Buradasınız

ÖRGÜTİÇİ ÇATIŞMALARIN TÜRLERİ: OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN AYRINTILI BİR İNCELEME

Classify the Types of Intra-Organizational Conflicts: Experienced in the Hotels and to Evaluate Them in Details

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to classify the types of intra-organizational conflicts experienced in the hotels and to evaluate them in details. In this study, we initially try to redefine the concept of conflict and secondly, to focus on the inevitableness of intra-organizational conflicts in the hotels. And followingly, we analyze the types of intra-organizational conflicts type by type respectively. Intra-organizational conflicts concerning the participants are: intra-personal conflict, interpersonal conflict, person-group conflict, person-organization conflict, intra-group conflict, intergroup conflict and group- organizational conflict; conflict concerning its location in the organization are: vertical and horizontal conflict, line conflict; and the conflicts concerning the form of the conflicts are: formal and informal conflict. Most of these types of conflicts, especially interpersonal and intergroup conflicts are experienced simultaneously or in varying times in the hotels. All of these types'of conflicts are experienced among the persons but there doesn't exist another person in a intra-personal conflict.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde yaşanan örgütiçi çatışmaların türlerini sınıflandırarak ayrıntılı bir şekilde değerlendirmektir. Çalışmada, öncelikle çatışma kavramı tanımlanmış ve ardından otel işletmelerinde örgütiçi çatışmaların kaçınılmazlığı konusuna yer verilmiştir. Daha sonra örgütiçi çatışmalar türlerine göre ayrı ayrı incelenmiştir. Örgütiçi çatışmalar taraflarına göre; bireyin kendi iç çatışması, bireylerarası çatışma, birey-grup çatışması, birey-örgüt çatışması, grupiçi çatışma, gruplararası çatışma, grup-örgüt çatışması olarak örgüt içindeki yerine göre; yatay ve dikey çatışma, komuta kurmay çatışması olarak ve çatışmanın şekline göre biçimsel ve biçimsel olmayan çatışma olmak üzere çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Otel işletmelerinde bu çatışma türlerinin pek çoğu özellikle bireylerarası ve gruplararası çatışma değişik zamanlarda yada aynı anda yaşanmaktadır. Bu çatışma türlerinin tamamı birden fazla birey arasında yaşanmaktadır. Ancak bireyin kendi iç çatışmasında ikinci bir birey yoktur.

REFERENCES

References: 

Akat, İlter, Gönül Budak ve Gülay Budak. (1999). İşletme Yönetimi .Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi. 3. Baskı: İzmir.
Appelbaum, H. Steven, Chahrazad Abdallah ve David Elbaz. (1998). "The Management of Multicultural Group Confict". Team Performance Management. 4 (5).
Artan, E. İnci. (2002). Örgütte Kişisel Gelişim. (Editör: A. Esra. Aslan). "Çatışma Yönetimi" Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
Aydın, Mustafa. (1984). Örgütlerde Çatışma. Bas-Yay Matbaası: Ankara.
Başaran, E. İbrahim (1982), Örgütsel Davranış, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Atatürk'ün 100. Doğum Yılına Armağan.
Yayın No: 108.
Başaran, E. İbrahim. (1998). Yönetimde İnsan İlişkileri. Gül Yayınevi İkinci Kez Yeniden Basım: Ankara.
Baysal, A. Can ve Erdal Tekarslan. (1996). İşletmeler İçin Davranış Bilimleri. Avcıol Yayıncılık 2. Bası: İstanbul.
Bumin, Birol. (1990). İşletmelerde Organizasyon Geliştirme ve Çatışmanın Yönetimi. Bizim Büro Basımevi: Ankara.
Cüceloğlu, Doğan. (2000). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi. Onuncu Basım: İstanbul.
Dökmen, Üstün. (2002). İletişim çatışmaları ve Empati. Sistem Yayıncılık. 20. Baskı: İstanbul.
Erdoğan, İlhan. (1990). İşletme Yönetiminde Kişiliğe Bağlı Çatışma, Stres ve Çözüm Yolları. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 1989 Yılı
Cafer TOPALOĞLU-Yasin BOYLU
Seminerleri-2, Eğitim Kitapları Dizisi-22,Bizim Büro Basımevi: Ankara.
Erdoğan, İlhan. (1999). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı Yayın No: 5: İstanbul.
Eren, Erol. (1993). Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi, Yenilenmiş 4. Baskı: İstanbul.
Eren, Erol. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi, Genişletilmiş 6. Baskı: İstanbul.
Eren, Erol. (2003). Yönetim ve Organizasyon. Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi, 6. Bası: İstanbul.
Eroğlu, Feyzullah. (2000). Davranış Bilimleri. Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi, 5. Baskı: İstanbul.
Ertekin, Yücel. (1982). Örgütsel Çatışma. Yönetim Psikolojisi. (Editör: T. Ergun). Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 201: Ankara.
Ertürk, Mümin. (1994). "Organizasyonlarda Çatışma Nedenleri, Çatışmanın Yönetimi ve Erciyes Üniversitesinde Bir Anket Uygulaması". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11.
http: //www.insankaynakları. com/bireyler/trends/makale/sirketler_catisma. asp.
Keçecioğlu, Tamer. (1999). "Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi". Mercek Dergisi. 14.
Kılınç, Tanıl. (1985). "Örgütlerde Çatışma: Mahiyeti ve Nedenleri". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 1 (14).
Kılınç, Tanıl. (1990). "Gruplararası Çatışmaların Çözümünde Laboratuar Yaklaşımı". İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. Cilt No: 19 Sayı No: 1-2.
Koçel, Tamer. (1993). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım Dağıtım ve Yayınevi, 4. Baskı: İstanbul.
Korkmaz, Sezer. (1994). "Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Verimlilik". Verimlilik Dergisi. (1). s. 77-94.
Özkalp Enver ve Çiğdem Kırel. (2001). Örgütsel Davranış. Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları Yayın No: 149: Eskişehir.
Peker, Ömer ve Nihat Aytürk. (2002). Yönetim Becerileri. Yargı Yayınevi, 2. Baskı: Ankara.
Pondy, R. Louis. (1990). Organizational Behaviour And Management. "Organizational Conflict Concepts And Models". (Derleyen: Henry L. Tosi). PWS KENT Publishing Company: Boston.
Örgütiçi Çatışmaların Türleri: Otel İşletmeleri Açısından Ayrıntılı Bir İnceleme
Rahim, M. Afzalur.
(1985)
. "A Strategy For Managing Conflict In Complex Organizations". Journal of Human Relations. 3 (38).
Rahim, M.
Afzalur
. (1992). Managing Conflict In Organizations. Connecticut Praeger Publishers: New York
Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Melek Tüz. (2001). Örgütsel Psikoloji. Ezgi Kitabevi Yayınları Gözden Geçirilmiş 3. Baskı: Bursa.
Sorrels,
J
. Paul ve Bettye Myers. (1983). "Comparison of Group and Family Dynamics". Human Relations Journal. (5).
Şimşek, Şerif, Tahir Akgemci ve Adnan Çelik. (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış. Nobel Yayın Dağıtım Geliştirilmiş 2. Baskı: Ankara.
Şimşek, Şerif. (2002). Yönetim ve Organizasyon. Günay Ofset, Yenilenmiş 7. Baskı: Konya.
Thomas, W. Kenneth. (1990). Organizational Behaviour And Management. "Conflict And Conflict Management". (Derleyen: Henry L. Tosi). PWS KENT Publishing Company: Boston.
Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir ve Burhan Aykaç. (1999). Yönetim Bilimi. Yargı Yayınevi, Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı: Ankara.
Türkel, Asuman U. (2000). Grup Dinamiği ve Çatışma Yönetimi. Türkmen Kitabevi: İstanbul.
Usal, Alparslan ve Zeynep Kuşluvan. (2000). Davranış Bilimleri. Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi Yeniden Gözden Geçirilmiş 3. Baskı: İzmir.
Ülgen, Hayri. (1993). İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları No: 258 İşletme İktisadı Enstitüsü Yayın No: 151: İstanbul.
Yozgat, Osman. (1989). İşletme Yönetimi. Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Yardım Vakfı Yayınları No: 435-668, Yedinci Baskı: İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com