Buradasınız

1851 MEĞRİ DEPREMİ

1851 MEĞRİ EARTHQUAKE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Meğri (Fethiye) located within the Mediterranean side of the dividing line between Mediterranean region and Aegean region on the Southwest of Anatolia have been subject to many earthquakes since ancient times. The present study deals with 1851 earthquake resulting in the death of 45 people in Meğri and its surrounding area. The earthquake destroyed Meğri port and totally 866 buildings most of which were houses were partially or completely destroyed. Aftershocks went on nearly for one month and during this period, the inhabitants of the town lived in tents put up on the shore though the weather was very cold. The official sent by the central government made some investigations and submitted the damage assessment report to the central government. Though the people subject to the earthquake wanted a tax amnesty, it was not accepted by the government. The government just decided to put off the taxes for one year.
Abstract (Original Language): 
Anadolu’nun Güneybatısında, Akdeniz bölgesi ile Ege bölgesini ayıran hattın Akdeniz bölgesi içinde kalan Meğri(Fethiye) eskiçağdan günümüze birçok depreme maruz kaldı.İnceleme konumuz olan 1851 depreminde Meğri ve civarında 45 ölüm vakası gerçekleşti. Deprem neticesinde Meğri iskelesi zarar gördü ve çoğunluğunu evlerin oluşturduğu 866 adet bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Artçı sarsıntıların yaklaşık bir ay devam ettiği sürece, bölge sakinleri havaların kısmen soğuk olmasına rağmen sahilde çadırlarda ikamet etti. Devlet merkezinden gönderilen görevli, gerekli incelemelerde bulundu ve hazırladığı hasar tespit defterini merkeze sundu. Depreme maruz kalan halk devlete ödemek zorunda oldukları verginin affını istediyse de bu talep kabul edilmedi. Devlet merkezi vergilerin bir sene ertelenmesini kabul etti.

REFERENCES

References: 

A.AMD.,30/39
İ.DH., 230/13817, 230/13825
C.ML., 227/9483
A.MKT.MVL.,49/23, 52/13, 52/38
İ.MVL.,209/6790, 227/7790
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliye Vâridât Muhasebesi Temettuat Defterleri., (ML. VRD.TMT.d.) no:1894, 1896, 1898, 1900, 1903, 1904, 1905, 1906, 2323, 2324, 2325, 2327, 2328, 2329, 2330, 2332, 2333, 2336, 2340, 2341
Takvim-i Vekayi, Defa:445
Ceride-i Havadis, Numara:524, 526, 527, 528, 520, 535, 538,544, 555, 584, 587
ADIYEKE, A.Nükhet-Nuri Adıyeke (2012), “1856 Girit Depremi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.31, S.51, s.1-38.
AMBRASEYS, Nicalas N.-Caroline F. Finkel (2006), Türkiye’de ve Komşu Bölgelerde Sismik Etkinlikler, Bir Tarihsel İnceleme, 1500-1800, TÜBİTAK, Ankara 2006.
ARIK, Feda Şamil (1997), “Bizans Döneminde İstanbul’da Depremler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.19, S.30, Ankara, s.299-317.
ARIK, Feda Şamil (1992), “Selçuklular Zamanında Meydana Gelen Depremler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 16, Sayı: 27, s.13-32.
DARKOT, Besim (1997), “Menteşe”, İ.A.,C.VII, s.722-724.
DOĞAN, Mesut (2009), “Tarihi Coğrafya’dan Bir Örnek: Telmessos”, Marmara Coğrafya Dergisi, S. 19, s.55-68.
GÜRAN,Tevfik (1998), “Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 60. Yıl Özel sayısı, C.49, İstanbul, s.79-95.
İNALCIK, Halil (1991), “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, (Çev. Eşref Bengi Özbilen), TürkDünyası Araştırmaları, S. 73, İstanbul, s. 21-49.
KILIÇ, Orhan (1999), “Mühimme Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Depremler”, Osmanlı(Toplum), C.V, s.671-677.
KUZUCU, Kemalettin (1999), “Osmanlı Döneminde İstanbul Depremleri, Osmanlı(Toplum), C. V, s.678-686.
KÜTÜKOĞLU, Mübahat S.,Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), TTK, Ankara 2010.
MUŞMAL, Hüseyin (2008), “Konya Eyaleti Ilgın Kazası’nda Yaşanan 1866 Depremi Üzerine Bir İnceleme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.20, Konya, s.517-527.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com