firm Formation", Deciphering The Enterprise Culture: Entrepreneurship, Petty capitalism and The Restructuring of Britain (Edit: Roger Burrows), Roudledge Press, London: 74-106.
MENDONCA, Manuel, Rabindra N. KANUNGO. (1998). "Ethical
Entrepreneurship: Challenges and Rewards", Entrepreneurship and
78
Sosyo-Ekonomik Bir Fenomen Olarak Girişimciliğin Oluşumunu Etkileyen Başlıca Faktörler
Innovation: Models for Development, (Edit: Rabindra N. Kanungo), Sage Pub., New Delhi: 200-212.
MÜFTÜOĞLU, M. Tamer. (2002). Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBİLER, Turhan Kitabevi Yay., Ankara.
ÖZCAN, G. Berna.
(1995)
. Small Firms and Local Economic Development: Entrepreneurship in Southern Europe and Turkey, Avebury, Pub., Aldershot.
PRENS SABAHATTİN. (1965). Türkiye Nasıl Kurtarılabilir, (Çev: Muzaffer Sencer), Elif Yay., İstanbul.
ŞAYLAN, Gencay. (1974). Türkiye'de Kapitalizm Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji, TODAİE Yay., Ankara.
TÜGİAD. (1993). Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi ve Değişen Girişimcilik Nitelikleri, TÜGİAD Yay., İstanbul.
TÜSİAD. (1987). Türkiye'de Girişimcilik İle İlgili Sorunlar ve Çözümler,
TÜSİAD Yay., İstanbul.
TÜSİAD. (2002). Türkiye'de Girişimcilik, TÜSİAD Yay., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com