Buradasınız

"KARANLIĞIN YOK OLUŞU" GELİŞEN TEKNOLOJİNİN GİZLİLİK VE MAHREMİYET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

"The Loss of Darkness" The Effects of Developed Technologies on Secrecy and Privacy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Technological advancement shapes "confidential living space" as it does in many areas of the life. In this study effects of technology on "confidential living space" have been evaluated in the context of covert listening and monitoring activities. The theoretical framework of the study consists of the idea and laws that regulate covert listening and monitoring of personal data, and "private life" is not reassuring, that in addition having other contexts, covert listening and monitoring with regard to personal data and "private life" has a technical context, and that only solution to this problem can be a technical approach. As the application part of the study, based on the abovementioned theoretical framework, the tape scandals in the process of 2011 general elections in Turkey have been evaluated.
Abstract (Original Language): 
Teknolojik gelişme yaşamın diğer birçok alanını olduğu gibi "özel yaşam alanını" da biçimlendirmektedir. Bu çalışmada gizli dinleme ve gizli izleme faaliyetleri kapsamında teknolojinin "özel yaşam"a etkileri değerlendirildi. Çalışmanın teorik bağlamında gizli dinleme ve kişilerin özel bilgilerinin ve yaşamlarının gizlice izlenmesini düzenleyen hukuk kurallarının güven verici olmadığı ve gizli dinleme ve kişilerin özel bilgilerinin ve yaşamlarının izlenmesinin ancak teknik yöntemlerle çözümlenebilecek teknik bir sorun olduğu argümanları ileri sürülmüştür. Teorik çerçevede ileri sürülen argümanlardan hareketle 2011 Genel Seçimleri sürecindeki kaset skandalları değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akbulut, N. T. (2005). Gizli Kamera Kişilik Haklarının İhlali Mi? Kamu Yararı
mı?. C. Bilgili (Ed.). Medya Eleştirileri (Toplumsal Etkiler) (s. 77-88).
İstanbul: Beta Kitap. Almagor, C. R. (2002). İfade, Medya ve Etik İfade Özgürlüğünün Sınırları.
(S.N.Şad çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi. Bauman, Z. (1998). Postmondern Etik, (A. Türker çev.). İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Bauman, Z. (2001). Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlak Denemeleri, (İ.
Türkmen çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Bauman, Z. (2007). Modernite ve Holocaust. (S. Sertabiboğlu çev.). İstanbul:
Versus
Kitap
.
Belsey, A. (1998). Mahremiyet, Aleniyet, Siyaset. A. Belsey & R. Chadwick (Ed.). (N. Türkoğlu çev.). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar. (s. 102-119). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
Bennet, W. L. (2000). Politik İllüzyon ve Medya. (S. Say çev.). İstanbul: Nehir Yayınları.
Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik analizi Teknikler ve Örnek
Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi. Black, E. I. (1999). Aile Sırları Sınırsız Açıklık Toplumunda Doğru Sözlülük,
Özel Yaşam ve Barışıklık. (E. Özsayar çev.). İstanbul: Boyner Holding
Yayınları.
Bostancı, B. (1998). Siyaset, Medya ve Ötesi. Ankara. Vadi Yayınları. Coşkun, E. (2000). Küresel Gözaltı Elektronik Gizli Dinleme ve Görüntüleme.
Ankara: Ümit Yayıncılık. Ekström, M. ve Johanson, B. (2008). Talk Scandals, Media Culture & Society,
V.(30), 61-79. Sage Publications. Elias, N. (2002).
Uygarlı
k Süreci, (E. Ateşman çev.). İstanbul: İletişim
Yayınları.
Ellul, J. (2003). Teknoloji Toplumu. (M. Ceylan çev.). İstanbul: Bakış Yayınları.
Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu. (M. A. Kılıçbay çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
40
Doğa BAŞER- Gürsoy AKÇA
Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Habermas, J. (2002). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (T. Bora - M. Sancar
çev.). İstanbul: İletişim yayınları.
Hill
, A. (2002). Big Brother The Real Audience, Television & New Media,
V(3), 323-340. Sage Publications.
Hülür,
H
. (2000). Techno Scientific Action Versus Social Action. Selçuk İletişim Dergisi, Sayı (3), 25-39.
Jacobs, K .(2009). Sex Scandal Science in Hong Kong, Sexualities, V(12), 605¬613. Sage Publications.
Kalender, A. (2000).
Siyasa
l İletişim Seçmenler ve İkna Stratejileri. Konya: Çizgi Kitabevi.
Kapferer, N. J. (1992). Dedikodu ve Söylenti Dünyanın En Eski Medyası. (I.
Gürbüz çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. Koskela, H. (2004). Webcams, Tv Shows and Mobile Phones Empowering
Exhibitionism. Surveillance & Society, V(2), 199-215. Lyon, D. (1997). Elektronik Göz. (D.Hattatoğlu çev.). İstanbul: Sarmal
Yayınevi.
Marx, K. (2006). Sosyoloji ve Felsefe. (A. Margosyan çev.). İstanbul: Belge
Uluslararası Yayınevi. Mcluhan, M. ve Powers, B.R. (2001). Global Köy 21. Yüzyılda Yeryüzü
Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler. (B. Ö.
Düzgören çev.). İstanbul: Scala Yayıncılık.
Moor
, J.H.( 2004). Toward a Theory of Privacy for The Infromation Age. R.A.
Spinello-H.T. Tavani (Ed.). Readings In Cyberethics (407-417). Usa:
Jones and Bartlett Publishers. Nissenbaum, H.( 2004). Toward an Approach to Privacy in Public: Challanges
of Information Technology. R.A. Spinello-H.T. Tavani (Ed.). Readings
In Cyberethics (450-461). Usa: Jones and Bartlett Publishers. Petersen, J. K. (2007). Understanding Surveillance Technologies Spy Devices,
Privacy, History & Applications. New York: Auerbach Publish-Taylor
& Francis Group.
Phillips, D. J. (2004). Privacy Policy and Pets: The Influence of Policy Regimes on The Development and Social Implications of Privacy Enhancing Technologies. New Media & Society, V.(6), 691-716. Sage Publications.
Regan, P. M. (1995). Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy, Usa: University of North Carolina Press.
41
"Karanlığın
Yok Oluşu" Gelişen Teknolojinin Gizlilik ve Mahremiyet Üzerindeki Etkileri
Reinecke I. (1992).
Elektroniği
n Büyüsü. (F.Elmalı çev.). İstanbul: İnsan Yayınları.
Revel,
J.(2005)
. Michel Foucault Güncelliğin Bir Ontolojisi. (K.Atakay çev.). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
Samir, Amin (1989). Eurocentrism. (R.Moore çev.). New York. Monthly Review Press
Sennet,
R
. (1999). Gözün Vicdanı. (S. Sertabiboğlu - C. Kurultay, çev.).
İstanbul: Ayrıntı Yayınları Sennet, R. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü. (S. Durak, A. Yılmaz çev.).
İstanbul: Ayrıntı Yayınevi. Southworth, C., Finn, C., Dawson, S., Fraser, C., Tucker, S. (2007). Intimate
Partner Violence, Technology, and Stalking, Violence Against Women,
V(13), 842-856.
ŞeylaBenhabib (1973). Modernizm, Evrensellik ve Birey, (M.Küçük çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Aktaran Hannah Arendt, The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago.
Toffler, A. (1992). Yeni Güçler Yeni Şoklar. (B. Çorakçı çev.). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Virilio, P. (2003). Enformasyon Bombası. (K. Şahin çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
Woo, J. (2006). The Right Not to be Identified: Privacy and Anonymity in The Interactive Media Environment, New Media & Society, V(8), 949-967. Sage Publications.
Yıldız, N. (2002). Türkiye'de Siyasetin Yeni Biçimi Liderler, İmajlar, Medya.
Ankara: Phoenix Yayınevi. Yüksel, E. (2001). Medyanın Gündem Belirleme Gücü. Konya: Çizgi Kitabevi. Yüksel, M. (2003). Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi. Ankara
Üniversitesi SBF Dergisi Sayı (58), 181-213.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com