Buradasınız

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖSTERDİĞİ EMPATİ BECERİSİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE 4. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

The evaluation, by prospective teachers at the 4th grade students, about the empathy skills of the teaching staff at education faculties

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we investigated the knowledge of the evaluation, by prospective teachers’ opinions at the 4th grade students, about empathy skills of the teaching staff at Education Faculty of Pamukkale University. The data was obtained through the scale for “The teachers’ communication skills” which was developed by Canan Çetinkanat and the empathy characteristics of the scale were used in the research. The population of the study was comprised of the 4th year students at the Education Faculty of Pamukkale University. Because it was almost impossible to reach the whole population of the study, the prospective teachers at the 4th year and the teaching staff were made up through rational sampling method. As a result of the application, the Cronbach’s Alpha consistency co-efficient was found as r= 0, 94. As with the empathy level of the teaching staff at Pamukkale University Education Faculty, opinions of the prospective teachers at the 4th year grade are “mostly” with 26.4 %. As with the same subject, concerning opinions of the teaching staff at the Education Faculty of Pamukkale University are “always” with 51.0 %.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 4. sınıf öğretmen adaylarının ve öğretmen adaylarına eğitim veren öğretim elemanlarının görüşlerine göre öğretim elemanlarının gösterdiği empati becerisi araştırılmıştır. Veriler Canan Çetinkanat tarafından geliştirilen “Öğretmen İletişim Becerileri Ölçeği” uygulanarak elde edilmiş, araştırmada ölçeğin Empati boyutu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 4. sınıf öğretmen adayları ile öğretim elemanları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından 4. sınıf öğretmen adayları ve öğretim elemanları oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örnekleme 397 4. Sınıf öğretmen adayı ve 100 öğretim elemanı alınmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 94’dür. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarının gösterdiği Empati becerisi boyutunda, 4. sınıf öğretmen adaylarının ölçekteki görüşleri % 26,4 ile “Çoğu zaman”, öğretim elemanlarının ölçekteki görüşleri % 51,0 ile “Her zaman” şeklindedir.
176
195

REFERENCES

References: 

Akkoyun, F. (1982) Empatik anlayış üzerine, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20 (1), 63–69, İnternetten 24.09.2011’de http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/512/6285.pdf den indirildi.
Çetinkanat, C. Öğretmenlerin iletişim becerileri, 3. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 23-24 Ekim 1997, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana
Dilekmen, M., Başcı, Z. ve Bektaş, F. (2008) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 223–231
Dökmen, Ü. (1987). Empati Kurma Becerisi ile Sosyometrik Statü Arasındaki İlişki, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20 (1), 183–207, Erişim tarihi 24.09.2011, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler /40/518/6482.pdf
Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010) Öğretmen Adaylarının Empatik ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi, İlköğretim Online, 9(2), 816–827, Erişim tarihi 25.09.2011, http://ilkogretim-online.org.tr
Ercoşkun, M. H., Dilekmen, M., Ada, Ş. ve Nalçacı, A. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Bireysel Değişkenler Açısından İncelenmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 207–217, Erişim tarihi 24.09.2011, e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/article/view/ 4093/3917-
Genç, S. Z. ve Kalafat, T. (2008) Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 211–222, Erişim tarihi 24.09.2011, yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd19/sbd-19-18.pdf’
____________________(2010) Öğretmen Adaylarının Empatik Becerileri ile Problem Çözme Becerileri, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (2), 135–147, Erişim tarihi 24.09.2011, www.keg.aku.edu.tr/yayinlar/2010/cilt3/ sayi2/ c3s2_10.pdfBenzer-
Gülseren, Ş. (2001) Eşduyum (empati): Tanımı ve kullanımı üzerine bir gözden
geçirme, Türk Psikiyatri Dergisi, 12 (2), 133-145
Karasar, N. (2007) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 17. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları
Ali Rıza ERDEM- Emine GÖZEL
195
Karacaoğlu, Ö. C. (2008) Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V (I), 70–97
Keçeci, A. ve Taşocak, G. (2009) Öğretim Elemanlarının İletişim Becerileri: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği, Erişim tarihi 15.09.2011, e-www.deuhyoedergi.org.
Korkmaz, N. H. & Şahin, E. & Kahraman, M. & Öztürk, F. (2003) Eğitim fakültesi beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin empatik becerilerinin yaşa göre karşılaştırılması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 95-103
Murat, M., Özgan, H. ve Arslantaş; H. İ. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Empatik Tutumlarına İlişkin Algıları ile Ders Başarıları Arasındaki İlişki, Milli Eğitim Dergisi,168, Erişim tarihi 20.09.2011, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-arslantas.htm
Pala, A. (2008) Öğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13–23, Erişim tarihi 24.09.2011, pauegitimdergi.pau.edu.tr/ DergiPdfDetay. aspx?ID=297-
Rogers, C. R. (1983) Empatik olmak, değeri anlaşılmamış bir varoluş şeklidir, (Çeviren: Füsun Akkoyun), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20 (1), 103–124, Erişim tarihi 24.09.2011, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6330.pdf
Yeşilyurt, E. ve Çankaya, İ. (2008) Sınıf Yönetimi Açısından Öğretmen Niteliklerinin Belirlenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 274–295

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com