Buradasınız

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ HATA, YANILSAMA VE YANILTMACALARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

University Students’ Views on Error, Illusion and Diversion in Learning and Teaching Process

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research is designed to determine the views of students’ on level of high education on error, illusion and diversion in learning and teaching process. The aim of this study is to describe what makes the students fail, what the source of the errors is and what illusions-diversions are. This study is designed with qualitative research model. The study groups of the research are 133 people which are at undergraduate, graduate and doctoral degree. Data for this study is collected by semi-structured interview with sample by using a survey which has five open-ended questions. The data obtained is analyzed with descriptive content analysis. Additionally, a focus-group discussion is done. As a result of data analysis, it is found that the errors in learning and teaching process occur because of the applied method by teachers; however, the students don’t feel the awareness in the process. And they think that this causes errors and diversions in the learning and teaching process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin öğrenme-öğretme sürecindeki hata, yanılsama ve yanıltmacalara ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı öğrenme-öğretme sürecindeki hatalar ve hatalara kaynaklık eden faktörlerin, yanılsama ve yanıltmacaların neler olduğunu betimlemektir. Bu çalışma hem nitel hem de nicel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı karışık metoda (mix-method) göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan toplam 133 kişi oluşturmaktadır. Örneklem grubuna üç açık uçlu ve altı alt sorudan oluşan bir soru formu (anket) uygulanarak nicel veriler ve örneklem grubundaki bazı öğrencilerle de odak grup görüşmesiyle yarı-yapılandırılmış bir görüşme yapılarak da nitel veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin, öğrenme-öğretme sürecindeki hataların çoğunlukla kullanılan yöntemlerden kaynaklandığını, öğrenme-öğretme süreçlerindeki bilişsel ve duyuşsal farkındalığı hissetmediklerini, bunun ise algısal yanılsamalara ve yanıltmacalara neden olduğu görüşünde oldukları belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, Ü.K (2003).Etkili Öğrenme ve Öğretme. 4. Baskı. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları
Altun, S. ve Erden, M. (2006). Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Yeditepe Üniversitesi. Edu7, 2(1):1-16.
Bilen, M. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık, 7.Baskı.
Gözütok, D. (2004). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum. Anakara: Siyasal Kitabevi. Geliştirilmiş 2. Baskı
Demir Ö., Doğanay, A.(2010). Bilişsel Koçluk Yöntemiyle Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bilişsel Farkındalık Becerilerine ve Kalıcılığa Etkisi, Elementary Education Online, 9(1), 106-127, 2010. İlköğretim Online, 9(1), 106-127, 2010. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr.
Demirel, Ö. ( 2007) Eğitimde Program Geliştirme Ankara: Pegem A yayıncılık. 10. Baskı
Fidan, N.(1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası
Handy, C.(1995).“Managing the Dream”, in: Learning Organizations Developing Cultures forTomorrow’s Workplace, Sarita CHAWLA (Ed.), John RENESCH (Ed.), Portland: Productivity Press.
Bilal DUMAN
39
Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing learning in higher education. Academy of Management Learning and Education, 4 (2), 193-212.
Küçükahmet, L. (1983). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın.
Kramarski, B., Mevarech, Z. R. ve Arami, M. (2002). The Effects of Metacognitive instruction on solving mathe mathematical authentic tasks. Educational Studies in Mathematic, 49, 225-250.
Morin, E., (2003). Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi, İBÜY.
Saban,A. (2005). Öğrenme-Öğretme Süreci Yeni Teori Ve Yaklaşımlar (4.Baskı) Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Senemoğlu, N.(2010). Gelişim, Öğrenme Ve Öğretim, Kuram Ve Uygulama. Ankara: PegemA Yayıncılık. 18. Baskı.
Sönmez, V. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 1.Baskı.
Subaşı, G. (2005). Etkili Öğrenme: Öğrenme Stratejileri. www.fenokulu.com. (10.05.2010)
Türkoğlu, A.(1997). 99 Soruda Eğitim Bilimlerine Giriş. İzmir: Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık.
Ültanır, G. (2003). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme’de Kuram ve teknikler. Ankara. Nobel Yayıncılık.1. Basım.
Yazıcı, (2010). Yaşayarak Öğrenme ve Açıkalan Eğitimleri. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü (Online alınış tarihi: 10.05.2010).
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 5. Baskı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com