Buradasınız

GÖÇ KURAMLARI, GÖÇ VE GÖÇMEN İLİŞKİSİ

Migration Theories, Relationship of Migration and Emigrant

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Migration fact appears with characteristics of 21st century such as crystallization. It does crystallization because all the social process makes migration unique and original. Therefore social sciences have to fid out 'new' characteristics and have to develop models and theories in the way of understanding migration. Studies which are investigating migration fact that is multidimensional and complicated, have to analyze individualistic and structural reasons of migration and reasons' affects on shaping of migration. That kind of effort necessarily brings the reviewing of migration theories and models.
Abstract (Original Language): 
Çağımızın karakteristik özellikleri göç ve göç biçimlerine yansımakta ve 21. yüzyıl göç olgusu, hem benzer niteliklerle hem de kristalize olmuş biçimde karşımıza çıkmaktadır. Kristalize olmaktadır çünkü yaşanan gelişmeler, her bir göçü biricik ve kendine özgü kılmaktadır. Dolayısıyla göç olgusunu ele alan ve açıklamaya çalışan sosyal bilimler, 'yeni' göç olgusunun 'yeni' özelliklerini iyi anlamalı ve model ve kuramlarını bu çerçevede geliştirmelidir. Çok katmanlı ve karmaşık bir yapı kazanan göç olgusunu ele alan çalışmalar göç ve göçmen ayrımını yapmalı, göçün bireysel ve yapısal nedenlerini ve bu nedenlerin göçün biçimlenişindeki etkilerini analiz edebilmelidir. Bu tür bir çalışma ise göç kuram ve modellerinin gözden geçirilmesini beraberinde getirir.

REFERENCES

References: 

Abadan-Unat, N. (2002), Bitmeyen Göç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul.
Castles, S. ve Miller, M. J. (1998), The Age of Migration, Mcmillan, London.
Corbett, J. (2005), "Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration, 1885"
http://www.csiss.org/classics/content/90
Crisp, J. (2006), "Policy Challenges of the New Diasporas: Migrant Networks
and Their Impact on Asylum Flows and Regimes" www.jstor.org
Ekholm, K. ve Friedman, J. (2003), "Eski Dünya Sistemlerinde "Sermaye"
Emperyalizmi ve Sömürü", Dünya Sistemi, Der. Frank, G. Gills, B.
İmge, Ankara.
Faist, T. (2003), Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Bağlam,
İstanbul.
Gills, B. K. ve Frank, A. G. (2003), "Dünya Sisteminde Çevrimler, Krizler ve
Hegemonik Değişiklikler: MÖ 1700-MS 1700", Dünya Sistemi, Der.
Frank, G. Gills, B. İmge, Ankara.
Jackson, J. A. (1986), Migration, Logman, New York.
Jansen, C. J. (1970), "Migration: A Social Problem", Readings in the Sociology
of Migration, Pergamon Press, New York.
McNeill, W. H. (2003), "William McNeill'in Önsözü", Dünya Sistemi, (der.)
Frank, G. Gills, B. İmge, Ankara.
90
Savaş ÇAĞLAYAN
Oktik, N. (1997), "Köyün Çekiciliği Kentin İticiliği", Toplum ve Göç II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Sosyoloji Derneği, Ankara.
Petersen, W. (1958), "A General Typology of Migration", Amerikan Sociological Review, Vol: 23.
Sayın, Ö. (2001), "Gezegenimizin Küreselleşmesi", Sosyoloji Dergisi, Sayı:8-9, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.
Stouffer, A. S.
(1940)
, "Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance", American Sociological Review, Volume 5, Number 6.
Tatlıdil, E. (1993), "Türkiye'de Kentleşme ve İşgücünün Değişen Nitelikleri", Sosyoloji Dergisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir.
Todaro, M. P.
(1980)
, Internal Migration in Developing Countries, International Labour Office, Geneva.
Toksöz, G. (2006), Uluslar Arası Emek Göçü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Wallerstein, I. (2000), "Kapitalist Dünya Ekonomisinde Hane Yapıları ve Emek Gücü Oluşumu", Irk Ulus Sınıf, Metis, İstanbul.
Wallerstein, I. (2003), "Dünya-Sistemleri Kavramına Karşı Dünya-Sistemi Kavramı: Bir Eleştiri", Dünya Sistemi, Der. Frank, G. Gills, B. İmge, Ankara.
Yalçın, C. (2004), Göç Sosyolojisi, Anı, Ankara.
Zolberg, A. R.
(1983)
, "International Migrations in Political Perspective", Global Trends in Migration: Theory and Research on International Population Movements, Der. Krtiz, M. M. Keely, C. B. Tomasi, S. M. Center for Migration Studies, N.Y.
Zolberg, A. R. (1989), "The Next Waves: Migration Theory for A Changing World", International Migration Review, Vol. 23.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com