Buradasınız

AKADEMİK TURİZM EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DURUM ANALİZİ

An Analysis of Academic Tourism Education in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Due to a significant improvement recorded in the position of Turkey within the international tourism industry, there has also been an interest to emphasize the importance of tourism education at the academic level. In this context, particularly over the last two decades, a considerable record has been achieved in terms of the figures of tourism schools at the university level including vocational, undergraduate and graduate degrees. The purposes of this study are two-fold: 1) to evaluate the SWOT analysis of tourism schools in lights of the concluding report of the Search Conference on Academic Tourism Education held in Bodrum, Turkey, 22-25 April 2009; 2) to make various recommendations to better serve for the future of tourism education in Turkey, e.g. quality of human sources and curriculum development.
Abstract (Original Language): 
Türkiye'nin uluslararası turizm sektöründe ciddi aşama kaydetmesi sonucunda, akademik anlamda turizm eğitimine yapılan vurgu da giderek artmaktadır. Bu kapsamda, özellikle son 20 yıllık dönemde üniversitelerdeki ön lisans ve lisans düzeyindeki mesleki eğitim veren turizm okullarının sayısında ciddi bir artış olmuştur. Bu çalışmanın iki amacı bulunmaktadır: 1) 22-25 Nisan 2009 tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı sonuçları üzerinde bir değerlendirme yapmak; 2) Türkiye'de gelecekte daha iyi bir turizm eğitimi için insan kaynağı ve eğitim programları ile ilgili çeşitli önerilerde bulunmak.

REFERENCES

References: 

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, (Moderatör: İrfan Mısırlı), Muğla Üniversitesi, Bodrum, 23-26 Nisan 2008.
Davies, I.. K. (1971). The Management of Learning. Mc. Graw Hill. P. 169¬177. London.
Emery, F.E. (1969). Systems Thinking, Harmondsworth, England: Penguin.
Hacıoğlu, N., Kaşlı, M., Şahin, S. Tetik, N. (2008). Türkiye'de Turizm Eğitimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
Gürbüz, A.K. ve Dağdeviren, A. (2007). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders
Programlarının Fonksiyonel Açıdan İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 18 Aralık, ss.157-167.
Kozak, N., Kozak , M. ve Kozak, M. (2009). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
Maviş, F. , Kozak S. (1992). Meslek Yüksekokullarında Turizm Programı ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir
Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Ders Programı, Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop. Ankara: Yorum Basım Yayın, ss.169-172.
Mısırlı, İ. (2009) Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sonuç Raporu, Muğla Üniversitesi, Bodrum.
Mill, R. C. (1990). Tourism, The International Business. New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs.
Norton, R. E. (1997). DACUM Handbook. Columbus: Ohio State University Press.
Paulus, P.B. ve Dzındolet, M.T. (1993). Social In Fluence Processes In Group Brain Storming, Journal of
Personality and Social Psychology. 64(4): 575-586.
Rawlinson, J. G. (1995).
Yaratıc
ı Düşünme ve Beyin Fırtınası. İstanbul: Rota Yapım
İnternet Kaynakları
http://www.tureb.net/TurizmEgitimiWorkshop.doc. (Erişim tarihi: 12/12/2009). http://iktisat.wordpress.com/2009/01/27/turizm-isletmeciligi-ve-otelcilik-
yuksekokullarinin-fakultelere-donusturulmesi. Erişim tarihi, 12/12/
2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com