Buradasınız

İNCELE-SORGULA-OKU-TEKRAR ET-GÖZDEN GEÇİR TEKNİĞİNİN BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARISI VE OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: YİBO ÖRNEĞİ

The effect of Survey-Question-Read-Recite-Review (SQ3R) Technique on Academic Achievement and Retention Points in Reading Comprehension and attitudes towards reading of the fifth grade students: (YİBO Sample)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This experimental study is aimed to put forward the effects of survey- question-read-recite- review- (SQ3R) technique on the academic achievement and the retention points in the reading comprehension and the attitudes towards reading of fifth grade students in Turkish course who attends Local Elementary Boarding Schools. The experiment is conducted on 50 5th grade students in total who attend two YİBO schools in Feke, in Adana, in 2007-2008 educational year and fall semester. The study which consists of one experimental group and one control group, has taken 12 weeks. “The Reading Comprehension Test” and “The Attitude Scale for Reading”, pre-test, post test, and retention test are applied to both control and experimental groups. In the collection of the qualitative data, a semi-structured interview form is used. According to data which are obtained at the end of the study, statistically significant difference was found in the pre-test, post-test and the retention test scores in favor of the experimental group. But there was no significant difference in the analysis of the reading attitude scale according to the post-test scores which also includes subdivisions of “the effect of reading on development”, “general views about the reading”, and “affective effects of reading”. While there was a significant difference in favor of the experimental group in terms of retention test scores of the reading attitude scale including “general views about the reading”, and “affective effects of reading”, there was no significant difference in “the effect of reading on development”. According to results obtained from the semi-structured interview form; the students state that, owing to SQ3R technique, they better understand what they read, they get more pleasure in reading, and they more willingly participate during the classes since they understand the texts, and briefly, this technique has increased their achievement.
Abstract (Original Language): 
Bu deneysel çalışma, yatılı ilköğretim bölge okulu 5. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama becerisinin kazandırılmasında incele- sorgula- oku- tekrar et-gözden geçir (İSOTEG) tekniğinin akademik başarı, kalıcılık puanları ile okumaya yönelik tutum puanları üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2007–2008 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, Adana ili Feke ilçesinde bulunan iki yatılı ilköğretim bölge okulundaki toplam 50 5. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Bir deney ve bir kontrol grubunda yürütülen çalışma 12 hafta sürmüştür. Deney ve kontrol gruplarına “Okuduğunu Anlama Başarı Testi” ve “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” öntest, sontest ve kalıcılık olarak verilmiştir. Nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, başarı testi sontest ve kalıcılık puanları açısından deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken; okumaya yönelik tutum ölçeği “okumanın gelişmeye etkileri”, “okumayla ilgili genel görüşler” ve “okumanın duyuşsal etkileri” alt boyutlarında sontest puanları açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Okumaya yönelik tutum ölçeği kalıcılık puanları açısından istatistiksel olarak deney grubu lehine “okumayla ilgili genel görüşler”, “okumanın duyuşsal etkileri” boyutlarında anlamlı fark bulunmuşken, “okumanın gelişmeye etkileri” alt boyutunda kalıcılık puanları açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler İSOTEG tekniği sayesinde okuduklarını daha iyi anladıklarını, okumanın zevkli hale geldiğini, metni anladıkları için de derslere daha çok katıldıklarını kısacası bu tekniğin başarılarını arttırdığını ifade etmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Adalı, O. (2004). Anlamak ve anlatmak (2. Baskı). Pan Yayıncılık: İstanbul.
Aksan, D. (2000). Her yönüyle dil: Ana çizgileriyle dilbilim.(1). TDK Yayınları: Ankara.
Ayten İflazoğlu SABAN- Aslı Ayşe AYÇİN
225
Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
Al-Shaye, S. (2002). The effectiveness of metacognitive strategies on reading comprehension and comprehension strategies of eleventh grade students in Kuwaiti high schools. Dissertation Abstract, Ohio University, USA.
Barutçugil, İ. (2002). Eğiticinin eğitimi, Kariyer Yayıncılık: İstanbul
Bloom, S.B. (1995), İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev. D. A. Özçelik). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: İstanbul
Brandshaw, G. J. (1998). Text reconstruction or SQ3R: An investigation into the effectiveness of two teaching methods for developing textbook comprehension in collage students. Dissertation Abstract, Vanderbilt University, USA.
Butler, T. H. (1983). Effect of subject and training variables on the SQ3R study method. Dissertation Abstract,, Arizona State University, USA.
Caccamise,D. ve Snyder, L. (2005). Theory and pedagogical aspect of text comprehension. Topics in Language Disorders, 25, 15-16.
Calp, M. (2005). Özel öğretim alanı olarak Türkçe öğretimi. Eğitim Kitabevi: Konya
Combs, M. (2006). Readers and writers in primary grades: A balanced and integrated approach K-4. (3rd edition). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
Cooperman, D. (1996). The effectiveness of modified SQ3R study strategies for studying content area texts in upper elementary school. Dissertation Abstract, University of Miami USA.
DeFrance, V. (2002). R2D2, C3PO and SQ3R, http://www.Defrance.org.
Demirel, Ö. (2004). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi. (6.Baskı). Pegem A Yayıncılık: Ankara.
Dikmen, S. (1990). Yatılı bölge okullarında fonksiyonel yapı oluşturulması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Doğanay, A., Türkoğlu, A. ve Yıldırım, A. (2000). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme yöntemleri. Seçkin Yayınevi: Ankara
Erginer, E. (1998). İlköğretim 3., 4., 5., sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15- 16 Ekim 1998 Pamukkale Üniversitesi-Denizli
İncele- Sorgula- Oku- Tekrar Et-Gözden Geçir Tekniğinin Beşinci Sınıf
Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısı ve Okumaya Yönelik Tutumları Üzerine
Etkisi: YİBO Örneği
226
Fisher, S. (1985). The effect of study strategy, sq3r on the ability of fifth grade students to read a social studies textbook. Dissertation Abstract, Ball State University, Indiana.
Grabe, W. ve Stoller, F. L. (2002). Teaching and researching reading. Great Britain: Longman.
Gustafson, D. J. ve Pederson J.E. (1984). SQ3R myth or sound procedure. Annual Meeting of the Wisconsin State Reading Association, March, 22-24, Wisconsin
Güleryüz, H. (2000). Türkçe programlanmış ilkokuma yazma öğretimi kuram ve uygulamaları. Pegem A Yayıncılık: Ankara.
Güneş, F. (1997). Okuma yazma öğretimi ve beyin teknolojisi. Ocak Yayınları: Ankara.
Güngör, A. (2005). İşbirlikli öğrenme yönteminin cinsiyete göre okuduğunu anlama stratejilerinin kullanımı ve okumaya yönelik tutum üzerindeki etkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 1-20.
Gürkan, T. ve Gökçe, E. (1999). Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde ilköğretim. Siyasal Kitapevi: Ankara.
Hedberg, K. (2002). Using SQ3R method with fourth grade ESOL students, http://www.fcps.k12.va.us/DeerParkEs/TR/SQ3R%20method/SQ3R.htm.
Houtveen, A. A. M. ve Van de Grift, W. J. C. M. (2007). Effects of metacognitive strategy instruction and instruction time on reading comprehension, School Effectiveness and School Improvement, 18(2), 173–190.
Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever S. (1997). Türkçe öğretimi. Ergin Yayınları: Ankara.
Kıroğlu, K. (2002). Anlamlı öğrenme stratejilerinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, www.omuegitim.edu.tr., 29.01.2007
MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar) MEB Yayınevi: Ankara.
Öz, F. (2003). Uygulamalı Türkçe öğretimi, Anı Yayıncılık : Ankara.
Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Pegem A Yayıncılık: Ankara.
Ayten İflazoğlu SABAN- Aslı Ayşe AYÇİN
227
Paporello, A. G. (1991). SQ3R: A must for teaching science concepts to sixth graders?. Cleringhouse: Reading and Communication Skills, New Jersey.
Pressley, M. (2006). Reading instruction that works: The case for balanced teaching (3rd edition). The Guilford Press: New York.
Roberts, G., Torgesen J. K., Boardman A. ve Scammacca, N. ( 2008). Evidence-based strategies for reading instruction of older students with learning disabilities. Learning Disabilities Research&Practice, 23, 63-69.
Schoot, M., Vasbinder, L., Horsley, T. M. ve Lieshout, E. (2008), The role of two reading strategies in text comprehension: an eye fixation study in primary school children. Journal of Research in Reading. 3, 203-223.
Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya Spot Matbaacılık:. Ankara.
Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Anı Yayıncılık: Ankara
Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi: Türkçe ve sınıf öğretmenleri İçin. Engin Yayınevi: Ankara.
Sözer, E. (2000). Türk eğitim sisteminin yapısı. Ersan Sözer (Ed.) Öğretmenlik Mesleğine Giriş içinde (ss.111-126). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Swennumson, S. (1992). The effect of the sq3r study method on reading comprehension of nontraditional collage students. Dissertation Abstract, Drake University, USA.
Tazebay, A. (1997). İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Milli Eğitim Basımevi: Ankara.
Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Tok, Ş. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersinde, bilgi haritası ve inceleme- soru sorma- okuma- bakmadan cevaplama- gözden geçirme stratejilerinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretim, Nobel Yayıncılık: Ankara.
Wander, D. (1996). The effectiveness of modified SQ3R study strategies for studying content area texts in upper elementary school. DAI-A, 75(12), 5057.
İncele- Sorgula- Oku- Tekrar Et-Gözden Geçir Tekniğinin Beşinci Sınıf
Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısı ve Okumaya Yönelik Tutumları Üzerine
Etkisi: YİBO Örneği
228
Yaşar, Ş., Sözer, E. ve Gültekin, M. (2000). İlköğretimde öğretme-öğrenme süreci ve öğretmeninin rolü. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmalar I. (ss. 452-461). (01-03 Eylül 1999). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi.
Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi.Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Yılmaz, Z. (2002). Ana dil becerilerinin kazandırılmasında Türkçe öğretmenlerinin sorumluluğu. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi (34), 33-37.
http://www.appstc.lonestar.edu/bluebonnet/education/resources/lac/succes...
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/ari.htm
http://orgm.meb.gov.tr/OzelEgitimProgramlar/meslekiegitimmerkprog/turkce...
http://muskingum.edu/cal/database/reading-html
http://timss.bc.edu/PIRLS2001.HTML
www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/pisa/pisaraporu.htm
http://www.sinclair.edu/departments
http://www.u.arizona.edu/ic/Wrightr/other/sq3r.html
http://www.virtual.parkland.cc.il.us/studyskills

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com