Buradasınız

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA MUĞLA'DAKİ EKONOMİK KALKINMA FAALİYETLERİ

Attempts in the way of Economic Development in Muğla during the World War I

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Ottoman Empire decided to enter the World War I on the side of the Allied Forces implemented economic development and incentive programs in Muğla as in many parts of the country with the assistance of Germany in order to reduce the loss of production both in agriculture and in industry during the war. Within the framework of these programs, road building and maintenance activities were performed, industrial and agricultural incentive programs for the domestic entrepreneurs were developed and the use of modern agricultural techniques was promoted. Grain seeds were distributed, activities to render animals more productive were carried out, seedlings were delivered and credits were granted to improve the industrial organizations and increase their number. These attempts were consolidated with the investments made in the fields of education and health.
Abstract (Original Language): 
I. Dünya Savaşı'na İttifak devletlerinin yanında girme kararı alan Osmanlı Hükümeti, savaş yıllarında tarım ve sanayi sektöründe görülebilecek üretim kaybını önlemek amacıyla Almanya'nın da desteğiyle ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Muğla'da da ekonomik kalkınma ve teşvik programları uygulamıştır. Bu programlar dâhilinde bölgede yol yapım ve onarım çalışmaları yapılmış, yerli yatırımcılara ticari ve zirai teşvikler uygulanmış ve modern tarım aletlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır. Hububat tohumu ve hayvan ıslah çalışmalarının yanı sıra ücretsiz fidan ve tohumluk dağıtılmış, sınaî ve ticari işletmelerin geliştirilip sayılarının artırılması için kredi desteği sağlanmıştır. Bu girişimler, eğitim ve sağlık alanında yapılan yatırımlarla da desteklenmiştir.

REFERENCES

References: 

a) Arşivler
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
BOA, DH. UMVM (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) (Dahiliye Nezareti Umûr-u Mahalliye ve Vilâyât Müdüriyeti Evrakı.
b) Kitaplar ve Makaleler
Atalay, İbrahim; Türkiye Coğrafyası, İzmir 1997.
Çanlı, Mehmet; "İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Sürecinde Bözöyük (Yatağan-Muğla) Nahiyesi'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, (Bahar 2007), s.11-26.
Çolak, Melek; "Cumhuriyet Döneminde Muğla'da İpekböcekçiliği ve İpekli Dokumacılık", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8, (Bahar 2002), s.69-79.
Eldem, Vedat; Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994.
Eroğlu, Zekai; Muğla Tarihi, İzmir 1939.
Kazgan, Gülten; Tanzimat'tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul 2004.
Muğla Sıhhiye Müdürü Doktor Esad, Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı, Ankara, h.1338.
Pakalın, Mehmet Zeki; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II,
İstanbul 1983.
Soyluer,
Serdal
; "XX. Yüzyılın Başlarında Menteşe Sancağı'nın İdari ve Nüfus Yapısı", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt V, Sayı 13 (Güz, 2006), s.110-134.
Tekeli, İlhan; "1923-1950 Döneminde Muğla'da Olan Gelişmeler", Tarih İçinde Muğla, (Derleyen: İlhan Tekeli), Ankara 1993 s.114-187.
Ticaret ve Ziraat Nezareti, Menteşe Sancağı 'nın Ahval-i Ziraiyye ve Arziyyesi (Liva Ziraat Memuru Ali Rıza Bey 'in Raporu), İstanbul 1331.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com