Buradasınız

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ

Patents as being one form of Intellectual Property Rights: Historical Overview of Worldwide and Turkish Evidence

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The importance of patents as being one form of intellectual property rights increased due to increased importance of economic activities based on knowledge economy and globalization of economic activities and international trade. Increased importance of patents, on the other hand, made necessary to have standardized international regulations via conventions and agreements. For this purpose, many conventions and agreements were signed since Paris Convention dated back to 1883. Turkey adhered to most of the agreements and conventions related to patents, and began to establish her legal infrastructure in accordance with world wide standards especially beginning from 1995.
Abstract (Original Language): 
Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından biri olan patentin önemi, günümüzde bilgiye dayalı faaliyetlerin artması, ekonomik faaliyetlerin ve uluslararası ticaretin gelişmesi ile birlikte daha da artmıştır. Patentin artan bu önemi, patent haklarının dünya genelinde uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar aracılığı ile standartlaştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bu amaçla tarihi 1883 yılına uzanan Paris Sözleşmesi'nden günümüze çok sayıda uluslar arası antlaşma ve sözleşmeler imzalanmıştır. Türkiye de patent alanındaki bu anlaşmaların çoğuna üyedir ve patent hakları ile ilgili hukuki alt yapısını özellikle 1995 tarihinden itibaren dünya standartları düzeyine getirmeye başlamıştır.

REFERENCES

References: 

Dijk, T.
(1994)
, "The Economic Theory of Patents: A Survey", Merit Research Memorandum, 2/94-017.
JPO (2007) http://www.jpo.go.jp/seido_e/
OECD (1994) "The Measurement of Scientific and Technological Activities Using Patent Data as Science and Technology Indicators: Patent Manual", Paris:OECD.
Soyak, A. (2000), "Fikri ve
Sına
î Mülkiyet Haklarının Tanımı ve Tarihsel Gelişimi", http://mimoza.marmara.edu.tr/~asoyak/fikri-smai- mulkiyet(alkan).pdf, 12, Mart 2005.
TPE (1995), "Patent
Mevzuatı: 4128 Sayılı Kanun, 551 Sayılı KHK, Yönetmelik", Yayin No.: TPE/2, Ankara: MKE Vakfı Matbaası.
TPE (1998), "Yıllık Rapor: 1994-1997", Ankara:
TPE (2004), "Sınai Mülkiyet İle İlgili Uluslararası Anlaşmalar ve Türkiye 'nin Bu Anlaşmalarla İlgili Durumu ", Ankara: TPE.
TPE (2007),
http://www.turkpatent.gov.tr/dosyalar/mevzuat/genel/uluslararasi_ant.p
df
WIPO
(2007a)
, http://www.wipo.int/patentscope/en/patents_faq.html#inventions 10,
Nisan 2007.
145
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakkı Olarak Patentler: Dünya ve Türkiye Açısından Tarihsel Bir
Bakış
WIPO
(2007b)
, http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/reg des.pdf, 11 Nisan 2007
WIPO (2007c),
http://www.wipo.int/treaties/en/SearchForm.jsp7search what=C, 10 Nisan 2007.
WTO (2007), http://www.wto.org/english/thewto e/whatis e/tif e/org6 e.htm, 10 Nisan 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com