Buradasınız

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÜDÜLEME STRATEJİLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

Pre-service English Teachers' Evaluation of the Motivational Strategies

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study investigates how much importance the pre-service English teachers attach to the motivational strategies and whether their opinions about the importance of the strategies vary depending on some variables (grade level, the high school graduated, gender). The participants of the study are 179 pre-service English teachers studying in the ELT department of the Education Faculty at Muğla University. The findings of the study indicate that the use of the motivational strategies in classroom activities has important influence on learning a second language. It was found that both the male and female students find the motivational strategies important. Moreover, it was found that different levels of importance are attached to the use of the motivational strategies depending on the grade level and high school graduated.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda, ikinci dil öğreniminde Yabancı dil öğretmen adaylarının güdüleme stratejilerinin hangilerini ne derece önemli olarak değerlendirdikleri ve bu değerlendirmeye ilişkin görüşlerinin bazı faktörlere(sınıf düzeyi, mezun olunan okul, cinsiyet)göre değişip değişmediği araştırılmıştır. Araştırmaya Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği Programına devam eden 179 öğrenci katılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, sınf içi etkinliklerde güdüleme stratejilerinin kullanılmasının ikinci bir dilin öğrenilmesinde önemli olduğu vurgulanmaktadır. Hem erkek öğrenciler hemde kız öğrencilerin güdüleme stratejilerini önemsedikleri görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin sınıf düzeyleri ve mezun oldukları okul türlerine göre bazı güdüleme stratejilerinin kullanılmasını farklı derecede önemsedikleri belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Bernaus, M.
&
Gardner, R.C. ( 2008). Teacher Motivation Strategies, Student Perceptions, Student Motivation, and English Achievement. The Modern Language Journal, 92,387-401.
Burden, R.L. (1997). Research in the real world: an evaluation model for use by applied educational psychologists. Educational Psychology in Practice,
13(1), 13-20.
Brophy, J.E.(1987).Synthesis of research on strategies for motivating students to learn. Educational Leadership, 45, 40-48.
Brown, H. D. (2001). Principles of language learning and teaching. New York: Addison, Wesley Longman.
Cheng, H.Fu. & Dörnyei,Z.(2007). The use of motivational strategies in language instruction: The case of EFL teaching in Taiwan. Innovation in Language Learning and 7eaching,vol.1,no-1.pp.153-174.
Csikszentmihalyi, M. (1997). Finding flow: the psychology of engagement with everyday life. New York: Basic Books.
Demirel,
Ö.(2005)
. Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması. Milli Eğitim Dergisi.33(167),71-82
Dörnyei, Z.,
&
Otto, I. (1998). Motivation in action: a process model of L2 motivation. Working Papers in Applied Linguistics, 4, 43-69.
Dörnyei,
Z.
, & Csizer, K. (1998). Ten commandments for motivating language learners: results of an empirical study. Language Teaching Research,
2(3), 203-229.
Dörnyei,
Z
. (2001a). Teaching and researching motivation. Harlow: Pearson Education Limited.
Dörnyei,
Z
. (2001b). Motivational strategies in the language classroom. UK: Cambridge: Cambridge University Press.
158
İzzet GÖRGEN-Şevki KÖMÜR-Sabahattin DENİZ
Erden, M. ve Akman, Y.(2008). Eğitim Psikolojisi, Ankara: Arkadaş Yayın evi.
Senemoğlu, N. (2003). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitap evi.
Turanlı, A.S. (2007). İngilizce öğrencilerinin katılımını etkileyen etmenler ve etki düzeyleri (öğrenci algıları), Milli Eğitim Dergisi, 176, 58-71.
Tok, H. (2007). Öğretmen adaylarının kullandıkları yabancı dil öğrenme stratejileri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,5(3),191-197.
Trang,T.T.T & Baldauf , R.B.(2007). Understanding resistance to English language learning: The case of Vietnamese students. The Journal of Asia TEFL,4(1),70-105.
Yücel, H.
(2003)
. Teachers' perceptions of motivational strategy use and the motivational characteristics of tasks. Unpublished MA thesis, Bilkent University, Ankara.ss:71-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com