Buradasınız

ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEDE PAYLAŞILMIŞ VİZYON VE PARADİGMATİK UYUMUN ÖNEMİ

Shared Vision in Organizational Learning and the Importance of Paradigmatic Accordance

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Organizational learning is formed by transferring the information, learned at personal level, to the level of organization. This level of learning acquires the participation of all oh the members of organization in learning process and the distribution of information among these members. The sharing of vision is important in displaying the same behavior of the members of organizations and in fallowing the same aims as well as in providing the information transfer among themselves. Yet obtaining a collective vision necessitates the pragmatical collaboration among the employees at a great extent. The purpose of this paper is to put forward the important of both the shared vision and pragmatical collaboration in organizational learning.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel öğrenme, bireysel düzeyde öğrenilenlerin örgüt ortamına aktarılması ile meydana gelmektedir. Bu düzey öğrenme, örgütün tüm üyelerinin öğrenme sürecine katılımı ve bilginin bu üyeler arasında dağılımını öngörmektedir. Örgüt üyelerinin benzer tutum sergilemelerinde, benzer amaçları gütmelerinde ve aralarındaki bilgi akışını sağlamalarında vizyon paylaşımın önemi büyüktür. Ortak bir vizyona sahip olabilmek ise, büyük oranda çalışanlar arası paradigmatik uyumu gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, örgütsel öğrenmede vizyon paylaşımı ve paradigmatik uyumun önemini ortaya koymaktır.
157
166

REFERENCES

References: 

Baker
W.E
. ve J.M. SINKULA, The Synergistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance, Journal of Academy of Marketing Science, 27/4, 1999.
Bart Christopher K. vd. A Model of the Impact of Mission Statement on Firm Performance, Management Decision, 39/1, 2001.
Binbaşıoğlu Cavit, Öğrenme Psikolojisi, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1991.
Budak Gülay, Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme, DEÜI.l.B.F. Dergisi, C:15, S:1, 2000.
Burnes
Bernard
, Cary COOPER, Penny WEST, Organizational learning: the new management paradigm?, Management Decision, 40/5, 2003.
Calantone Roger J., S.Tamer ÇAVUSGİL, Yashan ZHAD, Learning Orientation, Firm Innovation Capacity, and Firm Performance, Industrial Marketing Management, Vol:31, 2002.
Çam Salim, Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, Papatya Yayıncılık,
İstanbul, 2002.
Chan Christopher C. vd., Examining the linkages between team learning behaviors and team performance, The Learning Organization, 10/4, 2003.
Covey Stephan R.,
Etkili
İnsanın Yedi Alışkanlığı, Çev:Gönül Suveren-Osman Deniztekin, Varlık Yayınları, İstanbul, 1989.
Cüceloğlu Doğan, İyi Düşün Doğru Karar Ver, Sistem Yayıncılık, 16.Baskı,
İstanbul, 1997.
Dökmen Üstün, İletişim Çalışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, Ankara, 1994.
Duncen Robert and Andrew WIES; Organizational Learning: Implications For Organizational Design, Research in Organizational Behavior, Vol:1, 1979.
Düren Zeynep, 2000'li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2000.
Eren Erol, Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış, Beta Bas.Yay. Dğt. A.Ş.,
İstanbul, 2001.
Eren Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Bas.Yay.Dağ. A.Ş., İstanbul, 1998.
Garavan Thomas, The Learning Organization, A Review and Evaluation, The Learning Organization, 4/1, 1997.
Garvin David A.; Building a Learning Organization, Harvard Business Review,
Jully-August, 1993.
Hadginson Myra, A Shared Strategic Vision: Dream or Reality?, The Learning Organization, 9/2, 2002.
Hasebrook Joachim, Lernen für die Lernende Organization, Educational Financial Portal der Bankakademie e.V. Frankfurt, 2002.
165
Hasan
İBİCİOĞLU-Umut AVCI
Huber George P.; Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures, Organizations Science, February, 1991.
İbicioğlu Hasan, Örgütsel Bağlılıkta Paradigmatik Uyumun Yeri, DEÜ, İ.İ.B.F. Dergisi, C:15, N:1, 2000.
Levitt Barbara ve James MARCH; Organizational Learning, Annual Review of Sociology, Vol:14, No:4, 1988.
Lindley
Eri
c ve Frederic P. WHEELER, Using Learning Square, The Learning Organization, 8/3, 2001.
Mitzberg H., The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, January-February, 1994.
Mitzberg M. vd., Strategic Process, Prentice Hall. Hamel Hempstead, 1995.
Öncül Mehmet S., Örgütsel Öğrenme, MPM Verimlilik Dergisi, 1999/2.
Özkalp Enver ve Çiğdem KIRAL, Örgütsel Davranış, Etam A.Ş., Eskişehir, 1997.
Senge Peter, Beşinci Disiplin, Çev:Ayşegül İldeniz-Ahmet Doğukan, Yapı Kredi Kültür Yayınları, İstanbul, 1993.
Senge
Peter
, Öğrenen Altyapılar, Executive Excellence, Yıl: 1, Sayı:4, 1997.
Seymen Oya A., Tamer BOLAT, Örgütsel Öğrenme, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2002.
Sibson
E.B.
, İşletmelerde İşgücü Verimliliğinin Arttırılması, Çev: Sinan Aran-İnci
Artan, İstanbul, 1991.
Şimşek M. Şerif vd., Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Nobel Yayıncılık, Ankara, 1998.
Stone Non, The Value of Vision, Harvard Business Review, 70/5, September-
October, 1996.
Taşkın Erdoğan, İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme, Der Yayınları,
İstanbul, 1993.
Witt William D., The Learning Organization: Some Reflections on Organizational Renewal, Leadership & Organization Development Journal, 16/8, 1995.
Yazıcı Selim, Öğrenen Organizasyonlar, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com