Buradasınız

İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ SÜRECİNDE BOZÖYÜK (YATAĞAN-MUĞLA) NAHİYESİNİN SOSYOEKONOMİK YAPISI

The Socio-Economic Structure of the District of Bozöyük, Yatağan, Muğla in the Period of Transition Process from Empire to Republic

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Today the administrative organization of the province of Muğla Bozöyük district consists of Yatağan, Kavaklıdere and Milas. Seven Historical Court registrative books (Muğla Şer'iye Sicili Defterleri) of Muğla have been researched and the social and economic life of this large region in the war enviroment have been examined. The population and family law as well as military matters of the region have been thoroughly studied.
Abstract (Original Language): 
Muğla Bozöyük Nahiyesi, idari teşkilat olarak bu gün Yatağan, Kavaklıdere ve Milas İlçelerinin bir kısmını oluşturmaktadır. Yedi adet Muğla Şer'iye Sicili Defteri taranarak yapılan bu çalışmada, savaş ortamı içersinde bu geniş bölgenin sosyal ve ekonomik hayatı incelenmektedir. Bölgenin nüfusu ve aile hukuku detaylı bir şekilde incelenmektedir. Aynı zamanda askeri konulara da yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

H. 1296 Aydın Vilayeti Salnamesi, H. 1302 Aydın Vilayet Salnamesi H. 1303 Aydın vilayet Salnamesi H. 1307 Aydın Vilayet Salnamesi H.1312 Aydın Vilayeti Salnamesi H. 1314 Aydın Vilayeti Salnamesi H.1326 Aydın Vilayeti Salnamesi
ALTINSU Abdulkadir, Osmanlı Şeyhülislamları, Ankara, 1972
İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Bozöyük (Yatağan-Muğla) Nahiyesinin Sosyo¬Ekonomik Yapısı
AYDIN Mehmet Akif, "Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihi Tekamülü", Sosyo-kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara, 1992, C.II
AKGÜNDÜZ Ahmet, Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı,
Diyarbakır, 1986
BENEDİCT Peter, "Hukuk Reformu Açısından Başlık Parası ve Mehr", Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine İncelemeler, (Editörler: Adnan Güriz,
Peter Benedict), Ankara, 1974
CİN Halil, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, 1974 Düstur, C.I, Birinci Kısım, Matbaa-ı Amire, 1289 KARAMAN Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul, 1991, C.I Muğla Tahrir Defteri, Defter No: 61
SAVAŞ Saim, "Fetva ve Şer'iye Sicillerine Göre Ailenin Teşekkülü ve Dağılması", Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara,
C. II
Son Teşkilât-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları, Hilal Matbası, İstanbul, 1928 UYKUCU Ekrem., Muğla Tarihi, İstanbul, 1983 Muğla Şer'iye Sicili Defterleri:
No: 190: Defter 135 sayfadan oluşmaktadır. Muğla merkezine ait olan defter H. 1334-1335 (1918-1919) yıllarını kapsamakta olup, nikah ve boşanma kayıtları yer almaktadır. Defterde kayıt numarası 55'den başlamış olup, 5 boşanma ve 655 nikah işleminin yapıldığını görmekteyiz.
Defter No: 192: Eytam Sandığına mahsus kefaletli edane defteri. Defterin orijinali 193 sayfadan ibaret olup, 65 sayfası kullanılmıştır. Tarih itibarıyla 1916-1923 yılları arası Muğla merkez ve bağlı merkez köylerinin edanelerini kapsamaktadır.
No: 194: Defterin orijinali 152 sayfadan ibarettir. 1922-1924 yıllarının kapsayan defter, terekelerden oluşmaktadır.
No: 195 no'lu defter 202 sayfadan ibaret olub bunun 165 sayfası kullanılmıştır. Kassam efteridir. Konu içerikleri ise: Nikah, Boşanma, Vasi tayini, Nafaka
Mehmet ÇANLI
takdiri, Vasiyetname, Veraset, Vekalet, Nafaka düzenlenmesi (intizam), İtaat hücceti, Hibe'dir. 147 hüküm bulunmaktadır. 23 adet vasi tayini, 9 adet veraset, 2 vekalet, 4 adet vasiyet, 74 adet nafaka, 2 adet nikah, 31 boşanma ve 2 tane de iptal bulunmaktadır. R. 338 (1922) 40 tane, R.339 (1923) 76 tane, R. 340 (1924) 31 tane hüküm vardır.
No: 196: Defter 354 sayfadan ibarettir. (1334-1337) 1918-1921 yılları arasını kapsayan defterde evlenme ve boşanmalar yer almıştır. Toplam 367 nikah işlemi yapılmıştır.
No: 197: Defterin orijinali otuz yedi sayfadan ibaret olup, 24 sayfasına kayıt tutulmuştur. Defterin adı "Bozöyük Nahiyesi Mahkeme-i Şer'iyesine mahsus Varide Defteri" olan defter, 1922-1924 yılları arasını kapsamaktadır.
No:203: Defterde 1922-1924 yılları arasını kapsayan 39 tane tereke bulunmaktadır. Defterin orijinali 116 sayfa olup, bunun 63 sayfası yazılmış.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com