Buradasınız

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ İLE ANNE-BABALARININ KORUYUCU TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Relationship between the Protective Attitudes of Parents and their Children’ Level of Benefitting from Preschool Education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The socio-cultural level of the family in which the children are in relation with the manner in the family and the child rearing attitudes of the parents play an indicative role in all developments of children. The aim of our study is to determine to what extent protective attitudes of parents are effective on children with respect to the levels of benefiting from preschool education for the first grade students in primary school. In this study done by Scan Model, data have been analyzed by using SPSS15 package programme. It has been found that there is a positive correlation between the protective attitudes of parents and the child’s level of benefiting from preschool education. It has been seen that when the child’s level of benefiting from preschool education increases, protective attitude decreases. So as preschool education reduces protective attitudes of the parents, all children should have preschool education and it should be provided that children benefit from preschool education better and for a long time.
Abstract (Original Language): 
Çocukların içinde bulundukları ailenin sosyo-kültürel düzeyi, ailedeki ilişki biçimi ve anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları çocukların tüm gelişiminde belirleyici rol oynamaktadır. Çalışmamızın amacı ilköğretim I. sınıf öğrencilerinin okulöncesi eğitimden yararlanma düzeylerine göre anne - babaların koruyucu tutumlarının çocuklar üzerinde ne derecede etkili olduğunu belirlemektir. Tarama modelindeki bu çalışmada, verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde “Kruskall Wallis”, “t” testi, tek yönlü varyans analizi ve “Mann Whitney U” testinden, yüzde ve frekans hesaplamalarından yararlanılmış, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Çocuğun okulöncesi eğitimden yararlanma düzeyi ile anne - baba koruyucu tutumları arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuş, çocuğun okul öncesi eğitimden yararlanma düzeyi arttıkça koruyucu tutumun azaldığı görülmüştür. Bu nedenle okul öncesi eğitim çocukların anne - babalarının koruyucu bir tutum sergilemelerini azalttığından dolayı bütün çocuklar okul öncesi eğitimi almalı, çocukların okulöncesi eğitimden daha sağlıklı ve uzun süre faydalanmasının sağlanması gerekmektedir.

REFERENCES

References: 

Arı, M., Bayhan, P. ve Artan, İ. (1997). Farklı ana-baba tutumlarının 4-11 yaş grubu çocuklarında görülen problem durumlarına etkisinin araştırılması, 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
Balat, G. (2007). İlköğretime Başlayan Çocukların Anne Babalarının Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Okulöncesi Eğitimden Yararlanma Düzeylerine Göre İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 143, 89-99.
Baran, E. ve Akkaplan, S. (1996). Okulöncesi Eğitim. Milli Eğitim Dergisi, Sayı (10), 9-32.
Bilaloğlu, R., Aslan, D. ve Aktaş, Y. (2008). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı (178), 88-100.
Göknar, Ö. (2004). Bilinçli Çocuk Yetiştirme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Haktanır, G. ve Baran, G. (1998). Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Anne Baba Tutumları Algılamalarının İncelenmesi. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, Sayı (3), 134-141.
Öz, İ. (2004). Anne Baba Olma Sanatı. İstanbul: Alfa Yayınevi.
Poyraz, H. ve Dere, H. (2001). Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Schafer, E.S. and Bell, R.Q. (1958). Development Of a Parental Attitude Research İnstrument, Child Development, 29, 331-361.
Şendil, G. ve Kaya, İ. (2005). Anne Baba Olmak Çocuğun Eğitimi Ailede Başlar. İstanbul: Morpa Kültür ve Yayınları.
Tuzcuoğlu, N. (2003). Bir Aile Olmak Anne Baba Olmanın Altın Kuralları. İstanbul: Morpa Kültür ve Yayınları.
Ural, O. ve Ramazan, O. (2004). Türkiye’de Okulöncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü. Ankara: TED Yayınları.
Ünal, F. (2007). Çocuklarda Empatinin Gelişimi Empatinin Gelişiminde Anne Baba Tutumlarının Etkisi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı (176), 134-145.
Yavuzer, H. (2000). Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocukluğu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com