Buradasınız

FİZİKSEL İSTİSMAR AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study to examine the perceptions of problem solving skills of university students according to physical abuse. 399 students attending various faculty of Mersin University had been administred Problem Solving Inventory (PSI) and Personal Data Questionaire. Analysis of variance (F Test) were used for statistical analysis of data. The findings shown that, problem solving skills perceptions of students experienced physical abuse during childhood were inadeguate. Recommendations were made on the bases of the results to school counselors.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, fiziksel istismar açısından üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri algılarını incelemektir. Araştırmada Mersin Üniversitesinin çeşitli bölümlerine devam eden 399 öğrenciye Problem Çözme Envanteri (PÇE) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilere Tek Yönlü Varyans Analizi (F Testi) uygulanmıştır. Bulgular, çocukluğunda fiziksel istismara uğramış öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algılarının yetersiz olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlara dayanılarak okul psikolojik danışmanlarına çeşitli öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Aksoy, E. ve ark. (2002). Çocuk İstismarı ve İhmali: Adli Tıp Ders Notları http: //www .ttb.org .tr/adli/7 .html
Bilir ve Ark. (1999). "4-12 Yaşları Arasındaki 16.100 Çocukta Örselenme Durumlarıyla İlgili Bir Araştırma". E.Konanç, İ.Gürkaynak, A.Egemen (Eds), Çocuk İstismarı ve İhmali. (s.9-18), Ankara: Pelin
Ofset
Çam, S. (1995). "Öğretmen Adaylarının Ego Durumları İle Problem Çözme Beceri Algısı İlişkisinin İncelenmesi". Psiolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 6(2), 37-42.
Fergusson, D.M. ve Lynskey, M.T.
(1997)
. "Physical Punishment/Maltreatment During Childhood and Adjustment in Young Adulthood". Child and Abuse and Neglect, 27, 617-630
Graziono, A.M. ve Mils, J.R. (1992). "Treatment For Abused Children : When is a Partial Solution Acceptable", Child Abuse and Neglect, 16 (2), pp.217-228.
Heppener, P.P. ve Petersen, C.H. (1982). "The Development and implications of a Personal Problem Solving Inventory". Journal of Counseling Psychology, 29, 66-75
39
Bülent GÜNDÜZ-Zafer GÖKÇAKAN
Kaplan,
S.J
. (1996). "Physical Abuse and Neglect". Melvin, L. (Edit.). Child and Adolescent Psychiatry. (pp.1033-1040), Baltimore-Maryland, Williams and Wilkins Publisher.
Kars,
Ö
. (1994). "Çocuk İstismarı ve İhmalinin Nedenleri ve Okul Başarısına Etkisi", Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Kolk, B.A., Perry, J.C. ve Herman, J.L. (1991). "Childhood Origins of Self-Destructive Behavior". American Journal of Psychiatry, 148, 1665¬1671
Savi, F. (1999). "Ergenlerde Duygusal İstismar ile Benlik Algısı ve Genel Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayıl, M. (1998). "Televizyon ve Çocuk İstismarı". Türk Psikoloji Bülteni, 4(9),
s.77-78
Silverman, A.B., Reinherz, H.Z. ve Giaconia, R.M. (1996). "The Long-Term Sequelae of Child and Adolescent Abuse: A Longitudinal Communitiy Study". Child Abuse and Neglect, 20, 709-723.
Şahin,
N.
, Şahin, N.H. ve Heppner, P.P. (1993). "Psychometric Properties of The Problem Solving Inventory in a Group of Turkish University Students". Cognitive Therapy and Reseadch, 17(4), 379-397
Taşdelen, N (1995). "Annelerden Algılanan Duygusal İstismarın Ergenlerin Öz Kavramı, Duygusal ve Davranışsal Sorunları ve Okul Başarısı Üzerindeki Etkisini", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Taylan, S. (1990. "Heppner'in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları". Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yörükoğlu, A. (2002). Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayınevi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com