Buradasınız

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA TÜKENMİŞLİK

The Exhaustion Levels of Teacher Candidate

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, the exhaustion levels of students from Faculty of Education and Faculty of Technical Education in Mugla University was studied. Sampling consisted of 268 students from the grade 4. A according to genders, in the personal achievement context and desensitization, the result is high in male students, and in emotional exhaustion it is high in female students. In the base of departments it was found out that Electronics and Compute Teaching Department students' exhaustion levels were high, but Preschool Teaching Department students' exhaustion were low. In the base of age, a significant difference was found in terms of the high exhaustion levels among 23 years old and older student group. Besides, significant difference was determined in terms of social-economic level.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma da Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi öğrencilerinin tükenmişlikleri tutumlarına etki eden çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Örneklem bu fakültelerin 4. sınıflarında öğrenim gören 268 kişiden oluşmaktadır. Cinsiyetlere göre, kişisel başarı ve duyarsızlaşma boyutunda erkeklerin tükenmişlik düzeyleri yüksek, duygusal tükenme de kızların tükenmişlikleri yüksek çıkmıştır. Bölümlere göre Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinin tükenmişlik düzeyleri yüksek, Okul öncesi Öğretmenliğinin düşük çıkmıştır. Yaşa göre de 23 ve üzerindeki öğrencilerin tükenmişlikleri yüksek çıkmıştır. Sosyo¬ekonomik düzey yönünden önemli bir fark bulunmamıştır.
66
75

REFERENCES

References: 

Baltaş, A.ve Baltaş, Z.,(2002) Stres ve Başa çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Freudenberger ve Richelson(1994) Tükenmeye rağmen nasıl yaşanabilir?
Gann, K.E.,(1981) Nina Stress-Reducing Techniques for Teachers. Learning.9(8),s.90-91
Huck, R.R.,(1988) Professional Burnout among Public Personal Management 17(2). 5.167-189.
Izgar, H.,(2001) Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Maslach, C., Goldberg, J.,(1998) Prevention of Burnout: New Perspectives, Applied and Preventive Psychology, 7, Cambride University Pres, s.63-64.
Maslach, C., Leiter M. P.,(1997) The Truth About Burnout, San Francisco: Jose-Bass Publishers (11-12), (13), (15), (17,18).
Nihal ÖREN-Hayriye TÜRKOĞLU
Maslach.C.,ve
Jackson
, S.E.,(1984) Burnout in organizational settings in.Applied Social Pscychology Annual.5.s.133-153.
Maslach, C.,
Schaufeli
, W. B., Leiter M.P.,(2001) Job Burnout, Annual Review of Psychology 2001. (397), (410).
Minibaş, J.,(1992) Özel ve Devlet ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatmini düzeyi ve bu düzeyin engellenme karşısında gösterilen tepki tipi ve saldırganlık yönü ile ilişkisi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Potter, B.,(2005) Overcoming Job Burnout, How to Renew Enthusiasm For Work, Oakland, Ronin Publishing, Inc. (13-22).
Schwab, R. L., Jackson, S.,E. & Schuler R.,S.,(1986) Educator Burnout: Sources and Consequences, Educational Research Quarterly, Vol. 10, N.3. (14-17).
Schwab.Rh., ve Iwanicki.E.F.,(1982) Who are our burned out teachers?, Educational Researhes Quartely, 7(2), s.5-17.
Şahin,Hisli, N.(Editör) Stresle Başa Çıkma. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. s.64-67
Tümkaya (1996) Öğretmenlerdeki Tükenmişlik, Görülen Psikolojik Belirtiler ve Başaçıkma Davranışları . Doktora Tezi, Ankara.
Zann, J.,(1980) Burnout in adult'lifelong learning.The Adult Years. 4(4) s.4-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com