Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Investigation of the Views of Elementary School Teachers about the Time Management According to Some Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the views of elementary school teachers about the time management according to some variables. This study intended to determine differences in the views of elementary school teachers about the time management gender, experience and school type. There were a total of four hundreds sixty eight elementary school teacher involved in this study conducted in Denizli. The researcher used an inventory called “Time Management Inventory” developed by Britton and Tesser (1991). The adapted version of the inventory including 23 items was used in this study to find out the views of the participants according to variables of gender, experience and school type. After the collection of the quantitative data, the researchers used descriptive statistics, t test and One-Way ANOVA in the analysis of the data. The following results have been reached according to the findings: There is significant difference in the views of elementary and middle school teachers about the general time management according to variable of experience. But there is no significant difference in the views of elementary school teachers about the general time management according to variable of gender and school type.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşlerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada, ilköğretim okulu öğretmenlerinin zaman yönetimi hakkındaki görüşlerinde cinsiyet, kıdem ve okul türü değişkenleri açısından farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma Denizli il örnekleminde 468 ilköğretim okulu öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlköğretim okulu öğretmenlerinin cinsiyet, kıdem ve okul türü değişkenlerine göre zaman yönetimi hakkındaki görüşlerini belirlemek için Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen Zaman Yönetimi Envanterinin 23 maddelik adaptasyonu olan “Zaman Yönetimi Anketi” uygulanmıştır. Ankette elde edilen nicel verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: İlköğretim Okulu I. II. Kademe öğretmenlerinin genel zaman yönetimi (zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar) hakkındaki görüşlerinde “kıdem (hizmet yılı)”e bağlı anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak İlköğretim Okulu öğretmenlerinin genel zaman yönetimi (zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcattırıcılar) hakkındaki görüşlerinde “cinsiyet ve okul türü”ne bağlı anlamlı bir farklılık görülmemektedir.

REFERENCES

References: 

Alay, S. ve Koçak, S. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, sayı 35, 326–335.
Britton, B. K. ve Tesser, A. (1991). Effects of time-management practices on college grades. Journal of Educational Psychology, 83 (3), 405–410.
Erdul, G. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.
Gözel, E. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Hakkındaki Görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
İşcan, S. (2008). Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi.
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Zaman Yönetimi Hakkındaki Görüşlerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi
84
Karaoğlan, A. D. (2006). Üst Düzey Yöneticilerin Zaman Yönetimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi.
Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
McMillan, J. H. (2000). Educational Research. Fundamentals for the consumers (3rd ed.). Addison Wesley: New York.
Paşa, M. (2001). Zaman Yönetimi ve Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com