Buradasınız

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Attitudes of the Students who Attend the Non-Thesis Graduated Education Program towards the Teaching Profession

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
It seems to be undeniable fact that the attitudes towards the teaching profession have an important place in teaching-learning process and they represent a vital variable determining the success in the teaching profession. In this respect, the purpose of the present study is to determine the attitudes of the master’s students towards the teaching profession and investigate the effects of the type of the program attended, gender, age, type of the high school graduated and whether the parents are teachers or not on these attitudes. The study was conducted with 92 students who had graduated from the faculty of science and letters and attending to the final year of the non-thesis graduated education program. The students were completing their post-graduate studies in the department of science-mathematics and social sciences education in Muğla University in 2009-2010. The study employed survey method and the data were collected through Personal Information Form developed by the researcher to solicit the demographic features of the participants and 22-item Attitude Scale towards the Teaching Profession developed by Erkuş et al., (2000). In the analyses of the data, frequencies and percentages were calculated and t-test and One Way ANOVA were carried out. At the end of the study, it was found that the participants have positive attitudes towards the teaching profession and these attitudes do not vary depending on the variables used except for the type of the program attended in the study.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarının, eğitim-öğretim faaliyetlerinde çok önemli bir yere sahip olduğu ve öğretmenlik mesleğindeki başarı için önemli bir değişken olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek ve bu tutumlarına program türü, cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve ebeveynlerinde öğretmen olup olmama durumu değişkenlerinin etkisini araştırmaktır. Araştırma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde yürütülmekte olan ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanları eğitimi bölümü ( OFMA-OSA) tezsiz yüksek lisans programının son sınıfına devam eden 92 fen-edebiyat fakültesi mezunu öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Tarama modelinde yürütülen araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan, öğrencilerin demografik özelliklerinin yer aldığı Bilgi Formu ve Erkuş vd.(2000) tarafından geliştirilen 22 maddelik Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği ile sağlanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans, yüzde dağılım, t testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olduğu ve tutumlarının program türü haricinde, belirtilen değişkenler açısından değişmediği tespit edilmiştir.
13
28

REFERENCES

References: 

Acat, B., Balbağ, M. Z., Demir, B., & Görgülü, A. (2005). Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Algıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 27–35.
Akpınar, E., Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56–62.
Alım, M. ve Bekdemir, Ü. (2006). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Milli Eğitim Dergisi, 172, 263-275.
Aycan, S., Aycan, N. ve Türkoğuz, S. (2005). Fen edebiyat fakültesi öğretmenlerinin tezsiz yüksek lisans programlarından beklentileri ve kaygıları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 17–24.
Bedel, E. F. (2008). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine iliksin tutumları ve bazı kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 4(1), 31–48.
Bozdoğan, A.E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 8, Sayı 2, 83-97.
Coultas, C.J. ve Lewin, M. K. (2002). Who Becomes a Teacher? The Characteristics of Student Techers in Four Countries. International Journal of Educational Development, 22, 243-260.
Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP) ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mesleki Yeterlik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (6), 27-42.
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
26
Çakır, Ö., Kan, A. ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36–47.
Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,16, 69-73.
Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33–53.
Çelenk, S. (1988). Eğitim Yüksek Okulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Tutumları. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162, 136-145.
Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Ö.Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi (Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
Erdem, A. R., Gezer, K. ve Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim Fen-Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 28-30 Eylül, Kongre Kitabı I. Cilt, 471-477, Denizli
Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı M. T. ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 116, 27–33.
Gürbüztürk, O. ve Genç, S. Z. (2004). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(7).
Hanif, R. (2006). Role of Self Efficacy in Teacher Stress and Job Performance of Women School Teachers. Presented at 28th ISPA Colloquium, Hangzhau, China.
Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Şendil CAN
27
Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Physics Student Teachers’ Profiles, Attitudes and Anxiety Toward Teaching Profession: An Erzurum Sample. Kastamonu Education Journal, 13(2), 367-380.
Kıray, G. (2005). Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 119–127.
Kırbıyık, H. (1995). Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Eğitimi. Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi Konferansı Bildirileri, 27 Ağustos-2 Eylül, 176-186, Ankara.
Marchant, G.J. (1992). Attitudes Toward Research Based Effective Teaching Behaviors. Journal of Instructional Psychology, 19(2), 127-131.
McMillan, H. ve J., Schumacher, S. (2006). Researchi in Education Evidence-Based İnquiry. 6th Edition, Boston : Allyn and Bacon Inc.
Memişoğlu, S. P. (2006). Nasıl Bir Öğretmen. Orta Öğretime Yeniden Yapılanma Sempozyumu. 20-22 Aralık 2004 Bildiriler Kitabı, 334-338, Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Oğuz, A. ve Topkaya, N. (2008). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmen Özyeterlik İnançları ile Öğretmenliğe İlişkin Tutumları. Akademik Bakıs, 14, 23–36.
Senemoğlu, N. (2001). Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretmen Yeterlilikleri, Eğitimde Yansımalar: VI. 11-13 Ocak, Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 193-215.
Soran, H., Demirci, C. ve Atay, E. (1996). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 25-50.
Tanel, R., Kaya Şengören, S. ve Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-9.
Tanrıöğen, A. (1997). The Attitudes of the Students at Buca Faculty of Education Towards Teaching Profession. Pamukkale Üniversitesi Eğilim Fakültesi Dergisi, 3, 55-67.
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
28
Taşkın Şahin, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme. İlköğretim Online (Elementary Education Online), 9(2), 922-933.
Temizkan, M. (2008). An Evaluation on the Attitudes of Turkish Teacher Candidates Their Professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.
Üstün, A. (2007). Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 339, 20-27.
Yumuşak, A., Aycan, N., Aycan, Ş., Çelik, F. ve Kaynar, H. Ü. (2006). Muğla üniversitesi tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim fakültesi lisans programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişelerinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, 13-15 Eylül, MÜ. Muğla, 266.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com