Buradasınız

1994 v e 2000 KRİZLERİ SONRASINDA TÜRKİYE'DE UYGULANAN FİNANSAL REGÜLASYON POLİTİKALARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study it to analyze the financial regulation policies implemented in Turkey within the frame of The Crises of 1994 and 2000. In Turkey which entered in the process of liberalization following the 1980 Decisions, financial markets were at the bottom of the developments during this period. Subsequent to the increase in global movements since 1990s, there has been some financial crises in our country as well as many other countries. In this context, financial regulations came up by force of the regularization and supervision requirement of the financial markets. The regulations implemented were effective as a solution during the first stages after the crises. However, it is seen that they are insufficient for reaching the intented aim when the results of the regulatizations are analyzed in the long term.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de uygulanan finansal regülasyon politikalarını 1994 ve 2000 Krizleri çerçevesinde incelemektedir. 1980 Kararları ile liberalizasyon sürecine giren Türkiye'de bu dönemdeki gelişmelerin temelinde finansal piyasalar yer almaktadır. 1990'lardan itibaren küreselleşme hareketlerinin de yoğunlaşmasıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bazı finansal krizler yaşanmıştır. Bu bağlamda finansal piyasaların düzenlenme ve denetim ihtiyacının bir gereği olarak finansal regülasyonlar gündeme gelmiştir. Uygulanan regülasyonlar krizden çıkışın ilk aşamalarında etkin bir çözüm olmuştur. Fakat uzun vadede düzenlemelerin sonuçları incelediğinde istenilen hedefe ulaşmada yetersiz kaldıkları görülmektedir.

REFERENCES

References: 

Al, E. (2001). ''Ekonomik Krizin Temelleri ve Çözüm''. Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 41.
Alıcı, A.,Özgeker,U.(2006).''Can Financial RegulationsStrengthen Financial Stability in DevelopingCountries? : The Case ofTurkey". ECPR/CRI Conference.
Ayhan, T. (2005).''Finansal Krizler ve Kırılganlık: Türkiye İçin Erken Uyarı Sistemi Denemesi'' . TOBB.
Aydoğuş vd., (2002). Kriz ve IMF Politikaları. İstanbul: Alkım Yayınevi.
Babacan, B. (2007).''Asimetrik Bilgi ve Regülasyon: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Değerlendirmeler''. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Başoğlu, U., Ölmezoğulları, N., Parasız, İ. (2001). Dünya Ekonomisi (Küreselleşme, Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi). Bursa: Ezgi Kitabevi.
Brownbridge, M., Kirkpatrick, C.(1999). ''Financial SectorRegulation: TheLessons of theAsianCrisis''. Finance and Development Research Programme Working Paper Series, Paper No:2.
BDDK (2001). Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı.
BDDK (2002). Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Gelişme
Raporu V.
BDDK (2009). ''Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi''. Çalışma Tebliği.
BDDK (2010). ''Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi''. Çalışma Tebliği, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı.
16
Ozan BAHAR-Ebru ERDOĞAN
Chowdhury, A. (2010).''Financial Sector Regulation in Developing Countries: Reckoning after the Crisis''. IDEAsConference, India.
Çoşkun, Y. (2012).''Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi Sonrası Ortaya Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika Önerileri''. Business and Economics Research Journal, 3(1), 59-90.
Delice, G., Doğan, G. ve Uzun, M. A.(2004). ''Finansal Regülasyon ve Piyasa Disiplini''. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5 (1), 101-130.
Er, S. (2011). ''Finansal Krizleri Önleme Aracı Olarak Finansal Sektörün Regülasyonu, Mortgage Krizi ve Türkiye''. Maliye Dergisi, Sayı 160,
308-327.
Finansal Sistem Ders Notları,
http://www3.dogus.edu.tr/amuslumov/fins321.html ( Erişim Tarihi: 01.10.2011).
Giorgio, D. G., Noia, D. C. ve Piatti, L. (2000). '' Financial Market Regulation: The Case
of Italy and a Proposal for the Euro Area''. Financial Institutions Center, The Wharton School University of Pennsylvania.
Gök, A. (2011). ''Türk Bankacılık Sektörünün Temel Sorunları VE Küresel Mali Krizin Banka Sektörüne Etkileri''. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Güloğlu, B., Altunoğlu, A., E. (2002). "Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 1-29.
Işık, S., Duman, K., Korkmaz, A. (2004). 'Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulaması'. D.E.Ü. İİBF Dergisi, 19(1), 45-69.
Işık, N., Tünen, T. (2010). ''Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finansal Krizindeki Rolü''. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, e-kitap, 836-866.
Karakaş, M. (2008).''Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye'de Bağımsız İdari Otoriteler''. Maliye Dergisi, Sayı 154, 99-120.
Karaçor, Z. (2006). 'Öğrenen Ekonomi Türkiye: Kasım 2000- Şubat 2001 Krizinin Öğrettikleri'. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 16. 379-391.
Karaçor, Z., Alptekin, V. (2006). ''1980 Sonrası İstikrar Politikaları Işığında Türkiye Ekonomisinin Trend Analizi Yardımıyla Değerlendirilmesi''.
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 307-342.
17
1994 ve 2000 Krizleri Sonrasında Türkiye'de Uygulanan Finansal Regülasyon
Politikaları
Mangır, F. (2006). "Finansal Deregülasyonun (1989-2001) Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, Sayı 16, 459-473.
Mishkin, F. S. (2001). "Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Economies", NBER Working Paper No. 8087,
January, 1-42.
Nieto, M. J. (2001). ''Reflections on RegulatoryApproach to E-Finance, in Electronic Finance: A New Perspective and Challenges'' . BIS Paper No:7.
OECD (2010). "Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation", OECD Yayını.
Oğuz, F. (2005). "Bilgi, Regülasyon ve Rekabet: Bir Piyasa Süreci Yaklaşımı", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 253-267.
Oktar, S., Dalyancı, L. (2010). "Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler". Marmara Üniversitesi
İİBF Dergisi, 29 (2), 1-22.
Ongun, M. T. (2002). "Türkiye'de Cari Açıklar ve Ekonomik Krizler". Kriz ve IMF Politikaları, Ed. Ö. Faruk Çolak, İstanbul: Alkım Kitabevi.
Öncü, S., Aktaş, R. (2007). "Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi". Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (1), 247-266.
Pan, J. E. (2009). "Structural Reform of Financial Regulation in Canada. A Research Study Prepared for the Expert Panel on Securities Regulation",
http://www.rotman.utoronto.ca/userfiles/cmi/file/Structural%20Reform %20of%20Financial%20Regulation%20-%20Pan English.pdf, (Erişim Tarihi: 12.02.2012).
Petek, A. (2002). ''Regülasyon Politikaları Açısından Türkiye'de Bankacılık Sisteminin Analizi''. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı 7, 29-42.
Sakarya, B. (2006). "Türkiye'de Bankacılık Krizleri Nedenleri ve Regülasyon Uygulamaları". Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Sarısoy, S. (2010). ''Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar''. Maliye Dergisi, Sayı 159, 278-298.
Seyidoğlu, H. (2003). "Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve dönüşüm Ekonomileri". Doğuş Üniversitesi
Dergisi, 4 (2), 141-156
18
Ozan BAHAR-Ebru ERDOĞAN
Taşar, O. M. (2009). ''Devlet- Ekonomi İlişkisi Ekseninde Küresel Kriz ve Türkiye''. Kamu-İş. 10 (3), 73-102.
Uzgören, E., Şahin, G. (2011). "Türk bankacılık Sektöründeki Mevduat Bankalarının Yeniden Yapılandırma Uygulamaları Sonrası Finansal Etkinlik ve Verimlilik Değişimler''. TİSK Akademi, 6 (12), 184-219.
Welch, I., Davies, J. (2009). "The Future of Financial Regulation". The Association of Chartered Certified Accountants, 1-32.
Yay, T., Yay, G., G. ve Yılmaz, E.(2004). "Finansal Krizler, Finansal Regülasyon ve Türkiye". İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Mart 30, 101-130.
http://www.belgeler.com/blg/2d1l/turkiye-de-duzenleyici-denetleyici-kuru... regulasyon, (Erişim Tarihi: 27.10.2011).
http: //www .sobiadacademy.net/sobem/e -ekonomi/regulasyon/kavram .htm, (Erişim Tarihi: 06.12.2011).
www.spk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 22.11.2011).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com