Buradasınız

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET HADLERİNİN GELİR ETKİSİ

Income Effects of Foreign Trade Rates in Turkey in Process of the European Union

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In process of Custom Union, which is a significant level of Turkey's partnership relation toward full membership of EU, measuring the income effect that derived from changes in foreign trade rates of Turkey, matters because of it is a indicator of foreign trade revenues. In 1996- 2004 period, calculations, which were done by using "Nicholson Method", indicated foreign trade rates had - 15.592,6 billion dollars negative income effect.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin önemli bir aşaması olan Gümrük Birliği sürecinde, Türkiye'de dış ticaret hadlerindeki değişmelerin gelir etkisinin ölçülmesi, dış ticaretten kazançların göstergesidir ve bu nedenle de önem taşımaktadır. 1996-2004 döneminde, Nicholson yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, dış ticaret hadlerinin - 15 592,6 milyon dolar olumsuz gelir etkisine sahip olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

AKAT, A.Savaş. (1983), "Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerine Gözlemler", Alternatif Büyüme Stratejisi, İstanbul: İletişim Yayınları.
ARISOY, Ebru (1997), "Dış Ticaret Hadlerinin Gelir Etkisi", Dış Ticaret Dergisi, Ankara: DTM yayını.
167
Aynur YILDIRIM
BALIKÇIOĞLU, F.(1988), "Türkiye'deki Dış Ticaret Hadlerindeki Değişmeler ve Gelir Etkisi, 1970-1985", Ankara: İGEME Yayını.
BOYSAL, H. (1982), "Milli Gelirin Sabit Fiyatlarla Hazırlanmasında Dış Alem Kalemlerine İlişkin Sorunlar", ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı:9(1)
ÇAKMAK, Erol. (1989), "Dış Ticaret hadleri", Erzurum:Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
DÜLGER, Fikret. (1994), "Dış Ticaretin Gelir Etkisi: Türkiye İçin Bir Deneme (1970-1990)", ODTÜ Gelişme Degisi, Cilt 21, Sayı:4.
DORNBUSCH, R.
(1988)
, Balance of Payments Issuesin the open Economy: Tools for Policymakers in Developing Countries, ED. R. Dornbusch-F. Helmers, New York: Oxford University Press.
GÖKALP, M. Faysal. (2000), "Liberalizasyon Sürecinde Türkiye'de Dış Ticaret Hadleri Trendi ve Dış Ticaret Hadlerindeki Değişmelerin Gelir Etkisi", D.E. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı 1.
GÖKALP, M. Faysal ve YILDIRIM, Aynur. (2004), "Türkiye-AB Gümrük
Birliği Sürecinin Ekonomik Etkileri", Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
NICHOLSON, J. (1960), "The Effect of International Trade on the Measurement of Real National Income", The Economic Journal, Vol. 70.
SACHS, J.D. (1985), ""External Debt and Macroeconomic Performance in Latin America and East Asia", Brooking Papers on Economic Activity, Vol.2.
SERIN,
Necdet
. (1975), "Dış Ticaret ve Dış Ticaret Politikası: 1923-1973",
Ankara: AÜ SBF Yayını, NO:388.
SOĞUK, Handan. "Gümrük Birliği'nin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri", İKV Yayını, (www.ikv.org.tr/arastirmalar/degerlendirmeler/gümrük-birligi.htm).
STUVEL, G. (1959), " Asset Revaluation and Terms of Trade Effects in the Framework of the National Accounts", The Economic Journal, Vol.
69.
D.İ.E. Dış Ticaret İstatistikleri, (www. dtm .gov .tr/ab/rakamlar/ditcaret. htm). D.T.M. Dış Ticaret İstatistikleri, (www.die .gov.tr/konularr/disTicaret01 .htm).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com