Buradasınız

KARİYER DEĞERLERİ VE KARİYER YOLU TERCİHLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDEN ÖRNEKLER

The Relationship Between Career Anchors and Career Path Preferences: Examples from Turkish Tourism Industry

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Career anchors and career path preferences are blueprints of career plans and figure the motivations to develop their career out. They cover psychological roots of career mobility. In this study, career mobility was tested via the relationship between career orientations and path preferences. A significant relationship has been found between technical anchors and “path of change” which mean high level of mobility. Moreover, the autonomy and managerial anchors have a significant impact on “path of new profession”, as a career goal in a different area. Commitment to profession area is related to security & entrepreneurial creativity anchor and life style anchor.
Abstract (Original Language): 
Kariyer değerleri ve kariyer yolu tercihleri, çalışanların kendi kariyerlerini planlama ve geliştirme yollarını ve motivasyonlarını ortaya koymaktadır. Bu yönü ile de kariyer hareketliliğinin psikolojik temellerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kariyer değerleri ve kariyer yolu tercihleri ilişkisi üzerinden kariyer hareketliliği analiz edilmektedir. Konaklama sektörü çalışanları nezdinde, teknik yetkinlik değerleri yüksek düzeyli bir kariyer hareketliliği anlamına gelen “değişim yolu” tercihini açıklamaktadır. Bunun yanında, otonomi ve yönetsel değerler de “yeni uzmanlık yolu” olarak ele alınan farklı bir alanda kariyer hedefini belirlemektedir. Çalıştığı alana bağlılık ise güvenlik ve girişimcilik ile yaşam tarzı değerleri ile ilgilidir.
179
200

REFERENCES

References: 

Baruch, Y. (2004). Managing Careers Theory and Practice, Prentice Hall,
London.
Beck, J. ve Lopa, J.M.L., (2001). “An Exploratory Application of Schein's
Career Anchors Inventory to Hotel Executive Operating Committee Members”, International Journal of Hospitality Management, 20(1):15-28.
Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı S. (1998). Kamu ve Özel Kesimde İnsan
Kaynakları Yönetimi, 4.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Donnelly, R., (2009). “Career Behavior in the Knowledge Economy:
Experiences and Perceptions of Career Mobility among Management and IT Consultants in the UK and the USA”, Journal of Vocational Behavior, 75(3): 319–328.
Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). “Mersin’de Yükseköğretim ve Orta
Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1): 51-69
Erdem, B. (2004). “Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri ve Önemi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11): 35-55.
Erdoğmuş, N. (2003). “Profesyonel İşgörenlerin Yönetsel Kariyer Tercihleri:
Kariyer Değerleri ve Kariyer Yolu Tercihleri İlişkisi: Türk Turizm Sektöründen
Örnekler
198
Amprik Bir Araştırma”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2003, Afyon.
Erdoğmuş, N., (2004). “Career Orientations of Salaried Professionals: the Case
of Turkey”, Career Development International, 9(2): 153-175.
Gürkan, A. (2005). “Alaylı-Mektepli”,
http://www.turizmgazetesi.com/articles/article.aspx?id=19485, (erişim, 25.09.2010).
Güzel, T. (2005). “Eğitim ve Gelişme”, İçinde, Cengiz Demir (editör).
Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, s.122-123.
Hair, J.F., Black, B., Babin, B. Anderson, R.E. and Tatham, R.L. (2006).
Multivariate Data Analysis, 6th Edition, Prentice Hall.
Igbaria, M., Kassicieh, S. ve Silver, M., (1999). “Career Orientations and Career Success among Research, and Development and Engineering Professionals”, Journal of Engineering and Technology Management, 16(1): 29–54.
Jarlström, M.,(2000). “Personality Preferences and Career Expectations of
Finnish Business Students”, Career Development International, 5(3): 144-154. Karagöl, H. (2004). Kariyer Planlamasının Turizm Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik İstanbul Yöresinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Kalaycı, Ş. (2005). “Faktör Analizi”, İçinde, Şeref Kalaycı (editör). SPSS
Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
Kılıç, C. (2000). Turizm Sektöründe İstihdamın Niteliğini Etkileyen Faktörler ve
Türkiye’de Beş Yıldızlı Otellerin Analizi, Gazi Yayınları, Ankara.
Kök, S. ve Halis, M. (2007). Kariyer Yönetimi, Orion Yayınevi, Ankara.
Kusluvan, S. (2003), “Characteristics of Employment And Human
Resource Management in the Tourism And Hospitality Industry”, İçinde, Salih Kusluvan (editor). Managing Employee Attitudes And Bahaviors in the Tourism And Hospitality Industry, NovaScience Publishers, Inc, New York.
Ladkin, A. (1999). “Hotel General Managers: A Review of Prominent Research
Themes”, International Journal of Tourism Research, 1(3): 167-193.
Lee, S.H. ve Wong, P.K., (2004). “An Exploratory Study of Technopreneurial
Oğuz TÜRKAY - Burak ERYILMAZ
199
Intentions: a Career Anchor Perspective”, Journal of Business Venturing, 19(1): 7–28.
McCabe, V.S. (2008). “Strategies for Career Planning and Development in the
Convention and Exhibition Industry in Australia”, International Journal of Hospitality Management, 27(2): 222–231
Mignonac, K. ve Herrbach, O., (2003). “Managing Individual Career
Aspirations and Corporate Needs: a Study of Software Engineers in France”, Journal of Engineering and Technology Management, 20(3): 205–230.
O’Leary, S. ve Deegan, J. (2005). “Career Progression of Irish Tourism and
Hospitality Management Graduates”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(5): 421-432.
Petroni, A., (1999). “Career Route Preferences of Design Engineers: an
Empirical Research”, European Journal of Innovation Management, 2(2): 63–70.
Schein, E.H. (1978). Career Dynamics: Matching Individual and
Organizational Needs, Addison-Wesley Publishing.
Şimşek, M. S., Çelik, A., Akgemici, T., Soysal, A. (2004). Kariyer Yönetimi,
Gazi Kitabevi, Ankara.
Taştepe, H. (2001). Kariyer Yönetiminin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Türkay, O. (2009). “Turizm İşletmelerinde Bireysel ve Örgütsel Öğrenme”,
İçinde, Zeyyat Sabuncuoğlu (editor). Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM Yayınları, Bursa.
Yurtseven, R. ve Dönmez, D. (2003). “Etkinlik Kriteri Olarak Müşteri Tatmini,
Örgüt ve Müşteri Boyutuyla Karşılaştırmalı Bir Pilot Araştırma”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 14(2): 132-140.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com