Buradasınız

BAZI EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

Learning Approaches of the Students of Primary Education Programs in Some Education Faculties

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify the learning approach (deep, surface, strategic) preferences of students of primary education programs at three education faculties and the relationships between their preferences and some variables such as university, subject fields, academic achievement, grades, gender and high school types finished. The data of the study have been gathered through the administration of Learning Approaches Inventory to 772 students studying at Hacettepe, Erciyes and Osman Gazi universities. The study has revealed that although students have a higher tendency of applying deep learning approach in handling a learning topic, their mean scores are not very much over average score. Their mean scores of surface and strategic learning approaches are not much lower than those of deep learning approach. Significant relationships have been identified between learning approach preferences of the students and university, academic achievement, gender and grade variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, üç eğitim fakültesindeki ilköğretim programlarına devam eden öğrencilerin farklı öğrenme yaklaşımlarını (derinlemesine, stratejik, yüzeysel) tercih etme düzeylerini ve bazı değişkenlerle (üniversite, konu alanı, akademik başarı, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü) ilişkilerini belirlemektir. Araştırmanın verileri Hacettepe, Erciyes ve Osman Gazi üniversitelerinin ilköğretim programlarına devam eden 772 öğrenciye Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile ilgili ortalama puanlarının derinlemesine öğrenme yaklaşımı yönünde yüksek olmakla birlikte, orta puan değerinin çok üzerinde olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin stratejik ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarına ilişkin puanlarının derinlemesine öğrenme yaklaşımı puanlarından çok düşük olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeylerinin üniversite, akademik başarı, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

Aşkar, P. ve Erden, M. (1987). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği. Çağdaş Eğitim Dergisi, 121,8-11.
Biggs, J. (1993a). From theory to practice: A cognitive systems approach. Higher Education Research and Development, 12(1), 73–85.
Biggs, J. (1993b). What Do Inventories of Students' Learning Processes Really Measure? Atheoretical Review and Clarification. British Journal of Educational Psychology, 63, 3-19.
Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University. London:, Open University Press.
Necla EKİNCİ-C. Ergin EKİNCİ
245
Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
Clarke, R. M. (1986). Students’ Aproaches to Studying in an Innovative Medical School: a cros sectional study. British Journal of Educational Psychology, 56, 309-321.
Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum ve Mesleki Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Program ve Fakültelerine Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, 9 Sayı, 15 Bahar, 33–53.
Diseth, A. (2007). Student Evaluatİon of Teachİng , Approaches to Learnİng and Academics Achievement. Scandinavian Jouranl of Educational Research,51, 2, 185-204.
Duff, A., Boyle, E., Dunleavy , K ve Ferguson, J. (2004). The relationship between Personality, Approach to Learning and Academic Performance. Personality and Individual Difference, 36, 1907-1920.
Ekinci, N. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Belirlenmesi ve Öğretme-Öğrenme Süreci Değişkenleri İle İlişkileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara: HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ekinci, N. ve Ekinci, C. E. (2007). HÜ İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi. 15-17 Kasım 2007. Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Entwistle, Noel (1991). Approaches to Learning and Perceptions of the Learning Environment. Higher Education, 22, 201-204.
Entwistle, N. ve Ramsden, P. (1983). Understanding Student Learning, London: Nichols Publishing Company.
Fry, H., Ketteridge, S. ve Marshall, S. (2003). A handbook for teaching &learning in higher education. (Eds Fry, H and at al). Understanding Student Learning. London: Kogan Page
Gibbs, G. (1994). Imroving Student Learning. Theory and Practice. Oxford: The Oxford Centre for Staff Development.
Gordon, C. ve Debus, R. (2002). Developing Deep Learning Approaches and Personal Teaching Efficacy within a Preservice Teacher Education Context. British Journal of Educational Psychology,72, 483–511.
Gow, L. ve Kember, D. (1990). Does higher education promote independent learning? Higher Education,19,307–322.
Bazı Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Programları Öğrencilerinin Öğrenme
Yaklaşımları
246
Kember, D. ve Harper, G (1987). Approaches to Studying Research and Its Implications for the Quality of Learning from Distance Education. Journal of Distance Education, 16, ss.35-46
Lawless, C. ve Richardson, J. T. E. (2002). Approaches to Studying and Perceptions of Academic Quality in Distance Education. Higher Education, 44, 257-282.
Marton, F ve Saljo, R. (1976a). On Qualitative Differences in Learning: I. Outcome and Process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4–11.
Marton, F ve Saljo, R. (1976b). On the Qualitative Differences in Learning. II. Outcome and Process. British Journal of Educational Psychology, 46, 115–127.
Marton, F. ve Saljo, R. (1997). Approaches to learning. (Eds. Marton, F., Hounsell, D. and Entwistle, N.) The Experience of Learning. Edinburgh: Scoottish Academic Press, (39-58).
Meyer, J.H.F ve Muller, M. W (1990). Evaluatıng the Qualıtıy of Student Learnıng. I-an Unfoldıng Analysis of the Association Between Perceptions of Learning Context and Approaches to Studying at an İndividual Level. Studies in Higher Education, Vol 15, 2, 131–152.
Newble, D. I. ve Entwistle, N.J (1986). Learning Styles and Approaches: Implications for Medical Education. Medical Education, 20, 162–175.
Newble, D. ve Gordon, M .I. (1985). The Learning Style of Medical Students. Medical Education, 19, 3-8.
Pehlivan, K. B. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 151-168.
Ramsden, P. (2000). Learnig to Teaching in Higher Education, Newyork: Routhladge Falmer.
Reid, W. A., Duvall, E. ve Evans, P. (2007). Relations Between Assesment Results and Approaches to Learning and Studying in Year Two Medical Students. Medical Education, 41, 754–762.
Richardson, J.T. E. (1993). Gender Differences in Responses to the Approaches to Studying Inventory. Studies in Higher Education, 18, 3–13.
Richardson, J.T.E. ve Price, L. (2003). Approaches to Studying and Perceptions of Academics Quality in Electronically Delivered Courses. British Journal of Educational Technology. 34 1 45-56.
Necla EKİNCİ-C. Ergin EKİNCİ
247
Richardson, J.T.E. (2003). Approaches to Studying and Perceptions of Academic Quality in a Short Web-based Course. British Journal of Educational Technology, 34, 4, 433-442.
Selçuk, G. S., Çalışkan, S ve Erol, M. (2007) Evaluation of Learning Approaches for Prospective Physics Teachers. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 2, 25-41.
Senemoglu, N. Berliner, D., Yıldız, G., Dogan, E., Savas, B. ve Çelik, K. (2007). Approaches to Learning and Study Skills of Turkish and American Students in Colleges of Education. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bakü. (547-551).
Struyven, K., Dochy, F. ve Janssens, S. (2005). Student Perceptions about Evaluation and Assessment in Higher Education: a Review. Assesment and Evaluation In Higher Education, 30 (4), August, 325-341.
Thomas, P.R. ve Bain, J.D. (1984) Contextual dependence of learning approaches: the effects of assessments, Human Learning, 3, pp. 227–240.
Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., ve Hoy, W. (1998). Teacher Efficacy: Its meaning and measure. Review of Education Research, 68 (2), 202–248.
Watkins, D. (2001). Correlates of Approaches to Learning: A Cross-Cultural Meta-Analysis. (Eds. Stemberg, R.J. and L. Zhang) Perspectives On Thinking, Learning, And Cognitive Styles (ss. 165-196). London: Lawrence Eribaum Associates.
Watkins, D. ve Hattie, J. (1981). The Learning Processes of Australian University Students: Investigations of Contextual and Personological Factors. British Journal of Educational Psychology, 51, 384-393.
Richardson, J. T.E ‘(2006). Using Questionnaires to Evaluate Student Learning: Some Health Warnings, http://www.Londonment.ac.uk/deliberations/ocsld-publications/isltp-richa..., Erişim: 14/10/2010..
Tay, B. ve Tay, B. A. (2006). Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumun Başarıya Etkisi. .http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2006_cilt4/sayi_1/73-84.pdf., Erişim: 20/12/2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com