Buradasınız

DEMOKRATİK KATILIM VE YEREL HİZMETLER: UNDP "YEREL YÖNETİM REFORMU'NA DESTEK PROJESİ" VE YÖNETİME KATILIMIN YENİ BİÇİMLERİ

Democratic Participation and Local Services: UNDP "A supportive Project for Local Administrative Reforms and New Forms of Participation in Administration

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, democratic governance, demands for a democratic lifestyle and changing perceptions of citizenship derived from these demands, constitute the most significant areas of debate in social sciences. Emerging around the axis of active citizenship, these debates mainly correspond with concepts of "participation", "civil society" and "plurality". This study was based upon data from the United Nations Development Programme, the Support for Local Administration Reform Project and a Citizen Satisfaction Survey all carried out in the Municipality of Akyaka in 2007. By gauging Citizens' opinions on the responsibilities and the quality of service of the Municipality, this study aims to democratize the relationship between the Municipality and its Citizens by determining the mutual responsibilities of each. The Study was formulated upon the data gathered from the Citizen Satisfaction Survey, within the scope of the Support for Local Administration Reform Project, carried out between April and June 2007, to determine the level of satisfaction and problems of citizens from services provided by the Municipality of Akyaka
Abstract (Original Language): 
Demokratik yönetim, demokratik yaşama yönelik artan talepler ve bu taleplerin ortaya çıkardığı değişen vatandaşlık algıları, sosyal bilimlerde son dönemlerde önemli tartışma alanlarından birisini oluşturmaktadır. Aktif yurttaşlık söylemiyle ortaya çıkan bu tartışmalar daha çok katılım, sivil toplum ve çoğulculuk kavramları ekseninde sürdürülmektedir. 2007 yılında Muğla-Akyaka Beldesinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi, Vatandaş Memnuniyet Anketi verilerinden elde edilen sonuçlar üzerine kurgulanan araştırmada, vatandaşlara belediyenin hizmetlerini ve hizmet kalitesini; sorumluluk alanlarını sorgulatarak, beklentilerini saptamaya çalışırken belediye vatandaş ilişkisine daha demokratik bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, Akyaka Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşların Belediyenin hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve sorunlarını saptamak amacıyla, Yerel Yönetimlere Destek Reformu çerçevesinde Akyaka'da Nisan ile Haziran 2007 Tarihlerinde gerçekleştirilen Vatandaş Memnuniyet Anketinin verilerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu,
http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=318 (Erişim Tarihi: 10.06.09)
Dahl, R. A.
(1971)
. Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven and London: Yale Universtiy Press.
Denhardt, Janet V. ve Robert B. Denhardt (2006). The New Public Service, Sharpe Inc., USA.
Geuss, R. (2007).
Kamusal
Şeyler, Özel Şeyler, çev. Gülayşe Koçak, İstanbul:
YKY.
Güler, B. (2003) . Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine Çalışma,
www.cydd.org.tr/dosya/kamuyonetimitemelkanunu.doc (Erişim tarihi:
10.06.2009)
Imrie, R., Raco, M., "How is the New Local Governance? Lessons from the
United
Kingdom"
, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol.24, No.1 (1999), pp. 45-63.
Kearns, Adrian J., "Active Citizenship and Urban Governance", Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol 17, No.1 (1992), pp.20-34
Lundgren, A. (1999).
"Demokras
i Destekleyicisi Olarak Avrupa Birliği", Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, çev. Ahmet Fethi, ed. Elisabeth Özdalga, Sune Persson, (122-132) içinde, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
Moore,
B
. (2003). Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, çev.
Şirin Tekeli, Alaeddin Şenel, Ankara: İmge. Oktik, N. (2007). Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu,Yerel Yönetim
Reformuna Destek Projesi, Akyaka Belediyesi Vatandaş Memnuniyeti
Anketi Genel Değerlendirme Raporu. (Yayınlanmamış Çalışma
Raporu)
Schumpeter, J.
(1975)
. Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper.
Tekeli, İ. (2005). "Katılımcı Demokrasi, Sivil Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları", Türkiye 'de Sivil Toplum Kuruluşları-İki Sempozyum, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
Touraine, Alain (2002). Demokrasi Nedir?, İstanbul: YKY.
160
Nurgün OKTİK-F. Gaye GÖKALP YILMAZ -Çağlar ÖZBEK-Ferhat DEĞER
Weil, F. D. (1990). "Political Culture, Political Structure and Democracy; The Case of Legitimation and Opposition Structure", Research On Democracy and Society, Vol. 2, JAI Pres, Greenwich.
Yorulmaz, N. Kamu Yönetimi Reformu ve Kamu Yönetimi Kanunu
http: //www .metalurj i.org .tr/dergi/dergi 13 6/d 13 6_ 1215 .pdf (Erişim
Tarihi: 09.06.2009)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com